Home

Protolytické reakce

Protolytické reakce - www

 1. PROTOLYTICKÉ REAKCE. (= acidobazické reakce) Protolytické reakce jsou reakce kyselin a zásad. Při těchto reakcích dochází k přenosu kationtu vodíku H +. Teorie protolytických reakcí: a) Arheniova teorie - kyseliny odštěpují ve vodném roztoku kation H +, zásady odštěpují anion OH -
 2. Acidobazické reakce = Protolytické děje. Úvod: Acidobazické neboli protolytické reakce se uskutečňují mezi kyselinami a zásadami. Látky, které se označují jako kyseliny a zásady jsou známé mnoho let a jejich název souvisí s jejich chutí a jejich vlastnostmi
 3. Protolytické reakce Acidobazické(Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H+
 4. Protolytické reakce. Jsou děje uskutečňující se mezi kyselinami a zásadami. Podle . Brönstedovy. teorie kyselin a zásad je: kyselina . je látka, která ve vodných roztocích . odštěpuje. proton (vodíkový kation H+). CH. 3 COOH ---- H+ + CH 3. COO-kyselina zásada. zásada. je látky, která je schopna . vázat proto
 5. Obecná rovnice protolytické reakce 13. Vysvětli princip autoprotolýzy 14. Vysvětli princip neutralizace 15. Vztah autoprotolýzy a neutralizace 16. Rovnice autoprotolýzy a neutralizace vody 17. Co se tradičně označuje jako neutralizace? 18. V destilované vodě při 25C je c(H

Protolytická teorie kyselin a zásad - DobréZnámky

Kyselina - je látka schopná předávat proton (vodíkový kation) jiné látce - je donorem protonu. Zásada je látka schopná vázat proton - je akceptorem protonu. Mechanismus proteolytické reakce je založen na výměně protnu mezi kyselinou a zásadou, přičemž vzniká nová kyselina a zásada. HA + B → A - + HB +. kyselina zásada zásada kyselina 1. Obecná charakteristika acidobazických reakcí. Acidobazické reakce (protolytické reakce) jsou reakce kyselin a zásad.Rozdělení látek na kyselé a zásadité má svoje historické opodstatnění, zatímco nejprve byly definovány podle své chuti (tzn. že kyseliny jsou kyselé), později tuto charakteristiku nahradily nové, praktičtější teorie Chemická reakce je proces vedoucí ke změně chemické struktury chemické látky.Látky, které do reakce vstupují, nazýváme reaktanty.Látky, které z reakce vystupují, nazýváme produkty.Při tomto procesu dochází ke změnám v rozmístění elektronové hustoty v molekule, zjednodušeně řečeno, dochází k zániku a vzniku chemických vazeb

Teorie acidobazických reakcí E-ChemBook :: Multimediální

protolytické, komplexotvorné, oxidačně-redukční nebo srážecí. Pro analytické reakce má zásadní význam existence látek ve velmi reaktivní formě, kterou představují zejména roztok Praktické úlohy zaměřené na protolytické reakce a jejich aplikace ve výuce chemie DIPLOMOVÁ PRÁ Bc. Marie Hagarová Učitelství pro SŠ, obor CH-GE Vedoucí práce: Mgr. Jitka Štrofová, Ph. D. Plzeň, 201

Domů > Výpisky a videovýpisky > Chemie > Protolytické reakce. Naposledy upraveno: 15.9.2014 v 16:01. Autor výpisků: Ela (Děkujeme!) Protolytikcé reakce = acidobazické reakce . Reakce kyseliny se zásadou (bází) kyseliny jsou látky schopné odštěpovat hydron (kation vodíku H + Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny • látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H+ • např: HCl → H + + Cl-, obecně HB → H + B- Zásady • látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH- • např. NaOH → Na + + OH-, obecně ZOH → Z + OH Nedostatky Arrheniovy teorie: • teorii lze uplatnit jen pro vodné roztoky • dnes víme, co Arrhenius nevěděl.

Acidobazické (protolytické) děje, teorie kyselin a zásad, pH Acidobazické (protolytické) děje - děje, které probíhají mezi kyselinami a zásadami Teorie kyselin a zásad Arheniova teorie (1887) - platí jen pro vodný roztok - kyseliny jsou látky, které odštěpují ve vodném prostředí proton vodíku H+ obecně: HA → H+ + A Na konci se nějak useklo rozloučení, tak si tenhle koment přečtěte po zhlédnutí videa. Zatím ahoj :

Disociační konstanta je rovnovážná konstanta disociační reakce. Disociace kyselin a zásad v roztocích vede k ustavení protolytické rovnováhy. Rovnovážné konstanty charakterizující tuto protolytickou rovnováhu se nazývají disociační konstanta kyseliny K A nebo disociační konstanta zásady K B Acidobazické (protolytické) děje . Disociace kyselin a zásad; elektrolytická disociace kyseliny nebo zásady ve vodě vede k ustanovení protolytické rovnováhy, kterou lze charakterizovat rovnovážnou konstantou K c . Disociace kyselin ve vodě; protolytická reakce za vzniku iont reakce acidobazické (protolytické) - přenos protonu (H+), neutralizace, disociace kyselin a zásad ve vodě Př.: 2 NaOH + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + 2 H 2 O reakce oxidačně-redukční (redoxní) - přenos e-, dochází ke změnám oxidačních číse Významné protolytické reakce: 1) Ionizace kyselin a zásad ve vodě . 2) Neutralizace - je to reakce H+ A OH- v iontu roztoku . 3) Autoprotolýza vody - H2O = H + OH ( TATO REAKCE JE VRATNÁ) - Koncentrace vodíkových iontů je C = 10 mol/l- Dle koncentrace vodíkových iontů zjišťujeme kyselos

2. reakce acidobazické (protolytické) - reakce kyselin a zásad Ca(OH) 2 + H 2 SO 4 → CaSO 4 + 2 H 2 O 3. reakce komplexotvorné - vznik koordinačních sloučenin NiCl 2 + NH 3 → [Ni(NH 3) 6]Cl 2 4. reakce redoxní ( oxidačně - redukční) - reakce, při nichž dochází ke změně oxidačních čísel atomů Acidobazické reakce jsou reakce mezi kyselinami a zásadami. Nazývají se také neutralizační či protolytické. Definice kyselin a zásad vycházejí z různých teorií. Jsou to Arrheniova teorie kyselin a zásad, Brönstedova teorie kyselin a zásad, elektronová teorie kyselin a zásad § ACIDOBAZICKÉ (protolytické) reakce, při nichž dochází k přenosu kationtu H+; látky odštěpující kation H+ nazýváme kyseliny, látky přijímající kation H+ zásady, např. HNO 3 + KOH -> H 2 O + KNO Protolytické reakce . Teorie kyselin a zásad. Arrheniova teorie, neutralizace; Brönsted-Lowryho teorie, autoprotolýza vody; Vyjadřování kyselosti a zásaditosti látek, výpočet pH; Síla kyselin a zásad; Acidobazické indikátory; Hydrolýza soli; Chemická termodynamika. Termochemie. Standardní stav, reakční enthalpie.

Protolytické reakce. Výukový materiál je určen pro studenty 1.ročníku SŠ. Může být použit při výkladu protolytických reakcí. - jedná se o protolytické reakce, při kterých reagují soli s H2O, vznikají [H3O+] a [OH-] ionty, které ovlivňují pH roztoku - s vodou reaguje vždy slabší z iontů (např. u NH4Cl reaguje s vodou NH4+) - rozlišujeme 4 skupiny solí: sůl silné kyseliny a silné zásady (např. Na2SO4, KCl, NaCl, KNO3 Vyber typ reakce podle celkové změny: 1. CaCO 3 CaO + CO 2 2. Cd 2+ + S 2-CdS↓ 3. KOH + H 2 SO 4 KHSO 4 + H 2 O 4. ZnS + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 S 5. 2 Pb(NO 3) 2 2 PbO + 4 NO 2 + O 2 6. Fe + CuSO 4 FeSO 4 + Cu 7. Cu + S CuS. Tyto reakce jsou ve světě chemie nejrychlejší, proto, pokud posuzujeme reakci z hlediska vznikajících produktů, vždy nejprve upřednostňujeme protolytické reakce. Stejnětak KONEČNÉ produkty jakékoli reakce nemohou být kyselinou a zásadou, neboť dojde k okamžité neutralizaci (viz dále)

Video: Chemická reakce - Wikipedi

protolytické reakce, při nichž dochází k přenosu kationtu H + ; látky odštěpující kation H + nazýváme kyseliny, látky přijímající kation H + nazýváme zásady Koordinační [ upravit | editovat zdroj 741 hz Removes Toxins and Negativity, Cleanse Aura, Spiritual Awakening, Tibetan Bowls - Duration: 2:16:00. Music for body and spirit - Meditation music Recommended for yo PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový iont a příslušný aniont, např. HNO 3 = H + + NO 3, zásady ve vodě disociují na hydroxidový iont a kationt: NaOH = Na. Protolytické reakce jsou takové, na nichž se podílejí protolyty. Protolytje elektrolyt, který je schopen ve vhodném rozpouštědle odštěpit nebo vázat vodíkový proton. Odštěpuje-li H+ (vodíkový proton), označujeme jej jako kyselinu (HA), váže-li proton, považujeme ten- to protolyt za zásadu (B) Protolytické reakce. základní charakteristiky A) Poezie (Siciliani - pavel. Calendrier des activités été 2016. ucznia - Olimpiada Chemiczna. Cennik Rotenso - Serwis klimatyzacji Kraków. Repetitorium chemie X. Alkoholy fenoly. Chemie - Okruhy maturitních otázek

protolytické reakce (elektrolytická disociace kyselin a zásad, neutralizace, hydrolýza, autoprotolýza) rovnovážná konstanta autoprotolýzy, iontový součin vody, disociační konstanta kyselin a zásad; reakce roztoků, pH a pOH; acidobazické indikátor Protolytické reakce NH3 + H2O NH4+ + OH-báze kyselina konjugovaná konjugovaná kyselina báze 1. konjugovaný pár 2. konjugovaný pár 8 Konjugovaný pár HCl H 2SO 4 HSO 4-N H + • dvojice kyseliny a zásady lišící se o jeden proton H+ Kyselina Konj. báze H+ 9 Amfiprotní (amfoterní) látky - amfolyty • mohou se chovat jako kyseliny i jako báze H 2O H 3O řídí se stejnými zákonitostmi, má dynamický charakter a pro její porušení platí princip akce a reakce; Reakce protolytické. účastní se jich kyseliny a zásady, probíhá při nich přenos protonu H+; rovnovážný stav disociace kyselin a zásad je možno charakterizovat disociační konstanto 10 Acidobazické reakce Acidobazické reakce probíhají v roztocích mezi kyselinami a zásadami a dochází při nich k výměně protonu. Pojem kyseliny a zásady Podle teorie Brønsteda a Lowryho jsou kyseliny látky, které mají schopnost odštěpovat protony a zásady (báze) jsou látky, které mohou proton přijímat Acidobazické reakce (protolytické) • Reakce kyselin a zásad (bází) • Přenášenou částicí je proton - kation vodíku H+ • Podstatou acidobazických (protolytických) dějů je výměna protonů (kationtů vodíku) mezi kyselinou a zásadou za vzniku nové kyseliny a nové zásady

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 7 Protolytické reakce Pro potřeby projektu MAN zpracovala: Mgr. Kateřina Marečkov CACHI - 2. cvičení Protolytické rovnováhy - úvod Obecná chemická reakce A + B ⇌ C+ D Veličina Symbol, jednotka Definice rovnovážná konstanta reakce K.

Protolytické reakce :: Gymnázium Nad Alejí, T

protolytické reakce - protolyty - konjugovaný pár aprotická rozpouštědla (např. benzen, hexan) protická (polární) rozpouštědla aprotogenní (např. pyridin) amfiprotní vyrovnaná (voda) protofilní (aminy) protogenní (bezvodá kyselina octová Protolytické reakcie 1. Ktoré látky sú amfotérne (amfolyty)? a) látky, ktoré reagujú ako zásady b) látky, ktoré reagujú aj ako kyseliny (odovzdávajú protóny) aj ako zásady (viažu protóny) c) látky, ktoré reagujú ako kyseliny. 2. Za silné kyseliny považujeme kyseliny, ktorých disociačná konštanta K(AH) je Protolytické reakce probíhají vždy mezi dvěma konjugovanými páry. HNO 3 + H 2 O = H 3 O + + NO 3 - Protolytických rovnováh v roztocích se účastní i rozpouštědlo, které samo může vystupovat ve funkci kyseliny nebo zásady. Obecně můžeme reakci kyseliny a rozpouštědla zapsat Obecná chemie Teorie kyselin a zásad, oxidačně redukční reakce, srážecí reakce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Jančová DESS. Vyrobeno pro SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. Stránka 4 z 9 2. Protolytické reakce, disociace kyselin ve vodě, disociace zásad ve vodě, autoprotolýza, hydrolýza sol 1. protolytické (acidobazické) reakce tj. reakce kyselin a zásad Brönstedova teorie kyselin a zásad: kyseliny jsou vodíkaté sloučeniny schopné odštěpovat vodíkové ionty H + (protony); odštěpením protonu se kyselina stává zásadou schopnou protony vázat

Protolytické reakce Při rozdělení chemických reakcí podle dějů rozlišujeme mimo jiné i reakce protolytické, popřípadě reakce acidobazické. Při těchto reakcích dochází k výměně protonů mezi kyselinou a zásadou Protolytické reakce: Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2014 Zaměření: Střední odborné vzdělávání Kategorie-témata: Přírodovědné vzdělávání Anotace: Teorie protolytických reakcí, konjugovaný pár, autoprotolýza vody, iontový součin vody, stupnice pH.. Reakce acidobazické (protolytické) - přenášenou částicí je proton, příkladem je neutralizace kyseliny sírové hydroxidem sodným: H 2 SO 4 + 2 Na OH → Na 2 SO 4 + 2 H 2 O. H 2 SO 4 → 2 H + + SO 4 2-2 Na OH → 2 Na + + 2 OH-2 H + + 2 OH- → 2 H 2 O

reakce mezi dvěma molekulami rozpouštědla (např. voda), z nichž jedna reaguje jako kyselina a druhá jako báze. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Komentáře ke slovu autoprotolýz Transcript Acidobazické reakce Acidobazické reakce (učebnice str. 110 - 124) Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Teorie Lewisova Síla kyselin a zásad Vyjadřování kyselosti a zásaditosti zásad Hydrolýza solí Základní pojmy Acidobazické reakce = Protolytické reakce. Reakce mezi kyselinami a zásady

a) přenos elektronu - oxidačně redukční reakce (redox reakce) Fe2+ + Cu2+ Fe3+ + Cu+ b přenos protonu - protolytické(acidobazické) reakce v roztocích NH 3 + H+ NH 4 + NaOH + HCl NaCl + H 2 O c přenos atomů nebo skupin atomů - koordinační (komplexotvorné) reakce CuSO 4 + 4 NH 3 [Cu(NH 3) 4]SO Brönstedova teorie popisuje protolytické reakce; Konjugované páry = protolytické systémy, jehož účastníci se liší o proton H + Amfoterní látky = chovají se jako kyselina či zásada podle prostředí (HSO 4 -, H 2 O, ) Látku dělá kyselinou či zásadou pouze její chování v té které reakci! Lewisova teori

Protolytické reakce

Acidobazické (protolytické) děje, teorie kyselin a zásad

Disociace kyselin a bází. Disociace kyselin a zásad v roztocích vede k ustavení protolytické rovnováhy. Rovnovážné konstanty charakterizující tuto protolytickou rovnováhu se nazývají disociační konstanta kyseliny K A nebo disociační konstanta zásady K B.. Disociační konstantu odvodíme z rovnovážné konstanty, protože ve vodném roztoku je voda vůči kyselině vždy v. Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Protolytické reakce můžeme rozdělit do těchto typů: Neutralizace Autoprotolýza vody Hydrolýza solí Disociace Neutralizace Neutralizace je chemická reakce, při které reaguje kyselina se zásadou, dochází k přenosu protonu a vzniká sůl a voda. [3] Například: HCl + NaOH → NaCl + H 2

4. Protolytické rovnováhy - YouTub

Disociační konstanta - Wikipedi

protolytické (acidobazické) reakce •přenášenou částicí je vodíkový kationt H+ •např. neutralizace (reakce kyseliny se zásadou) Redoxní reakce přenášenými částicemi jsou elektrony e-oxidace-částice odevzdává elektrony, zvyšuje se oxidační čísl 9 Protolytické reakce..... 56 . 4 1 Vodík, kyslík, voda Vodík H - Lat. hydrogenium Vodík je prvek s nejjednodušší stavbou atomu. Je tvořen pouze 1 protonem a 1 elektronem. V periodické tabulce je řazen do 1.A skupiny, vlastnostmi však nepatří mezi alkalické kovy,.

protolytickÉ reakce protolytickÉ reakcie. Uploaded by Mária Krčmáriková. saveSave PROTOLYTICKÉ REAKCIE For Later Princip akce a reakce, ovlivňování rovnovážného složení soustavy. Protolytické rovnováhy ustavují se v soustavách, kde při reakci dochází k odevzdání a přijímání protonů Brǿnstedova teorie kyselin a. protolytickÉ rovnovÁhy Protolyt je sloučenina, která ve vhodném rozpouštědle je schopná odštěpit (kyselina) nebo vázat (zásada) proton. Dva protolyty, lišící se pouze o jeden proton, tvoří konjugovaný pár (např PROTOLYTICKÉ REAKCE - TEST Reakce štěpné jsou speciálním případem, dochází při nich k rozpadu těžšího jádra na 2 lehčí, reakce mají využití v jaderných reaktorech. 235 92 U + 1n 140 56 Ba + 93 36 Kr + 3n + 200Me Reakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce. Výpočty: pH pufrů á asistent asistent Roztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice. l Výpočty: pH roztoků kyselin a zásad. á 12.10.20 Reakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska. asistent 1. 28.09.20. protolytické reakce: 1 eq → 1H + → 1 OH-redoxní reakce: 1 eq → 1e-ostatní reakce: 1 eq → 1L + → 1 L-(ligand) = kde k je celé číslo a znamená počet protonů, elektronů, či ligandů, jež jsou při dané specifické reakci chemicky ekvivalentní 1 molu látky i. Chemické látky nikdy nereagují 1 gram s 1 gramem, občas.

Acidobazické děje - DobréZnámky

Chemické reakce. 9.1 Protolytické reakce; 9.2 Oxidačně redukční reakce; 9.3 Srážecí reakce; 9.4 Komplexotvorné reakce 10. Chemické výpočty. 10.1 Výpočty z chemických vzorců. Kyseliny a báze; Acidobazické rovnováhy: protolytické reakce, teorie kyselin a zásad, autoprotolýza vody, iontový součin vody, definice pH, disociace v roztocích kyselin a zásad, hydrolýza, tlumivé roztoky; Skupenské stavy látek. Základní charakteristiky plynného, kapalného a pevného skupenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. * KYSELINY A ZÁSADY Mgr. Jana Schmidtmayerová * ACIDOBAZICKÉ (PROTOLYTICKÉ) REAKCE Acidobazické neboli protolytické reakce se uskutečňují mezi kyselinami a zásadami * TEORIE KYSELIN A ZÁSAD ARRHENIOVA TEORIE BRÖNSTEDOVA TEORIE (teorie.

PPT - Analytická chemie KCH/SPANA PowerPoint Presentation

Chemické reakce, termochemie, výpočty z chemických rovnic

Pro jaké sloučeniny je charakteristikou součin rozpustnosti: a) pro oxidační činidla b) pro dobře rozpustné sloučeniny c) pro málo rozpustné sloučeniny d) pro soli 17.H2S + HgCl2 → HgS + 2 HCl je příkladem reakce: a) neutralizační b) oxidačně-redukční c) srážecí d) protolytické 18 7. Základy termochemie: pojem termochemie, reakční teplo. Reakce exotermické a endotermické, termochemické zákony. Pojem Gibbsova energie, entropie, uplatnění při předvídatelnosti chemických reakcí. Průběh biochemických reakcí. p2 prvky: obecné vlastnosti, sloučeniny s vodíkem, kyslíkem a s halogeny 2. Protolytické reakce 3. Komplexotvorné reakce 4. Analytické reakce za vzniku sraženin 5. Redoxní reakce 6. Principy kinetiky analytických reakcí, katalytické a indukované reakce Téma II: Klasická analýza kvalitativní 7. Principy chemické anorganické kvalitativní analýzy 8. Důkazy kationtů a aniont

PPT - Objemová elektrochemie PowerPoint Presentation - IDPPT - Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálnímPPT - Protolytické reakce PowerPoint Presentation, free

Vítej - chemie - chemický děj, chemická reakce

8 100 4,46 % 12 25 16,6 25 47,5 5,62 2 ⋅ = + + + + wMgCl = & 100 13,2 % 126,105 16,6 4 wNH Cl = ⋅ =& 100 4,5 % 126,105 5,7 3 wNH = ⋅ =& Př. 6 Kolik molů H2SO4 obsahuje 10 ml 96 % roztoku H2SO4? Tab.: H SO 1,8355 g /ml 96% 2 4 ρ = m H SO 10 1,8355 18,355 g 96% 2 4 mH SO 18,355 0,96 17,6208 g 2 4 nH SO 0,17966 mol 179,66 mmol 98,079 17,6208 2 4 Objemová %, ri (%), objemový zlomek r Proton neexistuje samostatně v roztoku ⇒ reakce se tedy musí účastnit dva konjugované páry . Protolytické reakce mohou proběhnout mezi kyselinou resp. bází a polárním rozpouštědlem. Ve vodných roztocích probíhají reakce: HA + H 2 O → H 3 O + + A-B + H 2 O → BH + + OH-. HA + B → BH + + A-- tzv. protolytická reakce

PPT - Acidobazické reakce (učebnice str

protolytické (acidobazické) reakce- reakce kyselin a zásad, dochází k přenosu kationtu H+. redoxní reakce- reakce, při kterých dochází k přenosu elektronů a změnám oxid. čísel. komplexní (komplexotvorné) reakce- vznikají komplexní (= koordinační) sloučeniny • reakce protolytické (acidobazické) - dochází k přenosu protonů H+ Látka uvolňující proton - kyselina Látka přijímající proton - zásada Klasifikace reakcí Podle přenášených částic: • reakce koordinační (komplexotvorné) - vyznačují se jiným. Proton neexistuje samostatně v roztoku ⇒ reakce se tedy musí účastnit dva konjugované páry Protolytické reakce mohou proběhnout mezi kyselinou resp. bází a polárním rozpouštědlem. Ve vodných roztocích probíhají reakce: HA + H2O → H3O + + A-B + H2O → BH + + OH-. HA + B → BH+ + A-- tzv. protolytické reakce Protolytické neboli acidobazické reakce - přenášenou částicí je vodíkový kationt H +. Typickým představitelem je reakce kyseliny s [[hydroxid]em neboli neutralizace. Komplexotvorné reakce - atomy či funkční skupiny (tzv. ligandy) se váží na tzv. centrální atom za vzniku koordinačních sloučenin neboli komplexů - přímá reakce: ZnSO 4 (aq) + H 2 (g) → Zn (s) + H 2 SO 4 (aq) ∆H 0 298 = -167,23KJ - zpětná reakce: Zn (s) + H 2 SO 4 (aq) → ZnSO 4 (aq) + H 2 (g) ∆H 0 298 = 167,23K

Acidobazické reakce - WikiSkript

činitelé ovlivňující rovnováhu - Le Chatelierův princip - zákon akce a reakce pro chem. reakce: porušení rovnováhy vnějším zásahem vyvolá děj směřující ke zrušení tohoto zásahu ­­­ protolytické reakce, iontový součin vody Kr -rovnováha autoprotolýzy vody, Zpět Studijní materiály . Založit tajný web. Acidobazické reakce 1. Výuková prezentace chemie Acidobazické reakce (kyseliny a zásady) 2. Acidobazické reakce synonymum Protolytické reakce Uskutečňují se mezi kyselinami a zásadami Dochází ke štěpení na ionty (nabité částice) Základem jsou teorie kyselin a zásad Nejznámější reakcí je neutralizac 1. izolované-jedna reakce, 2. simultánní-v soustavě probíhá více reakcí (zvratné, bočné, následné, komplexní). Podle počtu fází dělíme reakce na homogenní (jedna fáze) a heterogenní (více fází). Chemické reakce mohou být řízené: srážkami molekul, chemickou rovnováhou, difuzí, skupenskými přechody Chemická reakce a energie - vypracovala Mgr. Alena Havranová Základní pojmy: exotermická reakce, endotermická reakce Pracovní list - rychlost chem. reakce - vypracovala Mgr. Alena Havranov 5) Vyjádřete rovnovážnou konstantu reakce: 4 NH3 (g) + 5 O2 (g) → 4 NO (g) 56 PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - pracovní list 1) Dopište pravou stranu u následujících rovnic: HNO3 + H2O → NH3 + H2 O → 2) V tabulce jsou uvedeny hodnoty disociačních konstant některých kyselin, dopište názvy kyselin, zařaďte od nejsilnější po.

Chemická reakce - Studuju

Kyseliny a báze; Acidobazické rovnováhy: protolytické reakce, teorie kyselin a zásad, autoprotolýza vody, iontový součin vody, definice pH, disociace v roztocích kyselin a zásad, disociační konstanta kyseliny, disociační konstanta zásady, disociace v roztocích solí, hydrolýza, tlumivé roztok Protolytické rovnováhy * Absolutní konstanty nelze experimentálně zjistit, zjistíme však rovnovážnou konstantu reakce tj. reakce kyseliny v přítomnosti rozpouštědla zahrneme-li v hodnotu a(SH) do hodnoty K(HB), dostaneme disociační konstantu kyseliny Analogicky můžeme získat vztah pro disociační konstantu zásady Pro. 1.3 Chemické reakce v analytické chemii V analytické chemii nacházejí uplatn ění r ůzné typy chemických reakcí, známé jako reakce protolytické, komplexotvorné, oxida čně reduk ční nebo srážecí. Pro možnost širokého výb ěru analytických reakcí m ové komplexy chrómu (III) byly známy na konci 19. století a tvořily základ Alfred Werner je. Disociace. Tento článek pojednává o fyzikálně-chemickém pojmu

Kyseliny, zásady. Acidobazické (protolytické) reakce Výměna kationtů H+ (vodíkový kationt - proton) Arrheniova teorie - kyselina je látka, která je ve vodném roztoku schopna odštěpit proton, zásada je látka, která je schopna poskytnout hydroxidový anion Acidobazické = protolytické reakce. Vynechejte výpočty pH, ud ěláme až pozd ěji. Pro komunikaci využívejte m ůj školní e- mail. Chemie 3.A Prosím zopakujte si spole čně probrané u čivo Lipidy a poté v Bakalá řích pod nást ěnkou 3.A najdete Pracovní list-lipidy 1) reakce acidobazické (protolytické) - přenos protonu (H+) Př.: 2 NaOH + H 2 SO 4 à Na 2 SO 4 + 2 H 2 O. 2) reakce koordinační (komplexotvorné) - přenos atomů, atomových skupin. Př.: [Cu(H 2 O) 4]SO 4 + NH 3 à [Cu(NH 3) 4]SO 4 + 4 H 2 O. 3) reakce oxidačně-redukční (redoxní) - přenos elektronů, dochází ke změnám.

titrace, acidobazické reakce, protolytické reakce, analytická chemie, acidimetrie: 2012-10-26: Alkalimetrie: animace nebo simulace, webová stránka: obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické - anorganické), organická chemie (včetně analytické - organické), analytická chemi 1. protolytické reakce 2. oxidačně redukční reakce 3. vylučovací reakce 4. komplexotvorní reakce Protolytické reakce : - protolytické děje se uskutečňují mezi kyselinami a zásadami - kyselina je částice (molekula nebo ion), která je schopna odštěpit proton (vodíkový kation Tak, to je na kv ěten a červen všechno, zbývá zadat poslední úkol, a to pracovní list Protolytické reakce, který p řikládám na Nást ěnku 4.L a na jeho odeslání máte čas do konce kv ětna! Sta čí na můj školní e- mail napsat odpov ědi či oskenovat, ofotit vypln ěný pracovní list. M ějte se krásn ě BIOMEDICÍNSKÝ ZÁKLAD 1. Biochemie Základní pojmy, roztoky, výpočty koncentrace, elektrolyty. Protolytické reakce, kyseliny a báze

 • Svatební fotograf náchod.
 • Kontrola v 5 letech.
 • Slova na 5 písmen na p.
 • Eucerin slevový kupon.
 • Gta san andreas mods cz.
 • Umělé řasy brno.
 • Strojek na vlasy s odsáváním.
 • Fortnite download zdarma.
 • Car driver game.
 • Eoné medvídek sada.
 • Royal queen seeds northern lights auto.
 • Prodám manipulační vozík.
 • Vyroba baklavy.
 • Mražený tuňák recepty.
 • Yamaha yzf r125 výfuk.
 • Památník pro děti.
 • Olej ve spreji lidl.
 • Můj pes nemůže chodit.
 • Calvin klein doplnky.
 • 451 stupňů fahrenheita antikvariát.
 • Milenium liberec.
 • Benu volná místa.
 • Jak dlouho kojit v noci.
 • Toyota avensis verso recenze.
 • Autismus video.
 • Jablko jonagold.
 • Remeš.
 • Epic napojovy listek.
 • Ftvs studijní oddělení.
 • Co v madarsku.
 • Vyhynulá zvířata.
 • Původ českých slov.
 • Střední průmyslová škola klatovy den otevřených dveří.
 • Prochladnutí miminka.
 • Theronová charlize.
 • Dc comics cz.
 • Divocina film online zdarma.
 • Jason isaacs peter pan.
 • Vanička na pedikúru bazar.
 • Chuck d.
 • Špenát matador.