Home

Mza matriky

A8Apps1 - Domů Moravský zemský archiv v Brn

 1. Matriky Actapublica.eu Nově je možné pro přístup k matrikám využít zobrazení původců na mapy.cz; Indikační skici Nově je možné pro přístup k indikačním skicám využít jejich zobrazení na mapy.cz; Knihovna; Archivní pomůcky Aplikace pro prohlížení archivních pomůcek a digitalizovaných archiválií
 2. Indikační skici v MZA. Indikační skici byly převzaty do tehdejšího Státního archivu v Brně v roce 1950 z Archivu map katastrálních, později od Oblastního ústavu geodézie a kartografie a od okresních měřičských středisek. Fond byl uspořádán v roce 1970 a obsahuje 4427 inventárních čísel
 3. Matriky jsou také paralelně uloženy na stránkách beta.familysearch.org (prozatímní beta verze), kde můžete nalézt i další země. Výše je uvedena mapa ČR s vyznačenými archivy a příslušnými okresy s odkazy na jednotlivé stránky matrik na internetu. Mapa je publikována s laskavým svolením MZA v Brně. Stav k 1.1.201
 4. Matriční knihy (matriky) narození, sňatků a úmrtí jsou jednou ze základních evidencí obyvatelstva. Dnes je vedou matriční úřady, dříve je vedly jednotlivé církve a příslušné státní úřady (např. okresní úřady). Matriky jsou do archivů předávány až po uplynutí zákonné lhůty v řádech desítek let (viz níže)
 5. Actapublica - Matriky - Moravský zemský archiv Brno Hulín 7749 previous /196 next Obce: 4 N: 1771 - 1784 O: 1771 - 1784 Z: 1771 - 1784 Narozeni Oddani Zemreli. MZA European Union European Regional Development Fund

Ne všechny matriky už jsou online (stav v 1.9.2010), postupně ale přibývají a počty zveřejněných knih budou dále narůstat. Např. SOA Třeboň již takřka dokončila uveřejnění katolických matrik, nyní jsou na řadě evangelické, MZA Brno postupuje zase podle jednotlivých okresů, SOA Plzeň nebo Praha pak v abecedním pořadí V současné době je možno zobrazit matriky z farností od písmene A do D a od písmene CH. Další snímky budeme postupně přidávat. Problém vzniká kvůli odlišnosti databáze obcí SOA Plzeň a MZA Brno. Realizační tým MZA se v tuto chvíli snaží tento problém odstranit Zemský archiv v Opavě nabízí veřejnosti vyhledávací aplikaci pro práci s databázemi archivních fondů a sbírek pod názvem: DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě. Naleznete ji na adrese: digi.archives.cz.Tato aplikace umožňuje komfortní hledání digitalizovaných archiválií v rámci působnosti Zemského archivu v Opavě a zahrnuje tak data z celého Moravskoslezského.

Užitečné odkazy. Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů (matriky SOA Plzeň) - www.portafontium.cz Digitalizované židovské kontrolní matriky - www.badatelna.eu Digitalizované matriky židovských náboženských obcí v českých krajích - www.nacr.cz Jihočeské matriky (SOA Třeboň) - https://digi.ceskearchivy.cz Matriky moravské (MZA Brno) a dolnorakouské. ↳ Indexy na matriky.msts.cz ↳ Knihovna ↳ Nakladatelství ↳ Odborné práce ↳ Slovníky ↳ Životopisy a rodokmeny význ. osobností ↳ Matriky na internetu ↳ On-line matriky v ČR ↳ On-line matriky v zahraničí ↳ On-line vojenské matriky a podklady ↳ On-line židovské matriky a podklady ↳ Další on-line zdroj Zemský archiv v Opavě je třetím nejstarším a také třetím největším státním archivem v České republice. Plní funkci státního oblastního archivu pro území bývalého Severomoravského kraje, současně je však také historickým zemským archivem pro bývalé vévodství slezské

MZA Brno - D9 Indikační skic

Matriky online. Předkládáme Vám již v minulosti avizovanou a očekávanou webovou aplikaci na zpřístupnění fondu Matrik uložených v Moravském zemském archivu v Brně. Pevně věříme, že Vás zaujme její jednoduché, přehledné a moderní řešení MZA Brno začal zveřejňovat matriky na internetu, a to nejen přímo z MZA, ale i ze dvou SOA - Praha a Plzeň. Ovšem vyznat se v matrikách, které jsou na těchto stránkách uveřejněné, je občas práce dost složitá, hlavně kvůli rozsahu matrik

eBadatelna. The web application of the State Regional Archives in Prague (SRA Prague) eBadatelna is designed to be used for remote access to digitized registers of the Central Bohemia Region Matriky na internetu. SOA Litoměřice. MZA Brno. SOA Praha. SOA Plzeň.

na MZA acta jsou zveřejněny nové matriky: 09.11.2015 Na Acta publica byly nově zveřejněny následující matriční přírůstky: 2164 Římsko-katolický farní úřad Zbýšov, matrika zemřelých 1880-1939 6390 Římsko-katolický farní úřad Jamné, matrika oddaných 1864-1936 6469 Římsko-katolický farní úřad Jihlava, sv Platnost stránky vypršela Pokračovat v práci s aplikací Platnost stránky vypršela Pokračovat v práci s aplikac Matriky. Nahlížení do matričních knih a sbírek listin; Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů České republiky v cizině - zvláštní matrika v Brně; Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace Re: MZA Brno - matriky od Zora » pon čer 15, 2015 14:27 Opravdu jsem nezaznamenala žádné problémy, sedím u acta skoro pravidelně tak od sedmi večer , a během dne zrovna tak - to ale jen po chvílích. snad kolem poledne méně zhruba od 11 - 16 , a opravdu nevím o ničem

My Roots: Příjmení Auda, Huda, Oda, Hoda, Hruda

Indikační skici online Předkládáme badatelské veřejnosti k online bádání digitalizované indikační skici. Aplikace vznikla v Moravském zemském archivu v Brně a zpřístupňuje víc než 3500 indikačních skic stabilního katastru Moravy z let 1824-1931. PROHLÍŽET INDIKAČNÍ SKICI ONLIN Moravský zemský archiv v Brně (zkratka MZA) je správní úřad spadajícím pod kompetenci Ministerstva vnitra České republiky.Hlavní náplní práce archivu je zajištění archivní péče, kontrola výkonu spisové služby, využívání a zpracování archiválií a vědecká činnost v oblasti archivnictví. MZA je institucí s nejrozsáhlejším archivním fondem v České republic Židovské matriky. Připravujeme jejich automatické zpracování. Archiv hl.m. Prahy. Připravujeme jeho automatické zpracování. MZA v Brně. Probíhá zpracování z formátu MS Word do databázové formy

Už za dva roky by si mohl každý zkusit vypátrat své rodinné kořeny, aniž by musel jezdit až do oblastního archívu v Zámrsku, kde jsou nyní soustředěné matriky oddaných, narozených a zemřelých z celých východních Čech Restaurátorské a konzervátorské pracoviště Moravského zemského archivu v Brně přispívá významnou měrou k ochraně písemného bohatství historické i současné Moravy nové matriky na actapublica MZA Brno. od Zora » úte pro 16, 2014 11:04 . Matriční opisy 15.12.2014 Na Acta publica byly nově zveřejněny následující matriční opisy: opis41 Římsko-katolický farní úřad Roštín, matrika narozených a zemřelých 1767 - 1837, matrika oddaných 1767 - 185 Dějiny. Matriky patrně vznikly ve středověku jako seznamy šlechty, včetně povinností vůči panovníkovi, zejména dávek a počtů ozbrojenců, které mu mají poskytnout.Později k nim přibyly matriky studentů na univerzitách.Zde snad vznikly i pojmy imatrikulace (zápisu) a exmatrikulace (vyřazení absolventa) v jejich dnešním významu

Digitalizac

Urbáře - PDF - Moravský zemský archiv v Brn Proto neočekávejte, že se v SOA a MZA nachází již všechny matriky narozených z celé ČR, jež byly vedeny, a zapisovalo se do nich do konce roku 1915. To samé platí pro všechny matriky oddaných a zemřelých starší 75 let Které matriky jsou k dispozici, poznáme podle sloupce Skeny. Ovládací prvky jsou umístěny pouze na dolní liště: otáčení vlevo a pravo, posuvník pro zmenšování a zvětšování, výběr stránek a šipky pro posun o jednu stránku. Zajímavým prvkem je šipka pro stažení stránky matriky ve formátu jpg Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. Jen bych chtěla upozornit, že se určitě nebude jednat o všechny jinakosti v dané matrice, jsou to jen ty, kterých jsem si stačila všimnout, takže i když byste případně měli stopu vedoucí do té či oné matriky a nenalezli jste zápis na této stránce, neznamená to, že v té matrice není:-))

Matriky - Státní oblastní archiv v Zámrsk

Sbírka pražských matrik je členěna do tří základních skupin: katolické matriky, matriky ostatních církví a matriky civilní. Více informací ke Sbírce matrik Archivu hl. města Prahy viz Přehled fondů a sbírek.V současné době je celá sbírka digitalizována a zpřístupněna ve vyhledávacím systému Archivní katalog.Pro snazší vyhledávání lze využít níže. Sčítání lidu dokáže být pro rodopisce opravdu cenným zdrojem informací. Pokud víte, kde máte hledat, můžete celkem snadno získat detailnější pohled od života svých předků Matriky: Kroniky: Listiny: Fotografie: Česko-bavorský archivní průvodce: Úřední knihy (pozemkové knihy, urbáře...) Periodika: Seznamy lázeňských hostů Adresáře: Sčítání lidu: Přihlášky k pobyt Matricula Online (rakouské, německé, lucemburské matriky) Moravský zemský archiv v Brně (MZA Brno): digitalizace. Příjezdy do USA 1892-1924 (Ellis Island) Odjezdy do USA, Argentiny a dalších zemí v zámoří z Brém (Bremen Psseger Lists) Rakousko-uherské vojenské a válečné matriky. Seznam pohřbených Víde

Zajímavé pomůcky pro genealogii: Actapublica - Matriky

 1. nejstarší matriky - dlouho se nedaří prosadit podobu nařízenou římským rituálem r. 1614, zpočátku velmi jednoduché, jazyková a obsahová nejednotnost odstraněna až státními zásahy 18. st.; matriky oddací a křestní vedeny pečlivěji, jazykově LAT, ČJ a NJ (záleží na faráři a jazykovém prostředí dané oblasti
 2. ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni, stránky jihočeských archivů, státní okresní archi
 3. Vybrané záznamy s OK na konci jsou požadované online matriky. Toto je cílový a požadovaný soubor. Budu se jej snažit průběžně aktualizovat. Skripty doporučuji používat pouze zkušenějším uživatelům linuxu. Online matriky: zamrsk-matriky-online-2011-11-03.txt zamrsk-matriky-online-2011-02-23-21-17.lo
 4. Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích. Značka fondu/sbírky: HBMa. Datace: (1735) 1784 - 1949 (2011) Původce: Židovské náboženské obce (1784-1949) Popis: Židé - matriky - demografie - genealogie - židovské náboženské obce. Metráž (bm): Nezpracováno. Zpracováno. Inventarizováno. 0.08. 93.8
 5. Odkaz na matriky: narozených; oddaných _____ _____ MATRIKY NAROZENÝCH >nahoru< Dělení matrik narozených dle farností: Farnost TELČ-popis . Zde se budou nacházet jen soupisy narozených z níže uvedených vsí, které byly od r.1784 součástí farnosti Kostelní Myslová

Jak pátrat po předcích - Pátrání po předcích onlin

 1. MZA Brno, SOA Praha a Plzeň společně uveřejňují matriky v systému ActaPublica. Společně s nimi zahrnuje tento systém i archiv v rakouském St. Pöltenu. ZA Opava, SOA Litoměřice a AHMP používají velice podobný systém publikování dokumentů zvaný Bach
 2. Prostějovsko/Brno - Nejstarší katastrální mapy Prostějovska si mohou lidé již nyní prohlédnout na internetových stránkách Moravského zemského archivu v Brně. Jsou to takzvané indikační skicy, které vznikaly jako podklad pro pořízení katastru ve dvacátých a třicátých letech devatenáctého století, vysvětlila ředitelka archivu Kateřina Smutná
 3. Matriky v okruhu mého zájmu-zde budou seznamy matrik jednotlivých farních úřadů v okruhu mého zájmu, které mohou případně pomoci dalším badatelům v jejich genealogické práci. Seznamy matrik z farních úřadů: MZA Brn
 4. Na stránce matriky při prohlížení je umístěn vodoznak. SOA Plzeň - www.soaplzen.cz nebo www.actapublica.eu. Na naskenování čeká v archivu 11 500 svazků matrik. Systém je stejný jako v MZA Brno a SOA v Plzni, tedy je nutná registrace na Acta Publica. Matriky se skenují z originálů a farnosti jsou přidávány dle abecedy
 5. Digitalizované matriky: www.actapublica.eu - stránky na kterých jsou naskenovány matriky, ve kterých se dá listovat a vyhledávat; www.mza.cz - domovská stránka Moravského zemského archivu v Brně, kde můžete najít kontaktní údaje na ostatní archivy
 6. Dešov:Dešov (Deschau, Malý Dešov, Velký Dešov) / Třebíč systém matriky nenačítá (oznamuje to že , Nebyla nalezena žádná matrika). Kde je chyba? Nemohu najít nikde mail kam to oznámit (MZA Brno). děkuj
 7. Matriky SOA v Plzni; Matriky SOA v Litoměřicích; Matriky SOA v Třeboni; Matriky SOA v Praze; Matriky MZA v Brně; Matriky ZA v Opavě; Matriky Archivu hlavního města Prahy ; Digitální archiv SOA v Třeboni; Digitalizované fondy a sbírky Archivu hlavního města Prahy; České sněmy; Prameny k německým dějiná

MZA Brno - Sčítací operáty Jde o sčítací operáty ze všech pracovišť MZA tak, jak se v nich dochovala, od roku 1857. Operáty z roku 1921 jsou neveřejné, ale měly by být dohledatelné na FamilySearch. Aktualizace: 9. 5. 2020, 19:01 MZA Brno Acta publica Aplikace Acta publica pro zpřístupnění digitalizovaných archiválií Matriky jsou základem pro vytvoření rodokmenu, pátrat je ale možné i v dalších zdrojích, jako jsou sčítací operáty, vojenské archivy, pozemkové či gruntovní knihy a další archiválie. Právě ony jsou cenným zdrojem při vytváření celkového obrazu o životních příbězích vašich předků

Prohlížeč matrik Státní oblastní archiv v Plzn

 1. MZA Brno, farní úřad Dubany, matrika č. 8893, snímek 171. Tímto neznámému, který onu poznámku do matriky vepsal, děkuji za zpestření večera. Vystavi
 2. Zpracovává žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky, kontroluje správnost a úplnost podkladů pro zápis do zvláštní matriky. Přijímá a sepisuje podklady pro dodatečné zápisy a změny do matričních knih (volba druhého jména, žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru, osvojení, určení otcovství.
 3. ÚVODNÍ SLOVO. K nejvyužívanějším archivním fondům Archivu města Brna patří dokumenty sčítání lidu. Tyto archiválie nazývané jako sčítací archy obsahují jedinečné informace o osobách, které v městě Brně, jeho předměstích a připojených obcích žily
 4. Matriky vedly okresní hejtmanství. 1870 Byly zákonem zavedeny civilní matriky všech tří druhů (narození, sňatků, úmrtí), které vedly okresní úřady. Zápis do nich byl povinný pro všechny osoby jiného, než státem uznaného vyznání, včetně bezvěrců
 5. Internetová encyklopedie dějin Brna. Matrika narozených, Rosice 1868-1892, Sbírka matrik 1579-1949 (1951), E 67, 1738, MZA v Brně
 6. Aplikace byla doplněna o další dávku originálních map stabilního katastru Čech (opět přibližně 7 500 skenů) a o další dvě překryvné vrstvy spojených a georeferencovaných archiválií - o ostrůvkovité oblasti originálních map stabilního katastru velkých měst v Čechách a o téměř celoplošnou (ale patrnou až při větším přiblížení navigační mapy.

Zemský archiv v Opavě: Digitální archi

 1. Systém SOA a matriky. V České republice je 8 oblastních archivů, které uchovávají matriční knihy, které jsou v případě rodopisu naším hlavním cílem zájmu. Jsou jimi SOA Praha, SOA Plzeň, SOA Třeboň, SOA Litoměřice, ZA Opava, SOA Zámrsk, MZA Brno a AHM Praha. Jedná se o matriky katolické a evangelické
 2. Fond obsahuje třídní katalogy z let 1871-1953, školní matriky 1892-1920, konferenční protokoly 1804-194
 3. MZK Brno - Moravská zemská knihovna v Brně je odborná veřejná knihovn
 4. ut se načítá stránka matriky MZA a nic, vlastně ano - 3x se to zasekne a musí se klinout na F5, ale neni to nic platné. Jestli to tak funguje všem návštěvníkům tak to je paráda. Že se nestydí MZA pustit takovou hrůzu na internet
Střípky z matrik: Pátrání po předcích - 4Novinky - Konice u ZnojmaPetr Valena-rodopisné stránky - Fotoalbum - dokumentyPetr Valena-rodopisné stránky - Návštěvní knihaDůležité odkazy :: Genealogie-rzPPT - Normovaná identifikace v genealogii PowerPointRizová Margarita - Vrútky - rodokmen

Užitečné odkazy :: Pátrání po předcíc

Pro vyhledávání není potřeba vyplnit všechna kritéria. Pro správnou práci s aplikací je nutno mít nainstalován následující SW: Internet Explorer 7+ / Firefox 12+ / Chrome 16+ / Opera 12+ a Flash Player 11 Internet Explorer 7+ / Firefox 12+ / Chrome 16+ / Opera 12+ a Flash Player 1 Internetová encyklopedie dějin Brna. Matrika narozených, Strážek 1865-1902, Sbírka matrik 1579-1949 (1951), E 67, 16245, MZA v Brně Existují tedy digitalizované matriky, které jsou již přístupné, ale nejsou v seznamu digitalizovaných matrik uvedené. Protože existuje vazba mezi signaturou matriky a výsledným odkazem, rozhodl jsem se zveřejnit seznam všech odkazů, kde se dají stáhnout i matriky, které v oficiálním výše uvedeném seznamu nejsou Matrika (z lat. matrix, matice, kmen) je veřejný úřední seznam, nejčastěji jmen.V České republice jde o seznam narození, sňatků, registrovaného partnerství a úmrtí, který vedou matrikáři na určených matričních úřadech.Agenda matrik se řídí zákonem č. 301/2000 Sb. a vyhláškou 207/2001 Sb., a patří do kompetence Ministerstva vnitra Matriky římskokatolické farnosti jsou uloženy v MZA Brno: Svazky I až III, společné N + O + Z: 1646-1688, 1689-1761, 1762-1783. Sv. 4 N 1784-1845 Sv. 5 N 1846-1885 Sv. 6 N 1886-1909. Sv. 4 O 1805-1860 Sv. 5 O 1861-1909 Sv. 6 O 1910-1949 (uloženo na OÚ Dambořice) Sv. 4 Z 1784-186

MZA - Lánové rejstříky, urbáře a další materiály - matriky

Matriky v českém prostředı́ - online _____ 21 Matriky zahraničnı́ provenience - online_____ 24 MZA Moravský zemský archiv SOA Státní oblastní archiv SOkA Státní okresní archiv ZA Zemský archiv. PRVNÍ GENEALOGICKÉ KRŮČKY Prvnı́ genealogické krůčky Podklady z matrik pro zpracování rodokmenu mužské linie předků Josefa Ptáčka ukrývají matriky a archiválie ve Státním okresním archivu v Zámrsku. Rodová linie matky Josefa Ptáčka má nejbližší kořeny v matrikách, které jsou k dispozici v MZA Brno, vyhledávání tedy bylo uživatelsky daleko přívětivější

Hlavní menu Zemský archiv v Opav

Do budoucna to bude dobré, že matriky budou zdigitalizovány a nebudou se prohlížením ničit, ale současné bádání to zbrzdí. A co se týká přístupnosti se mě zdá, že základní právnická poučka v v našich zemích neplatí a výklad práva si každý dělá podle sebe a pokud mu to nevyhovuje tak si jej doslova pokroutí. Důležité odkazy... průběžně bude doplňováno Matriky na internetu https://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace

Petr Valena-rodopisné stránky - vzor staré písmo

Digitalizované fondy a pomůcky - MZA

Toto je podstatná část odpovědi MZA Brno: Uvedené matriky 5189, 5188, 5189 a 5192 nezobrazují Čejkovice z toho důvodu, že je neobsahují. Čejkovice jsou zde pouze farním úřadem. Tady jsem si neuvědomil, že to jméno Původce neznamená danou obec, ale farní úřad s jeho obcemi v jeho působnosti 136 ( v tom 114a, 115a, 116a). Matriky z Pardubického kraje lze poznat podle singly (Pdb.), uvedené v rubrice dřívější signatura v poznámkách. V okrese Žďár nad Sázavou nejvíce mezer je u rejstříků, které u mnoha far buď se nedochovaly, nebo jako u evangelických far nebyly vedeny. Pro takové případy nebyl

RODOKMEN - Fotoalbum
 • Velká únorová revoluce.
 • Skinny girl.
 • Japonský javor množení.
 • Bazar ostrava mariánské hory.
 • Lloyd's register.
 • Patient.
 • Bmw f31 320d recenze.
 • Profesionální terč na šipky.
 • Jak ozdobit chlebíčky video.
 • Policejní koně na prodej.
 • Kuželosečky kružnice příklady.
 • Iq park liberec ceník.
 • Špicberky trek.
 • World of warcraft free to play 2019.
 • Nastavení rozvodů ford focus 1.6 tdci.
 • Christine lakin instagram.
 • Švýcarsko předpisy.
 • Ostružinový dort.
 • Ananasové řezy.
 • Kreatin nutrend.
 • Romanticky vecer pro chlapa.
 • Hodnota exponenciální funkce.
 • Unicredit platební příkaz.
 • Honda integra type r engine.
 • Wu tang clan logo.
 • Ji jí cvičení.
 • Led žárovka e14 15w.
 • Talmud online.
 • Realitní slogany.
 • Zmeny na deloznim cipku v tehotenstvi.
 • Chodský pes cena.
 • Film hřiště snů.
 • Dallas weather.
 • Popruh na fotoaparát bazar.
 • Moni tsambika.
 • Památník pro děti.
 • Cappadocia dovolena.
 • Procvicovani hodin 2 trida.
 • Objekty ve wordu.
 • Aort abdominalis.
 • Papír na enkaustiku.