Home

Názvy vlastností od přídavných jmen

Abecední seznam lidských vlastností

 1. Setkal jsem se s výše zmíněným kamarádem a společně jsme seznam rozšířili z 433 na 498 vlastností. Kdo to dotáhne na těch 500? Clarett už to dotáhla. Gratuluji! A andělský, aktivní, asertivní, arogantní, apatický, angažovaný, agresivní, asociální, antipatický, akurátn
 2. Od všech typů přídavných jmen se ovšem příslovce netvoří, v jejich odvozování jsou určitá omezení. A právě těmto omezením bychom zde chtěli věnovat pozornost, neboť v naší odborné literatuře nebyla dosud podrobněji analyzována a zpracována. [2
 3. Tvoření slov - vlastnosti odvozené od přídavných jmen Uveď názvy vlastností odvozených z přídavných jmen: moudrý - _____, nejistý - _____, hluchý
 4. Čistý typ odvozování od přídavného jména představují pouze případy, které nejsou motivované vlastními zeměpisnými názvy (proto se také píšou s malým počátečním písmenem): pozemský -⁠ pozemšťan, nebeský -⁠ nebešťan, mimozemský -⁠ mimozemšťan

Podle významu se přídavná jména tradičně rozdělují na: jakostní (kvalifikační) - vyjadřují různé vlastnosti, jako např. barvu (červený, zelený), velikost (velký, malý), stáří (starý, mladý, nový), tvar (rovný, kulatý), teplotu (teplý, studený), tělesné vlastnosti (silný, zdravý) a podobně Stupňování jsme se více věnovali v samostatném článku o stupňování přídavných jmen. Jmenné tvary přídavných jmen. Některá přídavná jména tvrdá mohou tvořit v 1. pádě množného i jednotného čísla tvary jmenné - to jsou tvary, které jsou zkráceny a nekončí běžně na dlouhé ý/í názvy vlastností - odvozují se od přídavných jmen, např. rychlost, čistota, bohatství, stáří, 10) názvy přechýlené - odvozují se od podstatných jmen rodu mužského a označují osoby ženské, např. sousedka, žákyně, úřednice, Nováková, Novotná, 11) názvy zdrobnělé - odvozují se od podstatných jmen.

přídavná jména odvozená od osobních jmen příponami ‑ův (‑ova, ‑ovo), ‑in (‑ina, ‑ino): Janův, Janin, Klárčin, Novákův, Ladův, Čapkův (podrobně o tvoření přídavných jmen přivlastňovacích od ženských osobních jmen viz Tvoření přídavných jmen přivlastňovacích od ženských osobních jmen) Napiš názvy osob utvořených z těchto přídavných jmen: bílý, dlouhý, chudý, starý, učený, mladý, poctivý, klidný, bohatý, slepý Napiš názvy osmi měst nebo vesnic ze svého okolí a k nim jména jejich obyvatel (také ženské tvary - přechylování), například Ostrava - Ostravan, Ostravanka ODVOZOVÁNÍ PŘEDPONAM Podstatná jména. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností, stavů a vztahů

Naše řeč - K tvoření příslovcí z přídavných jmen

 1. Podstatná jména se dají dělit podle jejich významu na konkrétní a abstraktní. Konkrétní podstatná jména označují názvy osob, věcí a zvířat. Může se jednat o vlastní jména (= propria), nebo jména obecná (= apelativa)
 2. Uveď názvy vlastností odvozené od přídavných jmen: Veliký pilný . líný hustý.. rychlý. drahý
 3. Mluvnické kategorie podstatných jmen - pád, číslo, rod, vzor. Koncovky přídavných jmen; Čárka ve větě jednoduché a v souvětí Podstatná jména jsou názvy osob (muž), zvířat (pes), věcí (židle) a názvy dějů (plavání), vlastností (dobrota) a vztah.
 4. Od ostatních jmen se odlišují svým pravopisem - píšou se s velkým počátečním písmenem. Opakování o podstatných jménech Podstatná jména jsou názvy. osob - muž, prodavač, Jan, zvířat - pes, Alík, věcí - kniha, vlastností - skromnost, dějů - zpěv, běhání. Druhy podstatných jmen

Krátký tvar přídavného jména označuje vlastnost předmětu v konkrétním časovém okamžiku: круто́й бе́рег (= strmý břeh) - бе́рег крут (= břeh je strm) весё́лая де́вочка (= veselá dívka) - де́вочка весела́ (= dívka je vesela NÁZVY NOSITELŮ VLASTNOSTÍ. odvozeniny označují osoby, zvířata i věci podle vlastnosti vyjádřené v jejich základovém přídavném jménu-ÍK. odborn-ík, rychl-ík, mlad-ík-EC. drav-ec, lakom-ec, stař-ec-KA. křiv-ka, přím-ka, krás-ka-INA. rov-ina, kysel-ina, bystř-ina-ICE . prav-ice, orn-ice, běl-ice-OCH, -Á

podstatná jména konkrétní: podstatná jména abstraktní: Podstatná jména konkrétní jsou pro nás mnohem jednodušší, protože označují skutečnost/věc, kterou si můžeme představit.Jedná se většinou o předměty, osoby či zvířata, která jsou hmatatelná, tedy hmotně existují a mají nějakou konkrétní podobu Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a činností. Příklady podstatných jmen: osoby jsou: pán, Alena, princezna. Dostal jsem od babičky psaní. Psaní znamenající dopis je podstatné jméno konkrétní PŘÍPONY TVOŘÍCÍ NÁZVY OSOB A PEOFESÍ Přidáním následujících přípon ke slovesu se vytvoří podstatné jméno popisující člověka nebo nástroj, který vykonává danou činnost. Někdy tvoříme podstatná jména příponou také od pod-statných jmen a přídavných jmen. -er/-or teach (učit, vyučovat) - teach er (učitel Názvy vlastností, dějů a vztahů označují to, co je nehmotné. Nazývají se podstatná jména abstraktní. Podstatná jména konkrétní jsou obecná a vlastní. Vlastní označují jednu určitou osobu, jedno určité zvíře, jednu určitou věc. Obecná neoznačují osobu, zvíře nebo věc, nýbrž označují je obecně, znamenají. Stejně nedobré je z Kardašové Řečice, nebo v Karlové Studánce a také od Mnichového Hradiště. I tady opravíme na jmenné tvary přivlastňovacích přídavných jmen: z Kardašovy Řečice, v Karlově Studánce, od Mnichova Hradiště a k Vlachovu Březí

Internetová jazyková příručka: Tvoření obyvatelských jmen

 1. Rozlišujeme podstatná jména: konkrétní - názvy osob, zvířat, věcí; abstraktní - názvy vlastností, dějů, činností, stavů. Podstatná jména obvykle tvoří jednotné i množné číslo. Výjimku tvoří podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Duálové skloňování
 2. Mezi charakteristické vlastnosti přídavných jmen patří jistě stupňování, díky kterému mohou vyjadřovat různé míry určité vlastnosti. Rozlišujeme tři stupně (např. velký, větší, největší). Závěr. V tomto článku jsme se stručně seznámili se základními informacemi o přídavných jménech
 3. Přesněji pak na to, jak je od sebe odlišit, protože i toto učivo dává žákům dost zabrat. A nyní se pro změnu jedná o názvy vlastností, stavů, vztahů a dějů, na které si nemůžeme sáhnout. V čem chybujeme při stupňování přídavných jmen 10.9.2020
 4. Gramatické kategorie podstatných jmen (substantiv) Podstatná jména - označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů - ve větě mohou být podmětem (dům stojí), předmětem (četl knihu), přívlastkem neshodným (cesta lesem), přístavkem (Karel IV., ote
 5. Přídavná jména jako např. beautiful (krásný), nice (milý), blue (modrý) charakterizují podstatná jména. (Podstatná jména jsou jednak názvy míst, osob, věcí atd., jednak samostatné názvy pro vlastnosti, děje a vztahy atd.) Pro srovnávání vlastností podstatných jmen používáme stupňování
 6. U příjmení z přídavných jmen se vyskytují přípony se souhláskami -s zejména části těla nápadné a odchylné od normálu (Hlava, Kotrba, Nosák, Ouško, Bříško, Hrma), též názvy tělesných i duševních vlastností (Rozum, Žert, Nepokoj, Sváda.
 7. Druhy přídavných jmen: tvrdá (vzor mladý), měkká (vzor jarní), přivlastňovací (vzory otcův, matčin). Mluvnické významy: vyjadřují pád, číslo, rod (přiřazujeme ke vzorům). Skladebně jsou přídavná jména ve větě nejčastěji shodným přívlastkem, někdy doplňkem, jmennou část

Pravopis přídavných jmen přivlastňovacích. Největší problémy v pravopise dělají přídavná jména přivlastňovací podle vzoru otcův v množném čísle. Pokud se jedná o přivlastňovací přídavné jméno rodu mužského životného podle vzoru otcův, píše se v 1. pádě množného čísla koncovka -i (například otcovi psi). Ve 4. pádě množného čísla je pak. Tyto názvy vznikají tak, že zakončení -á v názvu kyseliny nahradíme zakončením -anový. Výjimkou jsou názvy aniontů, které jsou odvozeny od kyselin obsahující centrální atom v oxidačním čísle VI+. Zakončení těchto přídavných jmen se zkracují Základní německá gramatika Časy, členy, koncovky, negace, předložkové vazby se slovesy, rody, silná a nepravidelná slovesa, skloňování, slovosled. Tak se nazývají jména přídavných jmen, které vyjadřují znaky objektů tím, že nazývají vlastnictví předmětů majitelům, kteří mohou být jak člověkem, tak zvířetem. Tato přídavná jména jsou tvořena připojením přípon - in, -in, -ov, -ev, -sk, -y, -insk, -evsk / -sk

Vlastní jméno (proprium) je jazykový prostředek, obvykle charakteru podstatného jména samotného nebo s přívlastky, který označuje určitou konkrétní skutečnost (osobu, zvíře, věc, příslušnost k národu atd., tj. jednotlivinu), odlišuje ji od ostatních skutečností téhož druhu a určuje ji tím jako jedinečnou v rámci dané třídy Prezentace slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech. Žáci se seznámí s definicí a s druhy přídavných jmen, interaktivními odpověďmi odliší přídavná jména tvrdá a měkká. Procvičí určování různých vlastností / přídavných jmen k daným obrázkům / podstatným jménům Stupňování přídavných jmen v ruském a anglickém jazyce Marika Zemánková jsou odvozena od latinského nomen adiectivum - od adicio, adiectus mající význam přihozen, přidán. (Naše řeþ, 1922) Na důležitosti názvy jiných předmětů, od jejichž kořene jsou pomocí různých přípon odvozena, jako je. Jsou to názvy vlastností, dějů a vztahů (skromnost, plavání, přátelství). Některá podstatná jména mají v určité souvislosti význam konkrétní, v jiné abstraktní (psaní = dopis x činnost, vláda = politici x činnost)

Česká přídavná jména - Wikipedi

7: Český jazyk: Tvoření slov: Odvozování - podstatná jména - názvy osob: 02 Názvy cizího původu, př. na -át (z lat. -atum): diktát, inzerát, exponát, destilát aj. 5. Názvy nositelů vlastností. Jejich společným znakem je odvození od přídavných jmen a zahrnují pojmenování osob, zvířat, nositele neživé, věci podle vnějšího znaku nebo vnitřních charakteristických rysů chápaných jako.

přídavných jmen tvrdého a měkkého typu - 2. a 4. pád. Podstatná jména v 1. pádu množného čísla. Skloňování osobních zájmen. Slovní zásoba fyzického popisu člověka, slovesné vazby, antonymické dvojice přídavných jmen s významem vlastnosti (красивый × некрасивый, стройный Odvozování, skládání, zkracování . Odvozování - derivace · nejčastější způsob tvoření nových slov pomocí předpon, přípon, koncovek · vznikají tak slova odvozená derivovaná - deriváty · rozlišujeme odvozování: o příponové - pořad-ač. o předponové - pra-les. o koncovkové - list- CÍL: - zvládá pravopis přídavných jmen zakončených na -ný/-ní, -í. ZADÁNÍ: Pracovní sešit str. 20/2a,3. TERMÍNY: Dnes do 12 hodin. ÚKOL NA 26. 11. TÉMA: Přídavná jména. UČIVO: Tvoření tvarů přídavných jmen. CÍL: - tvoří přídavná jména od podstatných jmen - osvojí si psaní koncovek přídavných jmen.

PRAVIDLA - Přídavná jmén

Charakter přídavných jmen měkkých pak mají pojmenování typu Kozí, Srní nebo Veveří (skloňujeme je však též podle vzoru stavení). Jako tvrdá přídavná jména používáme názvy typu Slaný, Blatná nebo Jablonné (bydlím v Jablonném, jedu do Jablonného, před Jablonným atd.) CÍL: - seznamuje se s pravidly pro skloňování přídavných jmen s různými koncovkami. ZADÁNÍ: 1. Opakujte způsoby obohacování slovní zásoby. 2. Pravidla pro psaní přídavných jmen zakončených na -n, -nn (tabulka učebnice str. 51 - 52) - zápis do školního sešitu a) děje, tato podstatná jména jsou odvozena od sloves (o pensamento)) b) vlastnosti, tato jména jsou nezřídka odvozena od jmen přídavných (a sabedoria - moudrost, frescura - svěžest) Vytváříme-li tvary množného čísla od podstatných jmen abstraktních, měníme tím jejich výchozí význam, např.: vlastnos Pravidla českého pravopisu můžeme rozdělit na pravopis lexikální, tvaroslovný a syntaktický. Pojem tvaroslovný se týká vývoje jazyka a jeho změn v průběhu staletí až po dnešní dobu. Tvaroslovný pravopis (nebo také morfologický) se zabývá psaním tvarů jmen a sloves - skloňováním a časováním jednotlivých slovních druhů Kapitoly z lexikologie současné češtiny Kapitoly z lexikologie českého jazyka Význam pojmenovávacích jednotek Dagmar Strejčková 1. Význam slovní Slovo - stránka formální a významová Význam - posouzení vztahů mezi předmětem (jako součástí objektivní reality), slovem (jako jeho pojmenováním) a pojmem (jako jeho odrazem v našem vědomí) - viz trojúhelník.

Velká písmena - jména živých bytostí a přídavná jména od

13.Vytvoř od následujících přídavných jmen slovesa pomocí předpony i proč se české názvy liší od názvů v jiných jazycích. z těchto vlastností projevuje v tvém chování. Popiš nějakou situaci, kdy se tato vlastnost projevuje Koncovky podstatných a přídavných jmen - František Brož; Pavla Brožová. Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. Knihy si ale můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS. Jedlé druhy fialových hub a jejich popis. Než se vydáte na tichý hon na takové exotické houby, musíte se chránit před chybami. K tomu nestačí znát jejich jména, je důležité seznámit se s fotografií a popisem ovoce, abychom pochopili, jak vypadají jedlé fialové houby Uveďte názvy osob podle vlastnosti vyjádřené přídavným jménem: Napište názvy nástrojů a prostředků odvozených od sloves: vysávat - _____ nosit Uvádějte názvy vlastností i věcí odvozené od přídavných jmen: Vzor (bohatý=bohatství). Slovo hloupost bylo vytvořeno ze slova hloupý příponou -ost, kterou se tvoří názvy vlastností z přídavných jmen

Podstatná jmén

Pozor na pravopis mně / mě v příslovcích rozu mn ě, skro mn ě, te mn ě, taje mn ě, jsou odvozeny od přídavných jmen rozumný, skromný, temný, tajemný ; Příslovce, která mají stejný kořen se zájmeny a jsou s nimi příbuzná, se nazývají zájmenn Procvičujeme pravopis přídavných jmen pracovní sešit pro 5. ročník (Sešity) Nový dvoubarevný pracovní sešit formátu A5 obsahuje základní poučky, úkoly k procvičování učiva zpracované zábavnou formou, diktáty, hry, klíč ke cvičením a kartu s přehledem skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a. Názvy řek. Pasáž se zabývá významem názvů některých českých řek. Vysvětluje, jak tato slova vznikala a jak se měnila v průběhu dějin. Tvoření přídavných jmen od názvů měst. Pasáž vysvětluje za použití různých příkladů pravidla tvoření přídavných jmen od víceslovných názvů měst. 04:57. Složená. Příslovce odvozená od přídavných jmen můžeme stupňovat: základní stupeň Podstatná jména označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, vztahů a pocitů. Můžeme si u nich říct TEN, TA, TO (ten pes, ta láska, to psaní). 2

Abstraktní podstatná jmén

názvy prostředků (šlehat - šleh ač, vrtat - vrt ák) názvy dějů (stát - stání, velet - velení) názvy vlastností (chytrý - chytr ost) přechylování - změna rodu - učitel - ka . Odvozování přídavných jmen. přítel - př á tel ský - přípona . uhrát, uhádno ut, unést —— Názvy trofejí a vyznamenání: Zlatá přilba, Pohár ČMFS, Řád bílého lva, Nobelova cena míru. Psaní velkých písmen v závorkách Má-li si člověk úspěšně poradit s dilematem, zda text v závorkách napsat s velkým, nebo malým počátečním písmenem, musí se nejprve rozhodnout, zda tento text je, či není součástí věty Přídavná jména . Titul: Přídavná jména Autor: Kupka Petr a kolektiv EAN: 9788087020951 ISBN: 978-80-87020-95-1 Nakladatel: Kupka Rok vydání: 2010 Počet stran: 2 Přídavná jména - Kupka Petr a kolektiv Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma přídavných jmen. Obsahuje vzory přídavných jmen, pravopis koncovek, druhy přídavných jmen, stupňování Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností ( jsou tvořeny z přídavných jmen: - krásný : ( ta krása ) a dějů ( jsou tvořeny ze sloves - plakat: ( ten ) pláč. Označujeme je číslem 1 Případně může učitel zaslat list s tabulkou (např. s názvy slovních druhů), dítě tam správně vloží plastové kartičky se slovy, pak vyfotí a odešle. Tato pomůcka má univerzální využití ve více oblastech českého jazyka

U přídavných jmen odvozených od názvů zvířat se přidává jen přípona -í (může vám pomoci, když si řeknete: hus/a + -í = husí. Myš + -í = myší. Slon + í = sloní . Píše se . jen jedno -n . od názvů zvířat!!! ÚKOL: Pošlete mi názvy zvířat, které končí na -n nebo -ň. Př. Názvy vlastností, vztahů a dějů Od: svestkovyblazen 02.01.12 15:44 odpovědí: 3 změna: 02.01.12 21:46 Dobrý den, byl bych moc rád, kdybyste mi byli ochotni pomoci a napsali mi příklady podstatných abstraktních jmen - názvů vlastností, dějů a vztahů Stupňování v češtině. Většinu příslovcí odvozených od přídavných jmen lze stupňovat podobně jako přídavná jména.Zájmenná příslovce se nestupňují. První stupeň - je základní tvar příslovce.. Koncovky se nejčastěji tvoří z přípon přídavných jmen (-ský → -sky, zký → -zky, -ký → -ce, -cký → -cky, -ý → -ě, -ý → -e) VYJADŘUJÍ: bližší okolnosti dějů a vlastností a vážou se na sloveso nebo přídavné jméno.ý- Nejčastěji se příslovce tvoří, odvozují od přídavných jmen. (obr.č.1) Př.: rychlý-rychle, smutný-smutně, krásný-krásně - názvy osob, zvířat a věcí, vlastností, dějů a vztahů (sova, rychlost)-ve větě: zpravidla podmět nebo předmět - rozlišujeme konkrétn - od přídavných jmen - většinou (dobrý - dobře), od zájmen (zájmenná příslovce:.

Odvozování slov - pracovní lis

Silná přídavná jména a absolutní přídavná jména - Silná a absolutní přídavná jména nemá smysl stupňovat. Pro absolutní přídavná jména platí, že o nich má smysl říct pouze zda platí nebo neplatí. V článku najdete tabulky těchto přídavných jmen a také příklady použití ve větách Psaní velkých písmen u podstatných jmen - pracovní list s řešením. 11. Vlastní jména osobní, místní a názvy svátků - skloňování. 12. Druhy vět podle postoje mluvčího. 13. Přídavná jména - pád, číslo, rod, druh, vzor, stupeň. 14. Urči pád, číslo, rod, druh a vzor u přídavných jmen - pracovní list s. - z přídavných jmen (např.: alt - der Alte) Zpodstatnělá přídavná jména se skloňují stejně jako přídavná jména, píší se ale s velkým počátečním písmenem a mají u sebe zpravidla člen nebo zájmeno

Příklady přídavných jmen: starý, pěkný, dlouhá, Petrův, bobří, odvážná, chorvatský. Přídavná jména dělíme tvrdá, měkká a přivlastňovací (viz druhy přídavných jmen). U přídavných jmen dále rozlišujeme tři stupně: základní míra vlastnosti (levný) vyšší nebo nižší míra vlastnosti (levnější Od-do neboli rozsah. A co si pod tím rozsahem vlastně máte představit? Nejspíš jste se už někdy setkali s rozsahem v hudbě. (Konkrétně s hlasovým rozsahem, kdy se naše uši nestačí divit, kolik tónů jdoucích za sebou zvládne umělec zazpívat.) V češtině už rozsah tak zábavný není, nicméně ho tu máme, tak se na něj podíváme pěkně zblízka 11. Názvy národ se píší v ruštin s malým písmenem na zaátku ( ˝, ˇ , Rod podstatných jmen se uruje podle zakonení v 1. pád jednotného ísla: Rod Zakon ení Píklad mužský Avšak v množném ísle, na rozdíl od eštiny, má 4. pád životných podstatných jmen stejný tvar jako. Pokud budeme mluvit vyloženě jen o příjmeních v češtině, ta jsou odvozena zejména od křestních jmen, která jsou u nás už od nepaměti. Existuje ale i celá řada příjmení, která jsou naopak odvozena od přídavných jmen, příjmení, která jsou odvozena od různých barev nebo druhů jídla atd

Mluvnické kategorie podstatných jmen

u přídavných jmen, která vznikla z podstatných jmen končících na n (nebo jejich kořene) přidáním že jsme se loni zaměřili při trénování stavby slova na pravopis některých často používaných předpon od-, nad-, pod-, před-, názvy osob podle činnosti, dnes si do stejného sešitu napište názvy míst,. Příslovce. adverbium. vyjadřují bližší okolnosti dějů, vlastností ; Awwwards are the Website Awards that recognize and promote the talent and effort of the best developers, designers and web agencies in the world Většina příslovcí se tvoří od přídavných jmen příponou -e (-ě nice (milý), blue (modrý. Podle teorie ↗OTS je tvořeno ↗mutací a označuje konkrétní substance živé i neživé podle jejich vlastnosti vyjádřené základovým adj.; časté označení je názvy nositele vlastnosti.Často vznikají ↗univerbizací spojení adj. se subst.: lanová dráha > lanovka, viz KČG (2011:273-410). (a) Maskulina se tvoří sufixy ‑ec (ztřeštěnec, zajatec, opilec), ‑ík.

Vlastní jména - Rodicka

Stupňování přídavných jmen v angličtině. Stupňování přídavných jmen v angličtině není těžké. Rozlišujeme tři stupně přídavných jmen. První stupeň přídavného jména není nic jiného, než jeho základní tvar: good (dobrý), slow (pomalý), expensive (drahý), pretty (pěkný), old (starý), interesting (zajímavý). Druhý stupeň se nazývá komparativ Jednotné číslo se tvoří od podstatných jmen označujících osoby, od vlastních jmen osob a zvířat koncovkami -ův/ova,-ovo,in/ina,-ino. Jejich skloňování je tvrdé/ý/. Množné číslo - v koncovce -i jen v 1. a 5. pádě rodu mužského životného /otcovi psi, matčini psi/. V ostatních koncovkách mn. č. je y, ý podstatná jména konkrétní = názvy osob, zvířat, věcí (např. sestra, pes, stůl) podstatná jména abstraktní = názvy vlastností a dějů (např. radost, čtení d) cvičení 2/23 a 4/24 (I. díl) - vypracuj do učebnice - Víceslovné vlastní názvy - názvy států, ostrovy,- odvození pravidel (viz Pl Vlasní jména) 2) středa - český jazyk - Pl Vlastní jména - cv. 2 - dokončit (začali jsme v hodině) - přídavná jména - zopakujte si mluvnické kategorie, zaměřte se na druhy a vzory přídavných jmen (ŠS, materiály z loňsk. roku Stupňování přídavných jmen - vyjadřujeme stupně míry či vlastnosti 1. stupeň - pozitiv - označuje základní stupeň vlastnosti ( nový, zelený, opotřebovaný) 2. stupeň - komparativ - srovnává - často pomocí spojky než ( sladší než) 3

V přídavných jménech přivlastňovacích odvozených od obecných jmen píšeme malé písmeno (teta - tetiččin domek). Přivlastňovacími jmény přivlastňujeme většinou jen jedné osobě ( synova láska ), v ostatních případech dáváme přednost přídavným jménům tvrdým a měkkým ( synovská láska ) Názvy vlastností, dějů a vztahů označují naopak to, co je nehmotné (důvěřivost, zavanutí, krok, čas, jásot). Nazývají se podstatná jména abstraktní. Podstatná jména patří společně s přídavnými jmény, zájmeny, číslovkami a slovesy do ohebných slovních druhů Z přídavných jmen se tvoří jména podstatná někdy zpodstatněním, tj. tak, že se příd. jm. pouze zařadí k novému slovnímu druhu, ale ponechá se mu původní skloňování (např. podst. jm. strážný se skloňuje podle mladý) Kontaktní informace. Lingea s.r.o. Vackova 9, 612 00 Brno Tel.: + 420 541 233 160 E-mail: info@lingea.c Potřebuješ si procvičit skloňování? Najdi si deset minut času, vytrhni některý z listů v této knížce a hned zjistíš, jak na tom jsi se znalostmi koncovek podstatných a přídavných jmen a dovednostmi správně je použít. Nějaká chyba? Nevadí - v téhle k Také na sběrnici D-Bus se názvy služeb a rozhraní odvozují od doménových jmen. Doménová jména se samozřejmě používají v URL a také v URI, URN či IRI, o kterých bude řeč později. Vyhledávat v DNS můžeme jednoduše pomocí příkazu host, např. host blog.frantovo.cz. Poznámka: tečka není součástí příkladu, ale.

 • Dnes je mezinárodní den ex.
 • Synchronní sběrnice.
 • Bonn wikipedia.
 • Principy šifer.
 • Transfer gel na dřevo.
 • Adb shell.
 • Citaty osud laska.
 • Jerry horton.
 • Tak promiň text.
 • Fasadni svítidla.
 • Aneurysma krční tepny (karotidy).
 • Jak pracovat s korpusem.
 • Plastový parapet hornbach.
 • Darek k svatku pro muze.
 • Nahrávání záznamu z webkamery.
 • Tokio japonsko.
 • Lexus nx hybrid.
 • Univerzální prohlížeč souborů.
 • Americke kamiony.
 • Co láká komáry.
 • Děkanátní ples staré město 2018.
 • Pleny lidl.
 • Na marjánce praha 6.
 • Ouija csfd.
 • Rak na prstu.
 • Dbm addon 3.3 5a.
 • Poradenství pro obce.
 • Hormonální jógová terapie 2.
 • Renault zoe 2019.
 • Addamsova rodina postavy.
 • Smart ip camera navod.
 • Bolest hlavy po potápění.
 • Tomáš ze štítného.
 • Tloušťka ledu hokej.
 • Xbox 360 usb hard drive.
 • Krojová stuha.
 • Online movies.
 • Výrobní kapacita definice.
 • Aesthevita ceník.
 • Zlatoočka obecná delka zivota.
 • Ketogenni dieta.