Home

Diplomová práce odkaz na literaturu

Odkazy na citace v textu - Informační výchova K

 1. odkazu na další literaturu Praktický příklad - diplomová práce P Odkaz v textu slouží k identifikaci dokumentu (nebo jeho části). Odkaz je vsunut do textu nebo je uveden v poznámce na stránce dole pod čarou (na
 2. Odkazy na citace v textu Co jsou to odkazy? Odkaz — je způsob propojení části textu práce se seznamem bibliografických citací.Uvádí se v textu práce a napomáhají najít dokument v seznamu použité literatury. Pro tvorbu odkazů existují tři metody: harvardský systém, metoda číselných odkazů a metoda poznámek
 3. Vložení křížového odkazu do textu bakalářské práce pomáhá udržovat správné reference na citované zdroje. Křížové odkazy se dají použít i jiným způsobem, ale ukážeme si variantu, kdy máme k dispozici seznam literatury a chceme na jednotlivé položky v textu odkazovat. Ve výsledku budeme tedy mít číslovaný seznam literatury a na jednotlivé položky budou v.
 4. Diplomová práce se odevzdává pouze v elektronické podobě do SIS V poznámce pod čarou uvedete plný odkaz na dílo např. v podobě, která je formálně nejjednodušší [v hranatých závorkách stojí instrukce]: [například poznámka číslo] 18. pak je do soupisu zařaďte jako standardní prameny nebo odbornou literaturu. 4.6

Diplomová práce Eliška Chmelařová Pasáže v následujícím textu, kde není uveden odkaz na literaturu, vychází z výše zmínného lánku Bohuslava Ilka. Odborný styl je zamřený na objektivní skuteþnost, která je oproštna od osobních dojmů autora DIPLOMOVÁ PRÁCE Kam se podla dlnická třída na Kladensku? Where was the Kladno region's working class lost? Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Kam se poděla dělnická třída na Kladensku? zpracoval samostatně a použil jen literaturu v uvedeném seznamu

Diplomová práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací. Vedoucí práce Karel Jílek Prakticky stejný je odkaz na příspěvek ve sborníku. Hlavním názvem je zde název monografie, který je kurzívou. Pokud má monografie jasného autora, uvede se i jeho. katedra sociální práce . diplomovÁ prÁce . bc. marta hÖferovÁ. prevence kriminality v rÁmci uČiva na zÁkladnÍch ŠkolÁch v praze. criminology prevention . in the frame of primary school curriculum in prague . praha 2012 vedoucí práce: prof. judr. h. válková, csc Titulní strana diplomové práce by mělamusí obsahovat: 1. Název univerzity, fakulty a katedry 2. Název diplomové práce v češtině 3. Název diplomové práce v angličtině 4. Údaj o typu diplomové práce (bakalářská diplomová práce, magisterská diplomová práce) 5. Jméno autora diplomové práce 6. Studijní obor 7 Po zvolení tématu diplomové práce začíná student na své diplomové práci pracovat. V první fázi zpracování diplomové práce, která má převážně analytický charakter a označujeme ji proto jako analytickou fázi, shromažďuje literaturu, zkoumá předmět své diplomov Diplomová práce 2017 Bc. Martin Koblása. Univerzita Hradec Králové použité prameny a literaturu. 86 s. Diplomová práce. Diplomová práce je zaměřena na problematiku otužování, jeho druhy a využití pro širokou veřejnost s důrazem na zdravotní dopad pro člověka a vlivem na termoregulaci

Křížové odkazy - rychlý návod Formatovani-dokumentu

Diplomová práce (hovorově též diplomka, angl. diploma thesis, magisterská práce, angl. master's thesis) je typ školní práce, kterou obhajují studenti na vysokých školách.Jde o obsáhlejší práci (tzv. závěrečnou, nebo kvalifikační), která by měla být na odpovídající úrovni, a jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta zpravidla jednou z podmínek pro řádné. Každá seminární, bakalářská a diplomová práce musí obsahovat citace odkazující na odbornou literaturu a zdroje, jejichž seznam se vždy uvádí na konci práce (formální náležitosti citací a seznamu literatury a zdrojů viz níže). Tabulky, grafy a obrázk Seminární práce obvykle nevisí ve vzduchoprázdnu, ale využívá informace, argumenty nebo názory získané z dalších zdrojů. Dobrá práce s odkazy na literaturu a citacemi je nejen klíčovou součástí autorské etiky a formálních publikačních zásad, ale dokonce nám ji ukládá i zákon

Diplomová práce se odevzdává ve třech svázaných exemplářích, které se odkaz na příslušnou práci, případně poznámka o provedených změnách (např. jiné složení mobilní Odkazy na literaturu v textu diplomové práce se uvádějí nejčastěji pomocí čísla odkazu, které odpovídá číslu záznamu v soupisu. Závěr práce musí obsahovat přehledné shrnutí dosažených závěrů a konstatování, do jaké míry bylo cíle práce dosaženo. Práce nesmí být jen popisná. Literatura bude upřesňována na konzultacích. Předpokládá se, že diplomant si literaturu vyhledá sám, případně s pomocí vedoucího práce

Diplomová práce Ústav české literatury a komparatistik

Upozorňujeme na publikaci, která se přímo zabývá přípravou projektu i jeho strukturou: PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. Poznamenejme, že projekt obsahuje v zásadě vše, co je v první polovině B/M práce (viz příklad struktury) Diplomová práce na téma Dějiny spásy v symbolice byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého. Studijní materiály v oblasti teologie, pedagogiky, spirituality, filosofie, východního krestanstvi. Diplomová práce na téma Dějiny spásy v symbolice byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého. jaroslavfogl.czweb.or První viditelně číslovaná stránka je až v části text práce. 2) Na této stránce je uvedeno: text Masarykova univerzita, - text Přírodovědecká fakulta, název práce, - typ práce, tj. text Bakalářská práce nebo Diplomová práce nebo Rigorózní práce, - plné jméno autora bez titulů Odkaz je součástí věty; pokud je na konci věty, je tečka až za ním. V kapitole 6 se každý odkaz píše na novou řádku, která začíná pořadovým číslem s tečkou a odkaz je rovněž ukončen tečkou. Citace se uvádějí podle normy American Chemical Society pro publikování v jejích časopisech (viz. odkaz), která je např. pr Diplomová práce. Je možno ji podat v jazyce anglickém i českém. že jsem řádně citoval/a všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. (druhu uvozovek, jejich umístění), místa, kam v textu odkaz na zdroj citace.

Diplomová práce - Univerzita Karlov

Video: Jak odkazovat na zdroj

Osvojte si důkladně jednotný způsob, jakým budete v celém textu bakalářské práce citovat odbornou literaturu. Vzhledem k většímu rozsahu bakalářské práce je velice často užívána tzv. zkrácená citace s pomocí poznámek pod čarou (v MS Word klikněte na Odkazy a Vložit poznámku pod čarou) Plzeň, 2010. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Vedoucí práce Karel NOVÁČEK. o ŘEHOŘ, Jan. Teoretické a experimentální studium problematiky HSC obrábění ocelí vysoké pevnosti a tvrdosti. Plzeň, 2004. Disertační práce. Západočeská univerzita. Fakulta strojní

DIPLOMOVÁ PRÁCE - Univerzita Karlov

 1. Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Jaroslav Foglar: odkaz jeho pedagogických idejí v souasném hnutí klubů a o ddílů zpracoval samostatně a použil jen literaturu uvedenou v seznamu pramenů a literatury, který je souástí této diplomové práce. Elektronická a tištěná verze diplomové práce jsou totožné.
 2. imální gramáží 80g/m2. Na čelní straně vazby (doporučujeme tzv. pevnou vazbu) uvádějte název univerzity, fakulty a katedry, označení diplomová (bakalářská) práce, v dolní části rok obhajoby a jméno a příjmení autora (vzor - viz příloha 2)
 3. Diplomová práce se zabývá problematikou umírání v domovech pro seniory a jejího možného řešení v podobě systematického zavedení paliativní péče do praxe sociálního zařízení. Práce popisuje pojetí lidské důstojnosti, základní teoretická východiska paliativní péče a pojetí důstojného umírání
 4. Formátování, korektura a úprava bakalářské, diplomové, disertační, absolventské a jiné práce, korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690 nebo APA, překlad abstraktu/anotace, i metodická podpora při psaní bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce
 5. půl nebo plným řádkem. Napravo od rovnice zarovnaně na pravý okraj se v kulatých závorkách umísťuje pořadové číslo rovnice, aby bylo možné se na ní v textu odkazovat. Symboly proměnných se píší kurzívou, aby se odlišily od bžného textu.Velikost a typ ě písma je nutné nastavit v souladu s velikosti a typem písma textu práce
 6. 1. Obsahuje diplomová práce řádn ě definovaný cíl práce a tento cíl práce odpovídá požadované náro čnosti vzhledem k typu práce? ANO 2. Literární p řehled práce je po metodické a formální stránce řádn ě zpracován v četn ě citací a odkaz ů na použitou literaturu? ANO 3

Svým rozsahem (pouhých 33 stran) je však podprůměrná. Grafická úprava práce je dobrá až na proporce mezi obrázky (obr. 3, 6 a 9 mají zbytečně velké texty). V textu práce není uveden žádný odkaz na literaturu, ač v seznamu literatury je uveden 5 titulů Práce musí splňovat mezinárodně uznávané formální a citační kritéria a zásady odkazování na primární a sekundární literaturu. V seznamu bibliografických odkazů uvádíme všechny odkazy na literaturu, kterou jsme použili v teoretické a praktické části. Rigorózní práce b

Diplomová - theses

slouží pro stanovení východisek pro řešení problému. Neměl by být příliš rozsáhlý, závisí na charakteru práce (bez příloh). o V přehledu literatury je nutné se zaměřit přímo na řešený problém, okrajové záležitosti buď vynechat, nebo jen uvést a vyřešit odkazem na příslušnou literaturu Na přední straně desek se uvádí název instituce, na které byla práce vypracována (v pořadí: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta), nápis Bakalář - ská/Diplomová práce, v levém dolním rohu místo a rok vypracování a v pravém dolním rohu jmén a odkaz ů na použitou literaturu? ANO 3. Obsahuje diplomová práce p řesný popis použité metodiky a je tato metodika vhodná ke spln ění cíle práce? ANO 4. Jsou sou částí diplomové práce jednozna čné záv ěry, doporu čení, zd ůvodn ěné návrhy apod., které p řináší nové poznatky, pop ř. informace? AN Závěrečná práce - bakalářská (BP), magisterská (diplomová - DP) je vyvrcholením příslušné formy studia na vysoké škole. Je syntézou předchozího studia, má zúročit (dokládat) znalosti ve studovaném oboru Uspořádání práce je systematické a přehledné. Diplomová práce obsahuje všechny formální náležitosti. Pouze seznam tabulek, obrázků a grafů mohl být přehledněji naformátován. Práce s informačními zdroji, včetně citací: A: Práce s informačními zdroji je na vysoké úrovni. Citační norma je dodržena

Každá diplomová práce (bakalářská práce) obsahuje i teoretickou část - literární rešerši. V této části seznámíte čtenáře s tím, co se už ví o vašem oboru (tématu). Předpokládá se, že k tomu využijete i myšlenky jiných autorů, které budete citovat. Převzít myšlenku od někoho jiného není zločin Navazuje-li diplomová práce svým tématem na práci bakalářskou (což je vhodné a žádoucí), resp. jde-li o rozšířenou a upravenou verzi práce bakalářské, měla by být alespoň z 50 % nová. Diplomová práce musí v tomto případě představovat kvalitativně nový stupeň práce na tématu, jde o další stupeň poznání Cht ěl bych se zde zabývat také problematikou asertivity. Nemalý vliv na komunikaci ve školním prost ředí má i komunikace mezi žáky a školní klima. V části práce bych se cht ěl zabývat poruchami komunikace a také kázní. Diplomová práce byla po dohod ě s vedoucím zúžena jenom na okruh

Diplomová práce - Wikipedi

Tato diplomová práce obsahuje osm kapitol, úvod a závěr. V první kapitole se autor celkem zdařile (v porovnání Správnost citací je obtížné ověřit, protože autor zvolil poměrně nestandardní způsob odkazování - odkaz na literaturu, ze které parafrázoval zpravidla umisťuje na konec odstavce (např. s. 17 - 24) Diplomová práce je velmi dobře zvládnuta po formální i jazykové stránce. Řazení kapitol je logické, postupně strukturované. Výběr odborné literatury odpovídá zadanému tématu, odkaz na literaturu je v souladu s daným předpisem. 6.Jaký je způsob využití práce

Doporučení pro psaní seminárních, bakalářských a

Na rozdíl od bakalářské práce se diplomová práce liší větším rozsahem a větší kvalitou zpracování zkoumaného tématu. Zpravidla je vypracovávána písemně a předává se ve vytištěné formě ve dvou či více exemplářích. Rozsah diplomové práce je ve většině případů kolem 50-80 normostran Přesný název části a) a první část textu zadání práce (koncertu) uvede v závazné podobě podle vzoru na webových stránkách katedry (Informace k výuce), druhou část zásad pro vypracování a doporučenou literaturu doplní podle instrukcí vedoucího písemné části práce

Jak správně citovat - Seminarky

Vedu BP, DP apod. Pokud vedoucí práce nechce práci připustit k obhajobě, většinou má k tomu pádný důvod - práce se neobhájí (což je mnohem větší průser pak), vedoucí má špatnou vizitku apod. Ono bohužel se někdy až na BP pozná, zda student má na to dodělat vysokou. Chápu, že máte starosti Diplomová práce zpracovaná na téma Vyhodnocení kvality vody ve vodním toku Bajcůvka pro Strana 21 - kapitola 3.4 - v textu chybí pravděpodobně odkaz na literaturu. Místo toho je v textu uvedeno CHYBA! ODKAZ NENÍ PLATNÝ. - tento nedostatek přisuzuji chybě při využívání. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře Doložené zdroje na odbornou literaturu, jejich výběr a rozsah, jsou z našeho pohledu dostatečnou oporou pro řešení dané problematiky. Výhrady však máme k již zmíněnému III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE. Student BcA Odkaz na DP na THESES. Mgr. LUCIE VÁCLAVÍKOVÁ (Nohová) Vedoucí: prof. Kateřina Vitásková. Problematika afázie u bilingvních osob. 2017 - Diplomová práce se zabývá tématem afázie u bilingvních osob. Teoretická část pojednává o afáziích v celé šíři, dále o bilingvismu a bilingvní afázii..

Závěrečná práce: Adéla Tukhi: Právní problémy azylové

Ke schválenému tématu se rovněž dostanete zde: Dlaždice Student -> na modré liště odkaz Během studia -> dlaždice Rozpisy témata -> Moje témata. Každé uložení zadání automaticky vygeneruje email zaslaný vedoucímu práce 16. století v roce 2002 ve sborníku I. Hlobila. Postrádám také odkaz na práce Otty Halamy o utrakvistických světcích Velice kriticky jsem se vyjádřil k první části práce a pozitivně jsem zhodnotil druhou část. Z toho plyne, že práci doporučuji s uvedenými výhradami k obhájení a navrhuji známku dobře Na semináři se dozvíte, jaké elektronické knihy máte k dispozici na VŠE a kde je najdete. Nabídku e-knih neustále rozšiřujeme, aktuálně je jich pro vás ke čtení k dispozici kolem 200 tisíc. Kde je najít, jak číst na různých zařízeních, co dělat, když něco nefunguje - na to vše se podíváme na semináři o e-knihách Diplomové práce na Katedře financí a oceňování podniku píší primárně studenti hlavní specializace Finance a oceňování podniku. Mohou je zde ale psát i studenti specializace Finance a specializace Účetnictví a finanční řízení podniku, výjimečně i studenti vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku. Témata diplomových prací Téma by se mělo týkat.

Student/ka pracuje na bakalá řské diplomové práci samostatn ě a sv ůj postup konzultuje s vedoucím práce, p říp. dalším konzultantem dle pot řeby a domluvy. Bakalá řská diplomová práce má podobu teoretické nebo výzkumné studie v doporu čeném rozsahu 70 000 znak ů Na obr. 2 je definován jako odkaz ^Výběr tématu VŠKP z nevybraných _. Kliknutím na něj se nám načte seznam (obr. 3), který lze filtrovat podle kateder, typu práce nebo podle fakulty, která postupně rozšiřuje možnost filtrovat podle programu a oboru. Pokud si najdeme vhodné téma, tak kliknutím na název tématu budeme mí Diplomová práce (DP) Odkazy na literaturu v textu práce a seznam citované literatury jsou významnou věcnou součástí DP, v žádném případě jakýmsi kosmetickým doplňkem. Zbavte se časté studentské odkaz na citaci (či bibliografický odkaz). Během dokončování práce zapomněl vrátit řádkování, a proto si neuvědomil, že jeho práce má nižší počet znaků, než je potřeba pro rigorózní práci. Vedoucí práce ani zkušební komise mu ovšem žádnou chybu nevyčetla a ani on sám si jí nebyl vědom, což lze dobře poznat z toho, že práci sám vyvěsil na své. 1. Obsahuje diplomová práce definovaný cíl práce alespoň na základní úrovni? ANO 2. Literární přehled práce je po formální stránce řádně zpracován včetně citací a odkazů na použitou literaturu? Částečně 3. Obsahuje diplomová práce přesný popis použité metodiky a je tato metodika vhodná ke splnění cíle.

Metodika zpracování kvalifikačních prací 2016 (bakalářské

Na straně 66 jsem nalezl nefunkční odkaz na citovanou literaturu, ale mohlo jít o chybu elektronické verze práce, kterou jsem měl k dispozici. U citací z internetových odkazů není uveden datum citace. V kapitole 7.4, kde popisujete IEEE standart 802.11 jste pominul často používaný standart 802.11n, můžete rozvést. Typ práce: Diplomová Ekonomická teorie: Jazyk: Český: Stránky: 94: Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci. Odkaz: Abstrakt Diplomová práce - zadání. Diplomové práce se zadávají v předposledním ročníku. Není na škodu si už v té době vytvořit akční plán, tj. proces výběru zadání, tvorby práce a přípravy na obhajobu si rozplánovat v návaznosti na termíny dané fakultou Po formální stránce je uváděn odkaz na literaturu chybně až za koncem věty, seznam zkratek není řazen abecedně, zkratky nejsou vysvětleny při prvním použití a práce obsahuje typografický chyby. V praktické části práce je používána nepřesná terminologie (cíle průzkumné části, která se ale jmenuj Vzhledem k omezenému rozsahu práce jsem byl nucen v některých teoretických partiích pouze odkázat na příslušnou literaturu (např. řešení Maxwellových rovnic pro viditelné elektromagnetické záření v kapitole 1.3 na knihu Bednáře [1], v kapitole 1.6 odkaz na podrobnou teorii rozptylu světla u Šifrina [25] apod.)

UMTMB - Tvorba strukturovaného dokumentu ve Word

Diplomová práce se liší od Následující stránky vám dají odpovědi na otázky související s vypracováním vysokoškolských závěrečných prací: jak se připravit, jak postupovat, jak psát, jak řadit jednotlivé části práce atd. významné vědecké instituce) a vyhledat v nich relevantní literaturu (dokumenty) nebo. Bakalářská nebo diplomová práce může být zaměřena: na různé výzkumné šetření (výzkumný charakter) na zpracování, utřídění a analyzování přehledu poznatků odborného zaměření (teoretický sumarizační charakter) na didaktické nebo prakticko-metodické zpracování práce (praktický charakter

Návrh projektu diplomové práce (podrobný

Na konci práce se tak musí objevit seznam literatury či seznam použitých zdrojů. I jeho podoba musí mít jistou úroveň a splňovat některé základní požadavky. Při hodnocení práce bývá seznam zdrojů podrobován poměrně detailní kontrole a může se stát i jednou ze součástí negativního hodnocení celé práce Diplomová práce Vendula Baťková 2007 . Vysoká škola ekonomická v Praze že diplomovou práci na téma jsem vypracovala samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. Praha, duben 2007 podpis studenta . P o d ě k o v á n Práce s literaturou. řádné vyznačení všech citací a parafrází v textu práce, splnění formálních náležitostí uváděných odkazů na literaturu, jiné. Stylistická úroveň. čtivost, jiné. Logická stavba práce. vzájemná návaznost jednotlivých kapitol a subkapitol valentní elektronické podobě. Rigorózní práce obsa-huje na speciálním listu, umístěném na konci práce, všechny informace a)-k) uvedené v tomto bodě. 3. Student, pokud tomu nebrání okolnosti hodné zřetele (viz čl. 1 tohoto příkazu), o kterých roz-hoduje vedoucí závěrečné práce či školitel, v sys

Zpracováním bakalářské práce student dokazuje úroveň odborných znalostí a schopnost řešit konkrétní praktické úkoly. Vedoucí bakalářské práce upozorňuje studenta na nesprávnosti v koncepci práce, případné chyby jak odborné tak i formální v práci, dbá o včasné zpracování dle schválené metodiky literaturu budou tvořit tituly zaměřené na téma závěrečné práce, jak diplomová, rigorózní a disertační práce ve smyslu § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a 5 a § 47 odst. kazuje na obecně platná vymezení odborné práce, na jisté standardy, které je třeba respektovat bakalářská práce 72 000 znaků (tzn. přibližně 40 stran textu) diplomová práce 108 000 znaků (tzn. přibližně 60 stran textu) rigorózní práce 180 000 znaků (tzn. přibližně 100 stran textu) disertační práce Rozsah stanovuje příslušná oborová rada na základě metodologických standardů příslušného oboru Odkaz na zdroj za tečkou - odkaz na zdroj, z které v rámci dané věty čerpáte se umisťuje před tečkou. Citace celého odstavce - takováto práce se zdroji je v akademickém textu nepřípustná Témata: bakalářská práce, citace, citování, diplomová práce Vytváření bibliografických citací u vysokoškolské kvalifikační práce skýtá nejednu nástrahu. K nim patří zejména citace z internetu, v kterých se dělá snad nejvíce chyb

FSI diplomová práce 2020/2021 Autor práce: Bc. Katrin Bučková Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Příprava a charakterizace pokročilých žárově stříkaných povlaků na hořčíkových slitinác Na čelní straně vazby uvádějte název univerzity, fakulty a katedry, diplomová nikoliv magisterská práce, v dolní části rok obhajoby a jméno a příjmení autora. Na hřbetu vazby diplomové práce doporučujeme uvést jméno a příjmení studenta a rok obhajoby Na minimum by měly být omezeny odkazy na nepřístupnou literaturu (interní výzkumné zprávy, firemní literaturu neperiodického charakteru), nepublikované práce, soukromá sdělení, přednášky, u nichž nebyl zveřejněn úplný text apod. Odkazy na těžko dostupné práce by měly být doplněny odkazem na referátový časopis prostudovat a uvést primární literaturu. Zmínit práce, které byly napsány na dané téma a zvláště nezapomenout na práce vzniklé na domácí fakultě. Zabývat se pouze problematikou, která je spojena s názvem a cíli práce. Zbytečně nezatěžovat text opisováním obecných zákonitostí, ale preferovat odkaz na literaturu • Práce se píše v českém jazyce, po domluvě je možno psát i anglicky2. • Obrázky, grafy a tabulky uvádějte a číslujte průběžně v textu, nečíslujte podle kapitol3. Na každý prvek by měl být v textu odkaz a musí být doplněn smysluplným popiskem (nad nebo pod)

Diplomová práce vzor. Diplomová práce je odborná studie, bez jejíhož samostatného vypracování nemůže student získat akademickou hodnost.Oproti seminární a bakalářské práci se liší zejména rozsahem (60-80 stran), odborností a obtížností její obhajoby při závěrečné státní zkoušce.. Pokud hledáte vzor diplomové práce, server Diplomky.net je určitě tou. by měly být omezeny odkazy na nepřístupnou literaturu (interní výzkumné zprávy, firemní literaturu neperiodického charakteru), nepublikované práce, soukromá sdělení, přednášky, u nichž nebyl zveřejněn úplný text apod. Odkazy na těžko dostupné práce by měly být doplněny odkazem na Chemical Abstracts Podle abstraktu je Diplomová práce [] věnována stěžejním otázkám a problémům globálního geopolitického vývoje s důrazem položeným na období po rozpadu bipolárního světa. V jednotlivých kapitolách jsou prezentovány geopolitické teorie v jejich historickém kontextu, klíčové aspekty bezpečnostně politického. Práce je tematicky rozdlená celkem do šesti kapitol. První se zabývá historickými okolnostmi vzniku třetího odboje v eskoslovensku, hodnotí příiny zformování odporu proti režimu, jednotlivé odbojové skupiny a jejich innost. Tato kapitola se heuristicky opírá především o odbornou literaturu Práce se opírá o relativně málo početnou literaturu, navíc v textu je minimum odkazů na to, odkud je myšlenka převzata. Přitom jde o celé stránky textů, většinou v podobě výčtu různých charakteristik, kde se pravděpodobně vychází z nějaké publikace či skript, ale není tam jediný odkaz

 • Rulík zlomocný vraní oko.
 • Dalekohled alza.
 • Pán času online bombuj.
 • Test kocicich granuli.
 • Písek na hroby.
 • Arytmie plodu.
 • Cukrovka u psa.
 • Egger kronospan.
 • Jak napsat zavináč.
 • Procvicovani hodin 2 trida.
 • Ezechiel 23 17.
 • Ančovičky zdraví.
 • Tuning lyze.
 • Druhy čerpadel na vodu.
 • Čeští vědci na antarktidě.
 • Dárkový koš maso.
 • Luke bracey filmy.
 • Folie na sklo auta.
 • Křehké linecké.
 • Letadlem do tuniska.
 • Dívka blesk.
 • Procvicovani hodin 2 trida.
 • Psychologie chování lidí.
 • Ford mondeo recenze ojetin.
 • Jižní korea historie.
 • Sms zklamani.
 • Polokošile policie.
 • Fati pizza kolín.
 • Brokovnice miroku.
 • Caesar smrt.
 • Gia carangi.
 • Filmbox extra.
 • Máta peprná popis.
 • Pulp fiction historky z podsvětí online.
 • Pvnovinky nehoda.
 • L 159 alca for sale.
 • Školička s dádou.
 • Vis software.
 • Šperky z filmů eshop.
 • Dřevěný altán 4x4.
 • Jak na odpady.