Home

Tvoření slov přenášení slovního významu

Přenesený význam - Wikipedi

Přenesený význam slova, slovního spojení, slovní vazby, morfému nebo jiného prvku jazyka může být projevem spontánního vývoje jazyka, ale i projevem abstraktního myšlení, tvořivého používání, v krajním případě je uměleckým výrazovým prostředkem, zejména jako básnická figura.. Jako trop, tropus (zástupek) se označuje úmyslné užití jazykového prvku. Způsoby tvoření slov. 1) odvozování (prales - od slova les pomocí předpony, lesní - od slova les pomocí přípony) 2) skládání - z kořenů dvou slov (teplokrevný, černozem) 3) zkracování (ZŠ, EU, pí) 4) přejímání slov z cizích jazyků. 5) přenášení slovního významu

Tvoření slov . 12 úloh | Typ cvičení Kvíz / test. Víte, jakými způsoby vznikají v češtině slova? Procvičte si své znalosti na testu s 12 otázkami. Spustit kvíz Zobrazit nejlepších 10 Začít od začátku. 1. ČD. odvozován Způsoby tvoření slov: 1.Tvoření slov- A/odvozování - květinář B/skládání - nedopalek C/zkracování- Čedok 2.Přenášení slovního významu- A/metaforou B/metonymií 3.Spojování slov v sousloví- mateřská škola 4.Přejatá slova - z cizích jazyků -medaile Archaismy- mají dnes náhradu, zastralý výraz př. lučb

Přenášení slov - slova mohou postupem času získat nový význam(= přenášení slovního významu) nebo svůj význam změnit: 1) rozšiřování významu (zápas- dříve druh střetnutí . Stáhnout celý tento materiál . 1 2 3 . Další . Vloženo: 18.01.2011. 1. tvoření nových slov: a) odvozováním (přelet, počítačový) b) skládáním (ropovod) c) zkracováním (Čedok, ODS) 2. spojování slov v sousloví (základní umělecká škola) 3. přejímání slov z cizích jazyků (privatizace, leasing, peeling) 4. změna původního významu slov (spojka, jádro, vysílat) 1 tvořením nových slov (odvozování, skládání, zkracování) - viz kapitolu Tvoření slov, přenášením slovního významu (metafora, metonymie), spojováním slov v sousloví - viz kapitolu Slovo a sousloví , přejímáním slov z cizích jazyků (displej, ofsajd magistrála), přejímáním slov ze slangu (matika, tělák), z.

Tvoření slov Etymologie = nauka zabývající se původem slov; způsoby tvoření nových slov: Odvozování (derivace): nejtypičtější odvozování ( slovotvorný základ, předpona, přípona, koncovka (výjimečně - názvy dějů, vlastností) slova se stejným kořenem se nazývají příbuzn Prezentace přináší přehled způsobů obohacování české slovní zásoby: tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování), přejímání z jiných jazyků, spojování slov v sousloví, přenášení významu. Každý způsob podrobněji vysvětluje, zavádí patřičné pojmy NAUKA O TVOŘENÍ SLOV Pojem kořen do tvoření slov nepatří! 3. Dobrodružství slovotvorby K nauce o tvoření slov můžeme přistupovat v zásadě dvojím způsobem. Můžeme se seznámit s různými typy tvoření a pak si pochopení dané látky ověřit na některých cvičeních. To je běžný, obvyklý způsob tvoření slov - odvozování. tvoření slov - skládání . tvoření slov - zkratky. doba kamenná vznikla . přejímaním z cizích jazyků. spojováním slov v sousloví. přenášením slovního významu. které ze slov vzniklo přenášení slovního významu: mateřská škola. zlatý míč. podzemí. která ze zkratek znamená hlavní.

Tvoření slov - Pravopisně

 1. Napodobování cizích slov ( kalkování ) Raumschiff - vzducholoď; jedná se o situaci, kdy cizí slovo od slova přeložíme; Změny slovního významu krční mandle, kořen slova . Slovotvorba - tvoření slov je jazykový obor zabývající se vznikem slov na základě slov v jazyce již existujícíc
 2. Způsoby tvoření slov. prosím o kontrolu a radu. mateřská škola - spojování slov v sousloví dal mu ruku dcery - přenášení slovního významu moucha - Prosím o kontrolu. Nevím si rady u slova moucha. Témata: český jazyk. 4 reakce amálka2
 3. 2. Přenášení slovního významu - metaforicky a metonymií 3. Spojování slov v sousloví - příklady 4. Přejímání slov z jiných jazyků - příklady z cvičení PRÁCE S UČEBNICÍ Rozdělte slova podle toho, jakým způsobem obohatila slovní zásobu českého jazyka
 4. Mnoho slov bylo převzato z latiny a řečtiny. Z italštiny byla přejata slova v hudebním názvoslovím, z francouzštiny v uměleckých oborech atd. 4. Změna slovního významu: a) zužování b) rozšiřování c) zhoršování významu d) přenášení pojmenování - vzniká přenesený význam /hlava -> lidská část těla x hlava.
 5. tvoření slov zkracováním: atd., FPE ZČU, KÚ, SOU přenášení slovního významu: kořen, proud, hlava spojování slov v sousloví: smetanka lékařská, oxid železnatý, lýtkový sval přejímání slov z cizích jazyků: absolutorium, speleologie, justice 2. Pro práci je možné využít Slovník cizích slov
 6. tvoření slov odvozováním tvoření slov skládáním tvoření slov zkracováním přenášení slovního významu spojování slov v sousloví přejímání slov z cizích jazyků Vy světlete význam cizích slov: Dejte slova v závorkách do správného tvaru (sg. = singulár, jednotné číslo; pl. = plurál, množné číslo)

Přenášení slovního významu, 3. Spojování slov do sousloví, 4. Přejímání slov z cizího jazyka). Jednotlivá slova zapište do vět (každé slovo v jedné větě). Zaškrtněte Různé barvy vět. Případně si zobrazte dostupnou sadu Moje sady - Dostupné sady - Český jazyk II - Tvoření slov které že slov vzniklo - tvoření slov - skládání . papírnictví . lidoop. podkroví. doba kamenná vznikla . přejímaním z cizích jazyků. přenášením slovního významu. spojováním slov v sousloví. které ze slov vzniklo přenášení slovního významu

Význam slova, CJ - Český jazyk - - unium

Tvoření slov Základové slovo, slovotvorný základ, slovotvorný prostředek základové slovo = hotové slovo, z nějž vznikají další př.psát - psaní atd Přenášení slovních významů (tzv. sémantické tvoření), které se děje v zásadě dvojím Tvoření slov se zabývá jen jistou skupinou pojmenování - slovy modifikace. Na základě srovnání pojmenovací báze (slovního významu) slova základového a nově utvořeného se vydělují tři rozdílné slovotvorné procesy zmĚny slovnÍho vÝznamu a) zužování významu (specializace) - slovo mělo původně širší rozsah, postupné zužování významu (dobytek - původně jakákoli kořist, nyní zvířata; nábytek - jakákoli získaná věc (cokoli nabytého), nyní zařízení bytu; palec - dříve jakýkoli prst, nyní jen ten jeden Změny slovního významu: a) zužování b) rozšiřování c) zhoršování významu d) přenášení pojmenování - vzniká přenesený význam /hlava -> lidská část těla x hlava státu/ - metafora = přenesené pojmenování na základě podobnosti předmětu, jevu. Často se užívá v poezi

22. Obohacování slovní zásoby - Český jazy

 1. Přenášení slovního významu? PORADNA www.encykloprdie.cz Všeobecná online poradna - auto moto - dům a byt - zahrada - vaření - zdraví - sport - PC - kutilství - společnost - móda - zvířata
 2. Druhy pojmenování dle významu. polysemie= mnohoznačnost. slovo má vedle svého původního významu jeden či více významů odvozených; potřebujeme pojmenovat nové skutečnosti, ale nechceme neúměrně rozšiřovat slovní zásobu (i ze snahy o neotřelé obrazné pojmenování) sl. zásoba: zanikání slov x tvoření nových slov.
 3. tvoření slov. věda derivologie; zužování slovního významu; rozšiřování = generalizace; přenášení pojmenování obrazná pojmenování, ustálená spojení (frazémy + sousloví) frazém = ustálené spojení 2+ slov s přeneseným významem, který nelze přímo odvodit z významů jeho členů . zvuková stránka jazyk
 4. skládání slov; tvoření zkratek a zkratkových slov; spojování slov v sousloví; přejímání slov z jiných jazyků změnu slovního významu; Odvozování. Důležitým hlediskem, podle něhož lze třídit slova, je tzv. motivovanost. Podle tohoto hlediska rozeznáváme slova

Slovní zásoba a její obohacován

 1. Existují také ještě zvláštní způsoby tvoření slov: substantivizace adjektiva: z přídavného jména se stane jméno podstatné, přičemž se změní pouze význam slova, forma zůstává stejná (cestující, milý, drahý, vstupné); může se také změnit jen forma beze změny významu (např. šedý - šedivý
 2. ZPŮSOBY OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY 1. tvoření nových slov: odvozováním, skládáním a zkracováním 2.přejímání slov z cizích jazyků 3. přenášení významu slova - ze základního významu vzniká další význam (metafora, metonymie) 4. tvoření sousloví - vzniká ustálené spojení slov, toto spojení má nový význam.
 3. Učivo o slovní zásobě a tvoření slov odpovídá rozsahu příslušného učiva v osnovách pro základní školy, odborné střední školy a gymnázia. Změny slovního významu. 3) Přejímání slov z jiných útvarů národního jazyka. 4) Přejímání slov z jiných jazyků Velmi časté je přenášení významu: balík.
 4. 1. tvoření nových slov: odvozováním (prales, lesní), skládáním (teplokrevný, černozem), zkracováním (OSN, dr.) 2. přejímání slov z cizích jazyků 3. přenášení významu - ze základního významu vzniká další, přenesený význam • na základě vnější podobnosti - metafora
 5. přenášením slovního významu (metafora, metonymie), spojováním slov v sousloví (základní škola, oxid uhličitý, psací stroj), přejímáním slov z cizích jazyků (displej, ofsajd, magistrála), přejímáním slov ze slangu (matika, tělák), z nářečí (veselka)
 6. Přenášení slovního významu Obohacování slovní zásoby 1) ODVOZOVÁNÍ 2)SKLÁDÁNÍ 3)ZKRACOVÁNÍ Rozšiřování slovní zásoby probíhá: 1)tvoření slov - odvozování (kovář, učitel) - skládání (zeměkoule, velkoměsto) - zkracování (DAMU, OSN) 2)přenášením slovního významu.. Maturitní otázka č. 10

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz. [3] Z hlediska vývojového je zajímavé a vysvětlitelné, že přenášení slovního významu jako způsob obohacování slovní zásoby stává se v železničářském slangu produktivním a rozšířeným zhruba od 20. let, kdy dochází k definitivnímu počeštění řízení železnic a k rozvoji soustavné péče o české odborné. 13. Slovo a jeho význam slovo - skupina hlásek, tvořící ustálený celek a mající svůj vlastní význam - jednotka slovní zásoby - lexikální jednotka - lexé Změny slovního významu Tvoření slov (s. 29 - 32) o Odvozování - přípona, předpona o Skládání o Zkracování o Přejímání slov z cizích jazyků Tvarosloví - slovní druhy (s. 34 - 53) o Ohebné a neohebné slovní druhy (změna koncovky, flexe) Skloňování, časován (syntaktická derivace) veselý smích - vesele se smát zrazený přítel - přítel byl zrazen studovat pilně - pilné studium (studování) * MODIFIKACE Podstatou modifikační změny významu při tvoření slov je přidání příznaku, jímž dojde k obměně (modifikaci) významu slovotvorného základu

Změny slovního významu 1) úžení = specifikace (nábytek, milost) 2) rozšíření = generalizace (limonáda, zápas) 3) přenášení: a) abstraktizace konkrét (cukrářství) b) konkretizace abstrakt (jádro) c) metafora - přenesení pojmenování na základě věcné podobnosti (patří sem i personifikace Tvoření slovSlovotvorba = nauka o tvoření slov; popisuje způsoby tvoření slov a slohotvorné vztahy k jiným slovům = jeden ze způsobů... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze

Nauka o tvoření slov Synonyma, homonyma. Tvoření slov - odvozování, skládání, zkratky. Přenášení slovního významu. Spojování slov v sousloví. Přejímání slov z cizích jazyků. Věcný význam slov. 2 Říjen. 8 hodin . 2. Slova přejatá (výslovnost, pravopis) Aktivní a pasivní slovní zásoba. Pravopis přejatých slov ČJ 16 TVOŘENÍ SLOV 1/ Tvoření nových slov Odvozováním: používáme slovotvorný základ a slovotvorný prostředek (koncovka, přípona, předpona). 3/ Přenášení významu Metaforicky jehla, jádro. Metonymicky - vnitřní souvislost stavba.. Tvoření slov - odvozování, skládání, zkratky, přenášení slovního významu, spojování slov v sousloví, přejímání slov, věcný význam slov Tvoří spisovné tvary slov cizího původu a spisovné tvary sloves a používá je ve vhodné komunikační situac

zužování významu př.: máslo - původně jekékoliv mazadlo; dnes jen tuk z mléka přenášení významu - základní způsob obohacování slovní zásoby - rozlišujeme: METAFORA Přenesení pojmenování slov na základě vnější podobnosti. Společný znak není podstatný, ale je nápadný Z Multimediaexpo.cz. Slovní zásoba představuje soubor všech slov a slovních spojení (lexikálních jednotek, lexémů), která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba). Do aktivní slovní zásoby patří ta slova, která člověk používá při ústním i psaném projevu

Slovní zásoba - Wikipedi

Tvoření slov je základním prostředkem rozšiřování české slovní zásoby a zároveň nejčastějším způsobem tvoření nových pojmenování. přenášení pojmenování na základě vnější nebo vnitřní podobnosti (metafora a metonymie) Na základě srovnání jejich slovního významu rozeznáváme 3 základní. a zkratkových slov. Změna slovního významu. Slovní význam se může měnit několika způsoby: prostá změna významu: obnášet (dříve nosit dokola, dnes častěji zahrnovat) rozšíření významu: limonáda (dříve pouze nápoj z citronové šťávy, dnes nápoj z ovocné šťávy Pracovní listy k vyjmenovaným slovům po P, S, V, Z slouží k zafixování slov vyjmenovaných a příbuzných, pochopení významu jednotlivých slov. On-line procvičování Výchozí stánka pro procvičování vyjmenovaných slov po Z (online). Odkaz na televizní vysílání 4. ročník. 5. týden - Rozvíjíme svoje pisatelské dovednost Tab. č. 2 . 2.4.2 Slangová frazeologická spojení, za něž se považují vazebná spojení slov, v nichž aspoň jedno slovo ztrácí svůj vlastní význam anebo nabývá významu nového (Havránek - Jedlička, o.c. v 1, § 217, odst. b), jsou častější než slangová sousloví zásluhou své dynamické povahy: vyjadřují jednoznačně nějakou specifickou činnost, např K přenesení významu došlo metaforou - podle vnější podobnosti (koruna) metonymií - podle vnitřní souvislosti (vláda) Spojováním slov v sousloví - ustálené spojení dvou nebo více slov s jedním významem - zemská kůra, pravoúhlý trojúhelník, zoologická zahrada Přejímání slov z jiných jazyků - gramatika.

Naše řeč - Přenášení slovního významu jako pojmenovávací

Je pochopitelné, že změny slovního významu ve vorařském slangu se jeví nejzřetelněji v označení věcí a činností specifických pro vorařské řemeslo. Jedna z nejčastějších změn v slovním výrazivu vůbec záleží, jak zdůraznil akademik Trávníček, [2] v přenášení významu slov Tvoření slov. Zobrazit pouze úrovně: ELEMENTARY. Záludná přípona -FUL Článek věnovaný procesu, při kterém se ze jednoho slovního druhu stane jiný slovní druh bez použití přípony. Pokračování článku » Předpona IN netvoří vždy slovo opačného významu

3. do skupiny slov příbuzného významu (bez ohledu na příbuznost tvarovou gramatických (příslušnost k určitému druhu slov, charakter slovního skladu) a funkčních (např. možnost užití jen v určitých kontextech, situacích nebo společenských prostředích). I. Poldauf, Tvoření slov (143—153), M. Dokulil, K. u mnohovýznamových slov se může jednat o dva různé procesy, např. psát - psaní (děj = transpozice, dopis - metonymické přenesení, změna slovního významu = mutace). 3) Modifikace obměna slovního významu slova základového Přejímáním slov z cizích jazyků: sporožiro, magistrála, rifle, film, play off, internet. Překládáním slov z cizích jazyků (kalkování): obiectum - předmět, skyscraper - mrakodrap. Přenášením slovního významu: buď metaforicky (hvězda na obloze: filmová hvězda) nebo metonymií (poštovní známka: známka ve škole) (Tvoření slov. Přenášení slovního významu. Sousloví. Přejímání slov z cizích jazyků, jejich výslovnost a pravopis) OSV - Sebepoznání a sebepojetí Samostatná práce se SSČ, SCS Hra - poznej osobnost práce s jazykovými příručkami a se slovník Tvoření slov, přejímání slov, změna slovního významu. Tvoření nových slov: slovotvorba - tvoření slov. derivologie - nauka o tvoření slov. Struktura slova: morfémy = nejmenší, dále nedělitelné části slova: kořen - vyjadřuje význam slova, společný pro všechna příbuzná slova (vod-a, vod-árna) přípon

Kapitoly z lexikologie současné češtiny Kapitoly z lexikologie českého jazyka Význam pojmenovávacích jednotek Dagmar Strejčková 1. Význam slovní Slovo - stránka formální a významová Význam - posouzení vztahů mezi předmětem (jako součástí objektivní reality), slovem (jako jeho pojmenováním) a pojmem (jako jeho odrazem v našem vědomí) - viz trojúhelník. Pasivní - slova, kterým sice jedinec rozumí, ale sám je neužívá (v průměru 40 tisíc slov) Obohacování slovní zásoby. tvořením nových slov; přenášením slovního významu; spojováním slov v ustálené slovní spojení (sousloví ) přejímání slov z cizích jazyků; Tvoření nových slov. odvozováním: vlas-atý, při-vola Doplňte následující tvrzení, vyberte správná doplnění! * Slovní zásoba každého jazyka se stále mění. * Slovní zásoba se dělí na aktivní a pasivní Kategorie: Čeština, Profi práce Typ práce: Skripta, učební texty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje problematiku významu a tvoření slov v českém jazyce.Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků slovní zásoby jsou: změny významu slov, spojováním slov v sousloví, přejímáním slov z jiných jazyků, z jiných útvarů národního jazyka a překládáním slov z cizích jazyků (tzv. kalkování). Těmto způsobům tvoření slov se budeme věnovat v následujících kapitolách

Tvoření slov, CJ - Český jazyk - - unium

Odvozování slov (derivace) hraje v obohacování slovní zásoby češtiny významnou roli. Rodilý mluvčí je od útlého věku schopen využívat existující modely tvoření slov tak, že umí podle těchto modelů jednak tvořit nová slova, jednak dovozovat významy slov, se kterými se setkává poprvé Sémantické tvoření se do jisté míry podobá přejímání slov, které také pro nové pojmy využívá již existující lexikální jednotky. Slovo se přenese na označení jiného denotátu, tím vzniká nový význam. Oba denotáty pak vstupují do určitého vztahu. Podle formy vztahu rozlišujeme různé druhy přenesení významu - zužování významu : slovo , které mělo dříve širší význam, se dnes používá pouze pro konkrétní věc. př.: palec - dříve jakýkoli prst- rozšiřování významu : dříve pouze konkrétní význam, dnes zevšeobecněno ( limonáda - dřív jen citronová) § přenášení pojmenování Tvoření slov - odvozování, skládání, zkracování. Odvozování - tvoření slov d novým významem pomocí předpon, přípon, poř. koncovek připojovaných ke slovu základovému. Odvozováním vznikají slova odvozená. Rozlišujeme: - příponové (ryb-a : ryb-ář) - předponové (les : pra-les) - koncovkové (trn: trn-í pětiletka apod.) a některá starší slova nabývají nového významu (pionýr, družina apod.).11 Válečné a poválečné období přineslo i úplně nové vědní obory, vynálezy a pracovní postupy a s tím vším se musela vyrovnat i odborná termininologie - postupně se objevily a do běžn

15 2. SLOVOTVORBA Slovotvorba, někdy také zvaná derivologie, je nauka o tvoření slov .A . Erhart ji definuje jako: souhrn morfosyntaktických procesů, které umožňují tvorbu nových jednotek na základě lexikálních morfémů .28 Nové lexémy mohou vzniknout derivac Šmilauer v Novočeském tvoření slov vymezuje tento velmi produktivní slovotvorný typ vůči typům dnes již neproduktivním, pomocí přípony -ek: poplatek, desátek, výměnek a archaické cizí přípony -áles: sobotáles Význam k. se zpravidla odchyluje od významu motivujících slov k těmto potížím gramatiky (např. MČ 1, 1986) obvykle postupují tak, že kategorizují členy k. podle slovního druhu odpovídajících slov v syntaktických spojeních. Ani tento postup není zcela spolehlivý; V. Novočeské tvoření slov, 1971, 13-15

Zvláštním typem tvoření jsou slangové výrazy v běžné podobě, jejichž význam je ale v běžném jazyce širší (vandrák užité jen ve významu tramp) nebo zcela odlišný (kemp, kempovat, osada). 4.2.3. Tvoření slov víceslovných. Tímto způsobem vzniká ze spojení dvou různých slov slovo nového specifického významu jednoznačná, stejně jako podíl přízvuku na rozlišení významu znakových jednotek. Např. v něm. je přízvuk v zásadě pevný, protože je vázán k první slabice slovního základu. Existují však typy tvoření slov, v nichž je umístění významově funkční (např

1. Tvoření slov - odvozování - skládání - zkracování . 2. Spojování do sousloví = např. víceslovná pojmenování spojením běžných slov slovní zásoby - nově vzniklé sousloví získává nový význam (např. vlčí mák, skok vysoký, Dlouhá ulice, ) 3. Doslovné překlady z jiných jazyků = tzv. kalk 1. Nauka o tvoření slov Synonyma. Homonyma. Tvoření slov: a) odvozování b) skládání c) zkratky. Přenášení slovního významu. Spojování slov v sousloví. Přejímání slov z cizích jazyků. Věcný význam slov. Cíl: rozlišení nejdůležitějších způsobů obohacování slovní zásoby, rozpoznání přeneseného pojmenování, zvl. ve frazémech (rčeních - vzít nohy. Tvoření slov - odvozováním (předponami a příponami) - skládáním (samovar) - zkratky a zkratková slova (Česká Republika ČR, ČEDOK) Spojování slov v sousloví Školní autobus, Nádraží Holešovice. Přejímání - z cizích jazyků - velmi často z evroých jazyků (sporty hudební nástroje) Změna slovního významu Změna slovního významu 6. Využívání slov ze staré češtiny, z nářečí apod. Tvoření slov - viz maturitní otázka číslo 18. Tvoření sousloví - sousloví = ustálená slovní spojení, víceslovná pojmenování, mající význam slova jednoho, ve větě tvoří významový vázaný celek, nelze některé ze slov nahradit. Přejímání slov je jedním ze čtyř způsobů obohacování slovní zásoby vedle tvoření nových slov, přenášení významu a spojování slov do sousloví, s nimiž se děti v hodinách českého jazyka seznamují

Přenášení významu je způsob jakým obohacujeme slovní zásobu. O přenášení hovoříme ve chvíli, kdy slova, která již v jazyce v nějakém významu existují, začneme na základě nějaké souvislosti užívat ve významu dalším 5. tvoŘenÍ slov 17 5.1. kategorie slovnÍho druhu 17 5.2. onomaziologickÁ kategorie 17 5.3. kategorie zpŮsobu tvoŘenÍ slova 18 5.3.1. neslovotvornÝ zpŮsob 18 5.3.2. pŘejÍmÁnÍ slov z cizÍch jazykŮ 18 5.3.3. slovotvornÝ zpŮsob 19 6. tvoŘenÍ slangismŮ 20 6.1. pŘenÁŠenÍ vÝznamu 20 6.1.1. metaforickÉ pŘenÁŠenÍ 20 6.1.2 Miloš Dokulil (1962: 7) na zaþátku Tvoření slov v češtině říká, že [t]voření slov je dosud jednou z nejvíce pomíjených a nejméně propracovaných oblastí vědy o jazyce Přejímání slov 4. Překládání z cizích jazyků 5. Tvoření nových slov - Derivace - Kompozice - Abreviace 11. 1. Změny významu slov a) rozšiřování významu -> zápas (za pás) -> boj b) zužování významu -> máslo (mazadlo) -> tuk Přenášení významu: Metafora, metonymie (synekdocha) 12

změny významu (metasemie - sémantické tvoření slov)- rozšiřuje se polysémie slov úžení významu - specializace (pivo) rozšiřování významu - generalizace - limonáda Dobrý den, už poměrně dlouho se dohaduji o významu dvou slov: Spoiler a Ukázka. Protistrana mi tvrdí, že je to jedno a totéž. Já tvrdím, že spoiler je vyzrazení klíčového děje, např.: konec filmu, hry, knihy. A ukázka je trailer. Tedy něco co jen předvede na co se můžeme těšit

DUMY.CZ Materiál Lexikologie - Obohacování slovní zásoby P

TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV ODVOZOVÁNÍ SKLÁDÁNÍ ZKRACOVÁNÍ SPOJOVÁNÍ SLOV V SOUSLOVÍ PŘEJÍMÁNÍ Z CIZÍCH JAZYKŮ PŘENÁŠENÍ VÝZNAMU Metaforicky Metonymicky. Od kterých základových slov byla utvořena tato přídavná jména: jarní, pražský, kropicí, lesní, liščí, bratrův Nauka o tvoření slov - synonyma, homonyma, tvoření slov, přenášení slovního významu, přejímání slov z cizích jazyků, frazémy viz ŠVP 8. Slova přejatá - aktivní a pasivní SZ, pravopis a výslovnost přejatých slov, skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen viz ŠVP 8 Tvarosloví - mluvnické kategorie. tvoření nových slov - odvozování předponami, příponami a slovotvornými koncovkami ( stůl - stoleček, učitel - učitelka, psát - napsat) - skládání ( vodovod, středověk, trojúhelník) - zkratky a zkratková slova (ODS, ČD, Čedok, Sazka) 2. přenášení slovního významu - metafory (zlatý míč - slunce, lopatka, zub, koruna • Popsat principy přenášení významu slov (metafora, metonymie, synekdocha). • Uvědomit si systém ve slovní zásobě jazyka z hlediska lexikologie. • Pochopit význam frazeologie a uvědomit si její funkci v projevech. Průvodce studiem Ve třetí kapitole se zaměříme na využití významu slov, a to z lexikálního, ale také z

obohacování slovní zásoby - Čeština — testi

TVOŘENÍ SLOV (slovotvorba) jeden ze způsobů rozšiřování slovní zásoby o nová pojmenování (vedle dalších způsobů jako je přejímání, přenášení významu, tvoření víceslovních pojmenování) Struktura slova . každé slovo lze rozdělit na . morfémy (nejmenší, dále nečlenitelné části slova, které ještě mají. Anotace: Žák chápe jednoznačnost a mnohoznačnost slovního významu Význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná,přenášení významu Metodické pokyny: Metodické pokyny jsou součástí materiálu Druh učebního materiálu: Pracovní list Druh interaktivity: Cílová skupina: Žák 7., 8. a 9. ročníku Datum vzniku DUM: 21. 9. 201 to znamená dvě a více slov označující jednu věc. Např. český jazyk ; nákladní auto ; mateřská škola ; atd. 6) Přenášení slovního významu : a) Metafora : Je to na základě vnější = tvarové podobnosti Přímočará pravidelnost v tvoření přídavných jmen od jmen zahraničních se na první pohled může jevit jako praktická a žádoucí (Riga -⁠ *rigaský), ale -⁠ viděno šířeji -⁠ odporuje systému tvoření slov v češtině a nepatřičně by jej rozkolísávala, srov

Tvoření slov - Gramatika - Referáty Odmaturu

Obohacování slovní zásoby Způsoby obohacování: Změna významu slov Tvoření nových slov a) odvozování b) skládání c) zkracování 3) Spojování slov v sousloví 4) Přejímání slov z jiných jazyků 1. Změna slovního významu - většina slov má více významů zužování významu - slovo mělo původně širší význam. 5 Úvod Publikace Cvičení z českého jazyka v kostce pro střední školy je určena zejména žákům středních škol. Respektuje požadavky osnov i potřebu současné komunikační praxe, tj. dovednost vyjadřovat se správně, výstižně a vytříbeně (ústn přenášení slovního významu. spojování slov v sousloví. přejímání slov z cizích jazyků MKV (Multikulturalita) - vedení k vzájemné toleranci a multikulturní výchově, posilování vazeb k ostatním předmětům (termíny) 3. Tvarosloví vhodně používá a vyslovuje cizí vlastní jména. skloňuje cizí jmén Nauka o tvoření slov. Slova přejatá (pravopis a výslovnost) Žák chápe tvoření nových slov (odvozování, skládání, zkratky) Rozlišuje významy - přenášení slovního významu, spojování slov do souvislostí, přejímání slov z cizích jazyků

1. Změna slovního významu-většina slov má více významů zužování významu -slovo mělo původně širší význam dobytek -původně něco dobytého (kořist) - nyní -zvířata pivo -původně jakýkoliv nápoj (pitivo) - nyní jeden konkrétní rozšiřování významu -slovo mělo původně užší význa Tvoření slov. Stavba slova. Přejímání slov z cizích jazyků, Prolínají celým ročníkem OSV2 OSV5 OSV6 OSV7 OSV8 -seznámí se z různými způsoby přenášení slovního významu v uměleckých i běžných textech, tvoří synonyma a antonyma k obvyklým výrazům Literární výchov Změna slovního významu: nějaké slovo, které něco znamená. Svatý - silný. Obnášet - chodit s něčím kolem něčeho. 1. Proměnlivosti slovní zásoby - slovo zůstává, ale mění se jeho význam. Úžení významu - něco je přesnější. Rozšiřování významu - přesně opačný proces, kdy se do balíčku něco. Tropy spočívají v přenášení slovního významu - autor nemyslí úplně doslovně, to co píše, ale je v tom nějaká podobnost nebo souvislost. Například: metafora - přenesení významu pomocí vnější podobnosti, společné vlastnosti atd. (např. hlava rodiny Tvoření slov - odvozování - skládání - zkratky Přenášení slovního významu. Spojování slov v sousloví. Přejímání slov z cizích jazyků. Věcný význam slov. Rozlišení nejdůležitějších způsobů obohacování slovní zásoby, rozpoznání přeneseného pojmenování, zvl. ve frazémech. - sešity (úprava

 • Lunární uzly ve znameních.
 • Monofilové paruky.
 • Harry styles 2014.
 • Asfaltový nátěr paramo.
 • Grafické karty directx 12.
 • Narozeninové dorty pro děti praha.
 • Diclofenac duo spc.
 • Kam s hemeroidy.
 • Adaptic zidle.
 • Komín schiedel.
 • Obývací pokoj feng shui.
 • Nagini wikipedie.
 • Rivotril na uklidnění.
 • Čokoládovna.
 • Srážková daň z dividend 2019.
 • Pro šíkulky.
 • Starbucks ledová káva.
 • Keratocysta.
 • Jak pracovat s korpusem.
 • Nejlepší online obchody s oblečením.
 • Jak pracovat s korpusem.
 • Sagittarius česky.
 • Wu tang clan logo.
 • Film jurský park 2.
 • Gimli věk.
 • Pán prstenů plakát.
 • Pavel callta terapeut.
 • Cordyceps cena.
 • Menabo logic 2.
 • Maltezak z utulku.
 • Extravagantni ucesy pro kratke vlasy.
 • Čsn iso 3864 (018010).
 • Nh car fiat.
 • Postup svařování.
 • Založení dívčího skautingu.
 • Kde koupit nadrain.
 • Infekce jater příznaky.
 • Mám tě rád anglicky.
 • Volejbal přípravka.
 • Audi a5 3.0 tdi 180kw.
 • Barbora poláková poď si.