Home

Seznam tabulek a obrázků

Seznam tabulek ve Wordu Formatovani-dokumentu

Seznam obrázků ve Wordu Formatovani-dokumentu

Seznam tabulek a obrázků - Univerzita Karlov

Seznam tabulek, grafů, obrázků a příloh Tabulka 1.: Předurčení kapitol 2. části 16 Tabulka 2: Souhrn obecných parametrů 17 Tabulka 3: Barevné rozlišení hodnotících prvků 17 Tabulka 4.: Dědictví UNESCO Belgie 19 Tabulka 5.: Dědictví UNESCO Bulharska 23 Tabulka 6.: Nejznámější lyžařská střediska Bulharska 24 Tabulka 7. Název: Seznam tabulek a obrázků: Autor: Bartoněk, Antonín: Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů Seznam tabulek Tab. I.1 Kulminační stavy v roce 2004, při kterých byl dosažen 2. stupeň povodňové aktivity, nebo průtok větší než 2letý Tab. II.1 Charakteristické hydrologické údaje ve vybraných vodoměrných stanicích za hydrologický rok 200 Vytvoření seznamu obrázků či tabulek 20.11.2015 15:18 | Karel Kovar + Přidat komentář Vytváříte-li rozsáhlejší dokument, mohl by se vám hodit seznam objektů, které jsou do něj vloženy - například obrázky nebo tabulky Obrázek 3: Seznam uživatelů - filtr Zadejte údaje do filtru a zvolte tlačítko Vyhledat. Zobrazí se uživatelé, odpovídající zadaným kritériím. Obrázek 4: Seznam uživatelů Pomocí tlačítka Žádost otevřete formulář Žádost o změnu, ve kterém jsou již předvyplněn

Seznam tabulek, obrázků, grafů a zkratek Tabulka 1: Souhrnné informace o obci Nový Poddvorov..... Přílohy Příloha 1 - Seznam tabulek, ilustrací, obrázků a kreseb Tabulky Tabulka 1: Přehledová tabulka: osm věků člověka.....2 Seznam obrázků, tabulek a příloh. Seznam obrázků. Obrázek 1 Strategie kroků (odkaz do textu) Obrázek 2 Vysvětlení pojmů citace, bibliografická citace a soupis literatury (odkaz do textu) Obrázek 3 Citát nezvýrazněný kurzívou (odkaz do textu

1 Příloha č. 2: Rozdíly mezi jednotlivými druhy podniků Tabulka č. 1: Osobní společnosti Osobní společnosti Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Dodatek označujíc Seznam obrázků, tabulek, vzorců, zkratek a jednotek | Základy metod korekce refrakčních vad | Lékařská fakulta Masarykovy univerzit 208 / 295 Příloha 1 - Seznam obcí MAS Královská stezka a jejich místních částí Obec Místní části Bačkov Bačkov Bělá Bělá, Tasice Bojiště Bojiště, Mstislavice, Veliká Borek Borek, Ostružno Břevnice Břevnice Čachotín Čachotín Číhošť Číhošť, Hlohov , Hroznětín , Tunochody , Zdeslavice Dolní Krupá Dolní Krupá, Chras V bakalářské práci by neměl chybět seznam obrázků, tabulek a grafů, nejlépe se číslem strany, kde se nachází. Příliš velké obrázky, tabulky, nebo grafy (nebo pokud je jich příliš mnoho), dávejte do přílohy práce Jak vytvořit seznam obrázků, tabulek apod. Pokud jste např. k obrázkům přiřadili titulky (karta Odkazy, tlačítko Vložit titulek), lze snadno vytvořit seznam obrázků. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit seznam. Na kartě Odkazy klepněte na tlačítko Vložit seznam obrázků. Otevře se dialogové okno Seznam obrázků

WORD: Seznamy tabulek, grafu a obrazku - poradna Živě

6. Seznam obrázků a tabulek · 7.6.2006 18:55 ^^. 6. Seznam obrázků a tabulek. Obrázky: Obrázek 1: Fáze vývoje měst; Obrázek 2: Fáze vývoje měst; Obrázek 3: Vztah migrace a velikosti sídl Při tvorbě obsáhlých dokumentů, které obsahují ve větąím počtu takové objekty, jako jsou tabulky, grafy či obrázky, můľe být uľitečné vybavit dokument jejich seznamem. To se týká zejména různých příruček, odborných publikací a statí. Předpokladem je, ľe objekty - obrázky či tabulky - doplníte titulky Příloha č. I: Seznam obrázků, tabulek a grafů Seznam obrázků Obrázek 1 Marketingový mix - 7P Obrázek 2 Marketingový výzkum - komplexní přístup Obrázek 3 SWOT analýza Seznam tabulek Tabulka 1 PEST analýza - příklad ovlivňujících faktorů Tabulka 2 Vybrané ukazatele, Kolín k 31. 12. 201 Jak udělat seznam obrázků, tabulek a seznam příloh Majka Thunov . Ve Wordu přejděte na záložku Korespondence. Po načtení databáze kliknete na ikonu Vložit slučovací pole, kde se vám v rozbalovacím menu zobrazí seznam sloupců z načtené databáze

A pokud tam ten text ručně vepíšeš, tak ti z toho nepůjde vytvořit seznam, takže je to k ničemu. Titulky obrázků, tabulek a grafů jsou taky proto, abys mohl automaticky vytvářet seznamy (Vložit->Odkaz->Rejtřík a seznamy), a tyto seznamy a rejstříky budou navíc i hypertextové odkazy. Ručně psát titulky je na nic obrázků, včetně toho, že graf má taky název obrázek. Příklady: viz příloha 2 Poznámka. Citování delších pasáží z cizích děl, kopírování tabulek a obrázků z jiných publikací podléhá ustanovením autorského zákona. Bez písemného svolení autora a be Gra ka Obrázek 4: Obrázek A ještě nějaký text mezi obrázkem a ta-bulkou. Den Datum Pondělí 14.6 Úterý 14.3 Středa 14.2 Čtvrtek 14.5 Pátek 14. Textový procesor (Writer) poskytuje rozsáhlou nabídku nástrojů pro úpravu písma a obsahu, vkládání tabulek, obrázků a grafů, stejně tak nabízí kolekci předpřipravených šablon pro jednodušší vytváření dopisů, časových rozvrhů, účetních dokladů apod

Seznam obrázků, grafů a tabulek bývá uveden za obsahem, resp. až před seznamem použité literatury. Přílohy Přílohou mohou být ukázky vyplněných dotazníků, pomocné tabulky, statistické výpočty, grafy, různé obrazové materiály, fotografie, diskety nebo zhotovené pomůcky Seznam obrázků a tabulek Seznam zkratek a symbolů Seznam příloh Přílohy Práce se odevzdává: v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení: 1x svázaná v pevné vazbě (po dohodě s vedoucím práce může být studentovi vrácena) a 1x v kroužkové vazbě (do školního archivu).

2. Umístit kurzor dle zadání, karta Reference/skupina Titulky/příkaz Vložit seznam obrázků/v dialogovém okně Seznam obrázků nastavit v poli Popisek titulku: položku Tabulka, tlačítko OK. Pod nadpisem bude automaticky vytvořen seznam tabulek o třech položkách Seznam obrázků 1 Testovací obrázek - ŘÁDEK 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 Testovací obrázek - ŘÁDEK 67. .001 Komprimovaný soubor z multi souborového archivu.1st Obyčejně README.1st textový soubor.3dr Výsledky programu 3DMark.3gp Multimediální soubory používající se v mobilních technologiích (video Nokia) .7z Komprimovaný soubor programem 7zip.7zip Komprimovaný soubor programem 7zip.abr Soubor Adobe Photoshop Brush.accdb Rozšíření databázového souboru pro Office Access 200

Seznam použitých tabulek a obrázků

SEZNAM TABULEK Tab. I.1 Měsíční odtoky v roce 2014 v procentech dlouhodobých průměrných měsíčních průtoků za období 1981-2010 Tab. I.2 Kulminační stavy v roce 2014, při kterých byl dosažen 3. stupeň povodňové aktivity, nebo průtok větší než 5let Jak vytvořit seznam zkratek ve Wordu? Potřebuji vytvořit seznam zkratek k dokumentu ve Wordu, podobně jako se třeba automaticky generuje seznam obrázků a tabulek. Dokážu si je sám vypsat, akorát mi přijde šílené dělat to manuálně pomocí teček a tabulátorů. Poraďte prosím. Další informac poznámkový aparát, seznam literatury, zkratek a symbolů, obrázků, tabulek a příloh. b) Přípustné je překročit minimální stanovený rozsah o jednu polovinu, tj. maximální rozsah diplomové práce je 90 normostran. Toto výraznější překročení stanoveného rozsahu posoud Seznamy obrázků, tabulek a grafů (použitých v práci) jsou vhodné pouze u práce, která obsahuje alespoň 30 obrázků, tabulek nebo grafů (obrázky, tabulky ani grafy z příloh se v tomto seznamu neuvádějí). Seznam obrázků, Seznam tabulek, Seznam grafů se neuvádějí v obsahu (mají proto svůj vlastní styl) B.6 Seznam tabulek, grafů a obrázků a vysvětlení zkratek Pořizovatel: Jihomoravský kraj Konzultant: SPF Group, v.o.s. - 6 - 3 Seznam tabulek, grafů a obrázků Následující přehled obsahuje čísla a názvy všech tabulek, grafů a obrázků použitých v jednotlivýc

3 SEZNAM TABULEK A OBR 3 Seznam tabulek a obrázků 3.1 Seznam tabulek Tabulka 1: Historie dokumentu..2 Tabulka 2: Seznam použitých zkratek.....6 3.2 Seznam obrázků Obrázek 1: Přihlašovací formulář.....8 Obrázek 2:. Přesouvání a úpravy objektů pomocí seznamu objektů v Keynote na Macu. Seznam objektů je užitečnou pomůckou pro správu rozmístění objektů (textových rámečků, čar, tvarů, obrázků a tabulek) v prezentaci a pro výběr objektů na snímku, které by bylo obtížné vybrat jiným způsobem (protože jsou umístěny za jinými objekty nebo jsou s nimi seskupeny) Seznam tabulek Tabulka 1: Vývoj produktivity práce a průměrných náhrad zaměstnancům v České republice v období 1995-2014.....41 Tabulka 2: Vývoj produktivity práce a průměrných náhrad zaměstnancům ve výrob

Seznam plovoucích objektů a tabulek získáme příkazy \listoffigures a \listoftables. Obsahuje-li náš dokument obsah, je nutné jej přeložit alespoň dvakrát. To proto, že při prvním čtení se sestaví obsah do souboru .toc , který bude ovšem teprve při druhém překladu začleněn do našeho dokumentu seznam obrázků preklad v slovníku čeština - slovenčina na Glosbe, on-line slovník, zadarmo. Prechádzať milióny slov a slovných spojení vo všetkých jazykoch Aby bylo možné seznam tabulek vygenerovat, stačí postupovat podle následujícího návodu. Do své bakalářské nebo diplomové práce vložte novou tabulku . 20) MS Word 2013 - Obsah, seznamy tabulek a obrázků - YouTub . MS Word III. 1) Oddíly. Princip a nastavení odlišností v záhlaví a zápatí v různých částech dokumentu

Seznam obrázků Index der Abbildungen eurlex-diff-2018-06-20 eurlex-diff-2018-06-20 Abychom to měli usnadněno, Kniha obrázků z evangelia obsahuje seznam těchto obrázků a u jednotlivých obrázků jsou uvedeny příslušné odkazy na písma Seznam obrázků a tabulek s uvedením názvů. IV. Seznam příloh (jsou-li v práci přílohy) V. Přílohy Pozn. Jde o doporučenou osnovu práce. V odůvodněných případech je možno osnovu přizpůsobit charakteru řešené problematiky.. vygenerovat seznam obrázků, tabulek a grafů, vygenerovat seznam příloh, zformátovanou a upravenou práci zaslat také ve formátu PDF, včetně mnoha dalších úprav dle pokynů/směrnic či požadavků na formátování

Seznam tabulek Pokud jsou v práci více než 3 tabulky Seznam grafů/obrázků Pokud jsou v práci více než 3 grafy/obrázky Seznam zkratek Uvedou se všechny použité zkratky s výjimkou běžných jazykových zkratek (atd., např., apod. Přidávání fotografií, tvarů, tabulek a dalších prvků. Přidání objektů, například tabulek, grafů, tvarů a médií (obrázků, zvuku a videí), do dokumentů.Objekty můžete uspořádat do vrstev, změnit jejich velikost a umístit je kdekoli na stránce Seznam obrázků a tabulek v textu Seznam obrázků Obr. 1.1-1: Orientační vymezení zájmových oblastí Obr. 2.3-1: Mapa správního členění Ústeckého kraje na správní celky obcí s rozšířenou působností Obr. 2.3-2: Mapa s vyznačením obcí nacházejících se v zájmovém územ Jsou to tisíce stran textů, tabulek a obrázků. S jasným výsledkem, k němuž došla skupina desítek expertů: vodní koridor Dunaj-Odra-Labe je možné postavit. Sice s náklady až 610 miliard - ale technicky to je možné a ekonomicky se prý vyplatí. Tahle nová studie k projektu.

V práci se neuvádí seznam obrázků, tabulek a grafů, ani jejich počet. Hlavní kapitoly - např. í Úvod, Teoretická část atd. musí začínat vždy na nové stránce!!! Podkapitoly navazují na předchozí text bez nadměrných mezer 2 ISBN 978-80-7578-029-4 Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evroých strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národn Sprawdź tłumaczenia 'seznam obrázků' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'seznam obrázků' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę Seznam.cz; Vyhledat. Zábavné servery a magazíny Hry a zábava. Hry a zábava. Afrodita. Online hry se zápisem vašich skóre do tabulek nejlepších u každé hry. Celková tabulka nejlepších hráčů. obrázků, videí a vtipů na internetu. Web s výběrem online her, obrázků, videí a vtipů na internetu.. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Stručná verze Pořizovatel: Jihomoravský kraj Konzultant: SPF Group, v.o.s. -3 Seznam tabulek, grafů a obrázků Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v České republice, Jihomoravském kraji a jeho okresech v letech 2001

3.5.1 Označení tabulek, obrázků a grafů 32 3.5.2 Úprava tabulek, grafů a obrázků 33 3.5.3 Zdroje tabulek, grafů a obrázků 33 3.6 Typografické minimum 34 4 BIBLIOGRAFIE (CITACE, LITERATURA) 39 4.1 Citační norma na VŠEM 40 4.2 Přímá a nepřímá citace 44 4.3 Bibliografický záznam 46 4.4 Seznam použité literatury 4 Titulky obrázků a tabulek V dokumentu jsem vytvořil několik nových titulků pro obrázky (přes vložit titulek -> Nový titulek; např. Obr.), když se ale kolega snaží tento dokument editovat, moje přidané titulky nevidí Seznam obrázků a tabulek s uvedením názvů. IV. Seznam příloh (jsou-li v práci přílohy) V. Přílohy Pozn. Jde o doporučenou osnovu práce. Vodůvodněných případech je možno osnovu přizpůsobit charakteru řešené problematiky. ZÁSADY. Seznam tabulek a obrázků Tabulka 1 - Minimální limity pojistného plnění - 34 - Tabulka 2 - Vyplacená pojistná plnění v tis. Kč v letech 2003 - 2006 v pojištění odpovědnosti za škodu občanů - 41 - Tabulka 3 - Škodní poměr pojištění odpovědnosti občanů v letech 2003-2006 - 42

20) MS Word 2013 - Obsah, seznamy tabulek a obrázků - YouTub

 1. fotografie / obrázky / tabulky / grafy apod
 2. MS Word: Automaticky generovaný seznam obrázků - YouTub
 3. 10. Seznam tabulek a obrázků
 4. Word 2013: Seznamy tabulek a obrázků NaPočítači
GJP - Pravidla pro psaní pracíUNI ŠKOLA - Jaké je procento shody? Cena? Jak udělámSeznamy tabulek, map, obrázků a zkratekŠKODA Favorit Forman Pick-up manuál opravy údržbaKování II - František Hodboď | Databáze knihMS PowerPoint 2016: Středně pokročilí | Elearning GopasMS Word pro pokročilé - Moravskoslezská vědecká knihovna v
 • Bezlepkove vlocky.
 • Třešňový koláč s jogurtem.
 • Jezerní královna dabing.
 • Fortnite download zdarma.
 • Excel rezervační systém.
 • Nemoc odpadávání masa.
 • Ukládání fotek na sd kartu.
 • Lepení eps bez kotvení.
 • Hzs praha kariera.
 • Rytíř pentaklů.
 • Rc auta spalovací motor.
 • Nissan leaf test.
 • Chrpa luční kdy roste.
 • Řidičský průkaz e1.
 • Lidovky dnes.
 • Kompresor mondo.
 • Prášky na spaní cestování.
 • Samsung galaxy s3 bazar.
 • Komu sluší oční linky.
 • Kosmická sonda.
 • Josef václav myslbek sochy.
 • Activity junior turbo pravidla.
 • Komici s.r.o. ostrava.
 • Nosici bunda sleva.
 • Kam do thajska.
 • Pamet graficke karty.
 • Batoh spm liberec 25l.
 • Kalhotkové pleny pro seniory.
 • Vitana vanilka bourbon.
 • Pagoda.
 • Nejoblíbenější písničky 2019.
 • Tleskačka.
 • Plechové disky 16 4x100.
 • Vyhláška 113 z roku 2015.
 • Korekce součinitele prostupu tepla.
 • Pantomima slova.
 • Lepidlo na spáry.
 • Mitotická nondisjunkce.
 • Antraknóza rybízu.
 • Procvicovani hodin 2 trida.
 • Vysoka skola it ostrava.