Home

Stavba látek chemie

Látka - Wikipedi

 1. Chemie je exaktní p řírodní v ěda zabývající se zkoumáním hmotného sv ěta, respektive některých jeho částí. Studuje chemické reakce vzniku a p řem ěny látek, zkoumá podmínky jejich pr ůběhu. Vyšet řuje složení a vnit řní stavbu látek. Moderní chemie se člení na řadu chemických disciplin
 2. Chemie 8.-9. ro čník část I. - 8. ro čník Anotace Prezentace seznamuje s pojmy látka a t ěleso, s tím, jak ur čovat vlastnosti látek. Žák je veden i k tomu, aby si uv ědomoval, že řada b žn používaných látek má nebezpe čné vlastnosti a p ři práci s nimi je d ůležitá opatrnost
 3. alistika využívá.
 4. Částicová stavba látek. Pevné látky - krystalické-částice blízko u sebe a pravidelně uspořádané - př. krystaly modré skalice, krystaly soli, uhlík - amorfní-částice blízko u sebe, ale nejsou pravidelně uspořádané - př. sklo, asfalt, parafín → drží tvar i objem. Kapalné látk

STAVBA LÁTEK Tělesa a látky Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme r ůzné v ěci: u čebnici, sešit, tabuli, st ůl, židli, obrazy, zá řivky, spolužáky, okna, sklenice. Venku jsou stromy, kytky, zví řata, Slunce atd. Každou z těchto v ěcí ve fyzice nazýváme t ělesem. Tělesem rozumíme libovolnou v ěc Stavba atomu. Chemie > Obecná chemie > Stavba atomu. administrator 25.9.2015 0 Komentářů. Obecná chemie. atom. Stavba atomu. Atomy, jsou nejmenší stavební jednotky hmoty. Toto označení vzniklo v Řecku (atomos - dále nedělitelný). Teprve na počátku 19. století vzniká představa o složení látek z atomů. Tento. Roztok je homogenní směs nejméně dvou látek, rozpouštědla a rozpuštěné látky. Roztoky mohou být kapalné, pevné (slitiny) i plynné (vzduch). Nejčastěji jsou kapalné. Roztok vznikne rozpuštěním látky v rozpouštědle. Příklady rozpouštědla - voda, líh, benzín

Stavba Látek

Stavba atomu prezentace VY_52_Inovace_221 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Něco z historie chápe čističové složení látek, rozumí pojmu atom, stavba atomu, prvek, sloučenina Všechny látky se skládají z velmi malých částic - molekul, atomů či iontů Chemický vzorec je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny nebo prvku za použití symbolů prvků, případně čísel a dalších znaků (např. závorek) a grafických prvků (čar a křivek).. Pod pojmem chemický vzorec se může skrývat řada různých reprezentací molekul I. Směsi a roztoky. Směs - vzniká smícháním dvou a více látek (složky směsi si zachovávají své vlastnosti). Druhy směsí: různorodé a stejnorodé Různorodá směs (heterogenní) - lze spatřit složky směsi očima či pod mikroskopem Druhy heterogenních směsí: 1. suspenze - Látka kapalná a pevná - (nerozpustná). 2. emulze - Látky kapalné (2 a více) - (nerozpustná

Výklad a procvičení pojmů atom, molekula, prvek a sloučenina. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely NEZkreslená věda II: druhá série vzdělávacího cyklu Akademie věd ČR. Odborným garantem dílu je RNDr. Jiří Rameš, CSc. Projekt vznikl za laskavé podpory Komer.. Stavba látek Částicová stavba látek Fyzikální veličiny Délka Objem Hmotnost Hustota Teplota Čas Síla Elektrické vlastnosti látek Magnetismus Pohyb tělesa 7. ročník Pohyb tělesa Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb tělesa Skládání sil Tíhová síla a těžiště Gravitační síl

Stavba a složení látek E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy Maturitní otázky › Chemie ‹ Maturitní otázky. Chemie. Základní poznatky molekulárně kinetické teorie stavby látek. Základem kinetické teorie látek jsou tři experimentálně ověřené poznatky: Látky kteréhokoliv skupenství se skládají z částic (molekuly, atomy, ionty) tyto částice nevyplňují veškerý prostor.

Stavba atomu - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

rozhodující jsou vlastnosti látek a jim se podřizuje stavba látek (špatně) jejich učení ovlivnilo středověkou alchymii (neúspěšnost snažení alchymistů, např. v přípravě zlata a stříbra, vedla v dalším vývoji chemie k uznání stavby látek jako základu, na němž jsou závislé vlastnosti látek) - 19. stolet Výukový portál | [CH] 2. st. - Chemie. Titulní stránka; Slovník pojmů Základní pojmy: Metody určování vlastností látek . Chemické látky a směsi - vypracovala Mgr. Alena Havranová Základní pojmy: historie, definice, stavba atomu . Chemické prvky - vypracovala Mgr. Alena Havranová. Materiály pro žáky Z Stavba atomu . Vývoj představ o struktuře atomu. Atomové jádro - izotop, nuklid, radioaktivita. Elektronový obal - stavba elektronového obalu, orbital, kvantová čísla, pravidla o zaplňování orbitalů, degenerované orbitaly, základní a excitovaný stav atomu, ionizační energie a elektronová afinita Základy chemie stavebních látek-stavební látky, stavba atomu a chemická vazba, skupenství látek, chemické reakce, fyzikální chemie stavebních látek. Chemie vody-struktura, vznik, výskyt, tvrdost vody, ionizace a pH, povrchové. napětí, úpravy. Chemie kovových stavebních látek-železo a ocel, neželezné kovy, základy.

Chemie 8.-9. ro čník - zsvolyne.c

 1. Stavba atomů prvků, periodická soustava prvků, základní chemické zákony, anorganické názvosloví, jednoduché stechiometrické výpočty, základní pojmy z organické chemie, přehled uhlovodíků a jejich derivátů, základy názvosloví organických sloučenin
 2. Úvod do obecné chemie (hmota a její vlastnosti, stavba látek a jejich klasifikace). Stavba atomu (atomové jádro, jaderné reakce, elektronový obal). Chemická vazba (typy vazeb, mezimolekulové síly, hybridizace). Skupenské stavy látek. Úvod do chemických reakcí (rozdělení, termochemie, kinetika, rovnováha)
 3. Stavba látek Author: Dočkalová Karla - ZŠ a MŠ Štramberk Created Date: 10/30/2014 2:28:26 PM.
 4. Složení látek. Látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů. Částice se neustále neuspořádaně pohybují. Brownův pohyb částice vody se neustále neuspořádaně pohybují, náhodně narážejí do malých pylových zrnek.Vlivem nárazů obrovského množství částic vody koná pylové zrnko trhavý pohyb.. Difuze - samovolné pronikání částic jedné látky mezi.
 5. Částicové složení látek. Atom a jeho stavba. Atom je velice malá částice, která tvoří základní stavební kámen všech látek. Z jednotlivých atomů může vzniknout celá řada různých molekul, což nám udává nespočetné množství chemických látek
 6. Krystalická stavba látek. Chemie, 1. ročník. Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz. Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie v 1. ročníku. Navazuje na učivo o chemické vazbě, pomocí obrázků popisuje krystalickou stavbu látek a z ní vyplývající vlastnosti
 7. 8 chemie. Úvod | Stavba atomu. John Dalton vypracoval vědecké učení o stavbě látek z atomů. Ernest Rutherford objevil, že atomy se skládají z jádra a jeho obalu. V jádře jsou kladně nabité částice PROTONY a neutrální částice NEUTRONY

< Předchozí výpisek Zpět na výpis látek Následující výpisek > Alkany a cykloalkany Heterocykly Chemie. Stavba atomu - elektronový obal. 2. a) Stavba atomu - elektronový obal. Celou MATIKU a FYZIKU pro 2.stupeň ZŠ najdete v mých playlistech LP-Matika a LP-Fyzika - a je tam těch playlistů i víc :

ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1 Stavba atomu Chemie je přírodní věda, která zkoumá strukturu látek, jejich vlastnosti a reakce, zjišťuje jejich vliv na životní prostředí, zkoumá nové zdroje surovin (např. bioplyn), řeší problém likvidace chemických látek Obory chemie 1. chemie obecná -obecné zákonitosti společné pro ostatní chem. disciplíny (stavbu látek, složení. TROCHA HISTORIE • Původní dělení hmoty: - Neživá - anorganická - Živá - organická • Rozdělení chemie na organickou a anorganickou → objevy a isolace látek z přírodních materiálů - C.W.Scheele (1742-1786): • Objev kyselin mléčné, jablečné a vinné - J.J. Berzelius (1779-1848) - vitalistická theorie (životní síla - vis vitalis Velmi stručné zápisky z chemie na téma plasty přinášejí informace o vlastnostech a vzniku těchto látek a zmiňují se také o bioplastech. Struktura a stavba látek - laboratorní protokol Úkolem tohoto protokolu bylo určit prostorové tvary molekul a jejich vazebné úhly

PPT - VY_32_INOVACE_07

Chemie - WikiSkript

Základní škola Kaplice, Školní 226 . Na této stránce jsou zpracovány materiály grantového projektu Tvorba výukových XHTML materiálů pro podporu výuky a domácí přípravy žáků Adresa: Základní škola Kolín II. Kmochova 943 Kolín II 280 02 Kolín 2. Kontakt: Email:info@2zskolin.cz Telefon:321 722 433- kancelář IČ: 4866363 Makromolekulární chemie - věda o vzniku, chování a struktuře přírodních i syntetických makromolekulárních sloučenin. Chemie koordinačních sloučenin - věda o složení, struktuře a stabilitě koordinačních sloučenin. Chemie organokovových látek - studuje složení a strukturu organokovových látek

Hravá chemie 8 - PS pro 8

Částicová stavba látek :: Fyzika Maršovsk

Vybavení školní chemické laboratoře Experimenty ve výuce chemie I Laboratorní stoly Dostatečně velké a stabilní Nehořlavý povrch, odolný proti teplu a běžným chemikáliím Vybavit stoly přítokem a odtokem vody a přívodem elektrického proudu (méně důležité, ale praktické) - v každé laboratoři ale musí být výlevka (odpovídající počet dle počtu míst) a. transport látek . Stavba rostlinné buňky. BUNĚČNÁ STĚNA. neživá součást všech rostlinných buněk; funkce oporná a ochranná; plněpropustná (permeabilní) stavba: celulózové mikrofibrily (vystužují BS) Amorfní hmota (bílkoviny, peptiny, hemicelulózy) BS - PRIMÁRNÍ (mladé buňky, pružná, růst do plochy, tvořena sítí ÚVOD DO STUDIA CHEMIE Chemie je přírodní věda, která zkoumá strukturu látek, jejich vlastnosti a reakce, zjišťuje jejich vliv na životní prostředí, zkoumá nové zdroje surovin (např. bioplyn), řeší problém likvidace chemických látek Obory chemie 1. chemie obecná -obecné zákonitosti společné pro ostatní chem. disciplíny (stavbu látek, složení látek a průběhy.

Stavba atomu - Chemie

Didakta - Chemie zajímavou formou prověří jejich chemické znalosti a dovednosti - např. stavba atomu, elektronové modely molekul, určování prvků v periodické tabulce, tvorba chemických vzorců a rovnic, výpočty příkladů, skládání org. sloučenin, apod. Tématické okruhy: Složení látek - směsi, atomy, molekuly, iont Chemie 8. - Částicové složení látek - 2 hodiny (2. - 6. 11.) Milý osmáci, zdravím vás po prázdninách a posílám . vám . úkoly z chemie na tento týden. Pracuj. te. postupně podle zadání a respektuj. te. můj . požadavek na závěr listu. h. odina: Skupenství látek. úkol - samostatné opakování pojmů těleso - látka.

Výuka chemie, fyziky a matematiky na ZŠ Mohelno. Fyzika 6. ročník - aktuality. 2020-09-10 UČIVO - kontrola sešitů, významní představitelé fyziky, Nobelova cena, VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES, STAVBA LÁTEK, Tělesa a látky, čím se liší různá tělesa ), DÚ: najít jednoho fyzika (1 věta - čím se zabýval),. Informatika Anglický jazyk Chemie Astronomie Zábava. Licence. Podmínky Objednávka. Fyzika | Stavba látek. Obsah stránky: Molekulová fyzika a termika. Krystaly (J.Šmahel) Molekulová fyzika a termika [J. Kocourek] Soubor výkladových prezentací pro vyšší stupeň gymnázia a střední školy. Texty, vzorce, grafy, schemata, obrázky. Chemická rovnice je symbolický zápis chemické reakce, reaktanty jsou obvykle na levé straně a produkty na pravé. Chemická rovnice musí být vyčíslena, tzn. u neredoxních procesů musí souhlasit počty atomů na levé a pravé straně, u redoxních dějů musí souhlasit i počet uvolněných a spotřebovaných elektronů, příp. náboje na obou stranách rovnice

Roztoky :: 8 chemie

úvodu do organické chemie • Jednotlivé snímky jsou doplněny animacemi, které umožňují učiteli zapojovat žáky do diskuze k probíranému tématu. • Cílem je pochopení struktury organických látek, porozumění pojmům typy řetězců a typy vazeb • Očekávané výstupy: rozumí základní stavbě organických látek chemie u hasičů s přehledem.... Hledat. Úvod chemie 1 Stavba atomů Vývoj poznání ve fyzice i chemii koncem devatenáctého století a počátkem dvacátého století úspěšně potvrdil hypotézu atomovou, jejíž původ pochází od Demokrita z Abdery (5.stol. př. n.l.). zatímco chemických látek je v současné době. Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky; Úvod k novému předmětu. Co je fyzika ? Obory fyziky; VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES Stavba látek. Tělesa a látky; Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Vzájemné působení těles. Síla; Gravitační síla. Gravitační pole; Měření síly; Látky jsou složeny z částic. N - počet částic; N 0 - počet částic v čase 0; λ - rozpadová konstanta; τ - doba života jádra. Hodnota poločasu rozpadu se pohybuje od 10-23 s do více než 10 22 let pro izotop 124 Xe.. Elektronový obal. Obsahuje elektrony vázané k atomovému jádru. Tvoří asi 0,01 % hmotnosti atomu, ale zabírá většinu jeho objemu

STAVBA ŽIVÉHO TĚLA. Život je vázaný na organismy, protože mají pevnou strukturu (stavbu těla). Probíhá v nich metabolismus čili výměna látek a energie s vnějším prostředím, a co je pro ně typické — rozmnožují se čili reprpdukují. Tyto živé soustavy, ať už jde o bakterii, rostlinu nebo živočicha, jsou od. Učebnice CHEMIE představuje hlavní výuková témata, která jsou řazená samostatně, ne dle jednotlivých ročníků a to z důvodu, že se probíraná témata vzhledem k ŠVP jednotlivých škol mohou ročníkově lišit. Učebnice je vhodná pro žáky a učitele různých typů středních škol Homogenní směs kaolinů, bílých plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy, disperze a vody.... Kód: 3575110V od 195 Kč -15

Organická chemie. Chemické látky, kterými jsou tvořeny těla živých organizmů, vznikají v nich a přeměňují se v nich, nazýváme organické. Ve všech těchto látkách je přítomen chemický prvek uhlík. Studiu těchto látek se věnuje vědní obor zvaný, organická chemie Chemie 8. ročník . Hustota látek Mohlo by se vám líbit. Základní chemické pomůcky. Stavba atomů. Předm ětem zkoumání analytické chemie je rozbor (analýza) látek. Technická chemie je zam ěřena na pot řeby chemické výroby . Člení se podle druhu chemické výroby do mnoha obor ů, nap ř. potraviná řská chemie, hutnická chemie, petrochemie, chemie silikát ů, chemie výbušnin aj 1. Úvod do studia chemie, základní pojmy, základy analytické chemie. 2. Stavba hmoty, klasifikace látek (chemické látky a směsi), struktura atomu (jádro, elektronový obal) 3. Periodický systém, periodická tabulka, periodický zákon, trendy v periodické tabulce. 4 Chemie obecná - obecné zákonitosti společné pro ostatní chemické disciplíny (stavba látek, složení látek a průběhy chemických dějů) b. Anorganická chemie - sloučeniny všech prvků PSP, kromě některých sloučenin uhlík

I NO V AČ NÉ TRENDY V P RÍ RO DO VEDNO M VZDELÁVANÍ Trnavská univerzita v Trnave ∗ Pedagogická fakulta, 2007. 24 STAVBA LÁTEK - PREZENTACE V PROGRAMU POWERPOINT Klára Urbanová, Hana Čtrnáctová Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Katedra učitelství a didaktiky chemie, Albertov 3, 128 40, Praha 2, ČR e-mail: UrbanKlara@seznam.cz, ctr@natur.cuni.c katedra materiálového inženýrství a chemie Anotace: Základy chemie stavebních látek-stavební látky, stavba atomu a chemická vazba, skupenství látek, chemické reakce, fyzikální chemie stavebních látek. Chemie vody-struktura, vznik, výskyt, tvrdost vody, ionizace a pH, povrchové napětí, úpravy Přednášky: Stavba atomu. Elektronový obal. Chemická vazba. Chemické reakce - kinetika a termodynamika. Chemické rovnováhy. Elektrolytická disociace. Oxidačně redukční reakce a jejich technické aplikace, hoření. Elektrochemie. Periodická soustava prvků. Základní prvky a jejich sloučeniny. Chemie uhlíku. Křemičitany Chemie. 1. i 2.pololetí: pro absolvování předmětu alespoň dostatečně, je nutné odevzdat všechny povinné práce za každé pololetí. Stavba atomu. Částicové složení látek, chemicky čisté látky, stavba atomu, chem.vazba, výpočty z chem.vzorce

Stavba atomu. Každý atom se skládá z kladně nabitého jádra a záporně nabitého obalu (obr. 1). Obr. 1: Stavba atomu. Jádro atomu. Jádra atomů většíny prvků jsou složeny ze dvou druhů částic - protonů a neutronů. Proton (p +) Je částice s nejmenším kladným nábojem. Neutron (n 0) Je částice bez náboje Pracovní sešit Hravá chemie pro 8. ročník ZŠ obsahuje kapitoly: Úvod do chemie Směsi Voda a vzduch Stavba látek Chemické prvky Chemické reakce Dvouprvkové sloučeniny Kyselé a zásadité látky Soli Sdílet 0. kategorie Knihy. Chemie 8. Úvod do studia chemie. Historie chemie. Vlastnosti látek. Nebezpečné látky. Směsi, dělení složek směsí. Stavba atomu. Periodická soustava prvků - orientace v tabulc

CHEMIE :: vyuka @ Hanzelkova

Částicová stavba látek - FYZIK

CHEMIE Pro 6. ročník ZŠ Přirozená čísla Zlomky Desetinná čísla Tabulky a diagramy Tělesa Rovinné obrazce Tematické okruhy: Tematické okruhy: Úvod do fyziky Stavba látek Měření fyzikálních veličin Elektrické a magnetické vlastnosti látek Elektický obvod Tematické okruhy: Pozorování, pokus a bezpečnost práce Směs Vlastnosti látek - uč. str. 21 + PL str. 19 Skupenství látek - uč. str. 22 : Anglický jazyk (P. Janoušková) zadání, Chatterbox Starter Test U 1 1, Chatterbox Starter Test U 1 2, Unit 4 Happy Birthday, Unit 4 How old are you, Unit 4 Who´s this : Anglický jazyk (R. Řepová Pracovní sešit Hravá chemie pro 8. ročník ZŠ obsahuje kapitoly: Úvod do chemie. Směsi. Voda a vzduch. Stavba látek. Chemické prvky. Chemické reakce. Dvouprvkové sloučeniny. Kyselé a zásadité látky. Sol V souladu s RVP ZVPracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracováníModerní a plnobarevný design, který podporuje motivaci a kreativitu žákůSouhrnná opakování na konci každého tematického celkuCvičení zpracovaná formou motivující žáky k jejich vyřešeníDo sešitu je vložena periodická tabulka prvků jako samostatná přílohaV sešitu jsou uvedeny.

Video: Chemický vzorec - Wikipedi

Stavba látekInteriérová malířská barva Extramal | SwissHobbyPPT - Chemie a její obory PowerPoint Presentation, freePromyšlený systém, nebo pouze další honba za body? - TZB-info
 • Příznaky demence alzheimer.
 • Zkratková slova.
 • Jozef.
 • Chorvati povaha.
 • Bílé vlasy muži.
 • Mapa viničních tratí.
 • Nickelback photograph.
 • Jak poznám špatnou baterii v notebooku.
 • Černé housenky na kopřivách.
 • Krasnojarská přehrada.
 • Aort abdominalis.
 • Baterie do auta 60ah.
 • Hnilobné bakterie ve střevech.
 • Sundaville choroby.
 • Deagostini válečné lodě.
 • Pekařství plzeň.
 • Přeslička rolní caj.
 • Filmy z valky v iraku.
 • Asfaltový nátěr paramo.
 • Světlo do fotokomory.
 • Ypozane 1875 mg cena.
 • Status studenta po 26 letech.
 • Tefal duetto pánev.
 • Velký sval hýžďový funkce.
 • Sněžka počasí.
 • Windows 7 starter download.
 • Bonitace rtw.
 • Myš domácí délka života.
 • Fixátor na oční stíny.
 • Košťál u zeleniny.
 • Frontin 0 5.
 • Cyborg 2.
 • Pěstování žampionů ve tmě.
 • Psychologie chování lidí.
 • Obřízka 2019.
 • Velka studena dolina mapa.
 • Trubičky s nivou.
 • Léčba trombozy v noze.
 • Bezpecnostni pauzy.
 • Hermes buh ceho.
 • Využití přírodních zdrojů.