Home

Pohybová rovnice rotačního pohybu tuhého tělesa

Mechanika tuhého tělesa - Sweb

Pohyb tuhého tělesa se vždy skládá z pohybu posuvného (translace) a pohybu otáčivého (rotace).. Posuvný pohyb. Všechny body tělesa opisují trajektorie stejného tvaru a v daném okamžiku mají všechny body tělesa stejnou rychlost v.Posuvný pohyb koná např. vagón, který jede po přímé trati Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na: http://www.isibalo.com/ Pokud budete chtít, můžete nám dát like na. Pohybová rovnice otáčivého pohybu -% Pohyb tuhého tělesa . Návaznosti. Řešené příklady. Zatím nejsou řešené příklady Testy splněno na -% Zhlédnutí videa. splněno - % Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 1 min . Potvrzení -%. FS-Pn-P012-Pohybova_rovnice_TT MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 3. Pohybová rovnice tuhého tělesa Tato část je zaměřena na vliv sil na pohyb rotujícího tělesa v inerciální vztažné soustavě. Pro naše úvahy si těleso rozdělíme na N částí Pohyb tuhého tělesa Příklad: (pohyb fyzického kyvadla) • Pohybová rovnice tuhého tělesa při rotačním pohybu: 2 2 d d t M J J α = ε= M =−mgLsinα α T G =mg L R J moment síly sin 0 d d 2 2 + α= α J mgL t sinα≈α 0 d d 2 2 2 +ωα= α t α=α0 sin(ωt +ϕ)

Otáčení tuhého tělesa kolem pevného bodu . Z úvodního kurzu mechaniky umíme popsat otáčení tělesa kolem pevné osy. Pokud osa není pevná, je popis rotačního pohybu mnohem složitější. Obecně ovšem platí, že jakoukoli rotaci tělesa kole 15. Vědět, jak se vypo čítá kinetická energie složeného pohybu. 16. Vysv ětlit pojem pohybová rovnice rotujícího t ělesa, znát základní vztah. 17. Definovat rota ční impuls. 18. Um ět vypo čítat práci konanou p ři rotaci t ělesa a stanovit výkon. V předchozích kapitolách jsme se zabývali pohybem hmotného bod Kinetická energie tuhého tělesa. Tuhé těleso může vykonávat pohyb posuvný nebo otáčivý. Při posuvném pohybu je celková kinetická energie tělesa rovna součtu kinetických energií jednotlivých bodů tělesa. Při posuvném pohybu se pohybují všechny body tělesa stejnou rychlostí, tedy. Při otáčivém pohybu tuhého tělesa kolem nehybné osy se všechny body pohybují.

16 - Pohybová rovnice otáčivého pohybu (FYZ - Pohyb tuhého

 1. Rovnice (6,11) a (6,12) jsou dva ekvivalentní tvary hledané pohybové rovnice. Pohybová rovnice tuhého tělesa, které se otáčí kolem pevné osy udává, že součin momentu setrvačnosti J tělesa vůči ose otáčení a úhlového zrychlení tělesa je roven výslednému momentu vůči ose vnějších sil působících na těleso
 2. Obecný pohyb tuhého tělesa v prostoru lze rozložit na dva nezávislé pohyby: na translační pohyb určitého bodu tělesa, tzv. vztažného (referenčního) bodu, a na sled okamžitých rotačních pohybů kolem tohoto bodu, přičemž tento rozkla
 3. Tuhé těleso, skládání sil. Těžiště tuhého tělesa. Kinetická energie rotačního pohybu tuhého tělesa, moment setrvačnosti vzhledem k ose. Steinerova věta. Moment síly vzhledem k ose, moment hybnosti vzhledem k ose. První a druhá věta impulsová pro tuhé těleso. Pohybová rovnice pro otáčení tuhého tělesa kolem pevné osy
 4. Pohybové rovnice m ůžeme napsat ve tvaru (12.5) a (12.9), ale vzhledem k r ůzným význa čným typ ům tuhého t ělesa - klidu, pohybu bez p ůsobení vn ějších sil, rotaci kolem bodu a kolem osy -můžeme je vždy vhodně přepsat (věty 13.7 až 13.9). 13.6 Polohový vektor těžiště tuhého tělesa je takže souřadnice.
 5. Mechanika pohybu soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa. Hmotný střed. Pohyby těles. Moment síly, moment hybnosti. Impulsové věty. Skládání sil působících na tuhé těleso, dvojice sil. Těžiště, rovnovážná poloha. Pohybová rovnice rotačního pohybu tělesa kolem nehybné osy. Moment setrvačnosti

Všechny body tuhého tělesa se tedy při translačním pohybu pohybují stej-nou rychlostí a se stejným zrychlením. Pohybový stav tuhého tělesa je proto při translačním pohybu jednoznačně určen pohybem jediného bodu, za který zpra-vidla volíme hmotný střed tělesa. K řešení translačního pohybu tedy použijem 1.3.3 Pohybová rovnice rotačního pohybu tuhého tělesa Pro rotační pohyb vyplývá z 2. impulsové věty (zákona zachování momentu hybnosti) aplikované na jeden bod d d d d d d d d dd dd ii i i i i i i i i i i 2 i i i i i i i m m m t t t t m m m r J tt br M r v v r &U &U rr& U 0 U 0 pohybová rovnice Zrychlení aF↑↑ r r, a r ∼ F r V tomto tvaru platí pohybová rovnice jen pro hmotný bod a pro translační (posuvný) pohyb tuhého tělesa. Jednotka : ⎡⎤⎣⎦F =N r (kg.m.s-2) 1 newton je síla, která hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg udělí zrychlení 1 m.s-2 2.3 Pohybová rovnice hmotného bodu. V okolí těles, na hranicích deformovaných těles, v okolí elektricky nabitých částic, v okolí vodičů protékaných elektrickými proudy a v řadě dalších případů, lze stanovit silové působení, které při známém rozložení objektů a udání několika dalších podmínek (např. zda jde o působení na elektricky nabité nebo.

Dynamika - rotační pohyb tělesa DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB Dynamika rotačního pohybu hmotného bodu kolem pevné osy při rotační pohybu hmotného bodu kolem stálé osy stálými otáčkami kolem pevné osy (pak hovoříme o rovnoměrném rotačním pohybu) působí na hmotný bod odstředivá síla, která je reakcí k síle dostředivé aby se bod pohyboval po kružnici musí. Pohybová rovnice rotačního pohybu tuhého tělesa, příklady rotačních pohybů. Kinetická energie rotujícího tělesa, práce a výkon při roztáčení (brždění) tuhého tělesa. Newtonův gravitační zákon a Coulombův zákon

rotačním pohybu • Transla ční pohyb - Koná-li TT o hmotnosti m transla ční pohyb, je změna kinetické energie tělesa ur čena změnou kinetické energie jeho hmotného st ředu • Rota ční pohyb - Při rovinném rota čním pohybu může dojít ke změně pohybového stavu působením nenulového momentu vzhledem k ose otá čen Pohybová rovnice rotačního pohybu soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa. Moment setrvačnosti tuhého tělesa. Steinerova věta. Volná osa. Silová dvojice. Dynamika pohybu v rotující vztažné soustavě. A13.2 + 13.3 Speciální teorie relativity. Princip konstantní rychlosti světla 13.Dynamik dokonale tuhého tělesa 63 13 DYNAMIKA DOKONALE TUHÉHO TĚLESA Skládání sil v tuhém tělese Pohybová rovnice tuhého tělesa Reaktivní pohyb Otáčení kolem osy - kyvadlový pohyb Moment setrvačnosti a deviační moment Ráz dokonale tuhých těles Tření Uvedli jsme již, že představa systému hmotných bodů může postačovat i pro tuhá tělesa, protože tato jsou. Nestacionární pohyb tuhého tělesa v kapalině v anglickém jazyce: Unsteady movement of a stiff body in a liquid Stručná charakteristika problematiky úkolu: Řešení nestacionárního pohybu tuhého tělesa v kapalině s vlivem stacionárního průtoku, bez vlivu stacionárního průtoku a za předpokladu neviskozní kapaliny

Tento pohyb popisuje pohybová rovnice otáčivého pohybu tuhého tělesa (2.150) nebo vektorově. ε M = J. Rovnice umožňuje určit úhlové zrychlení . ε , úhlovou rychlost ω a úhlovou dráhu ϕ pohybu tuhého tělesa, známe-li výsledný moment sil . M.. 5 1. Ú V O D 1.1 Fyzikální veliiny a jejich jednotky 1.1.1 Přírodní jev a fyzikální veliin a Fyzika je přírodní vědou, jež zkoumá nejjednodušší, ale současně i nejobecnější zákonitosti přírodních jevů, stavbu a vlastnosti hmoty a zákony jejího pohybu. Při tomto zkoumání zjišťujeme, že studované objekty mají určité charakteristiky (vlastnosti), že se.

Fyzika: Pohyb tuhého tělesa: Příklad: Válec na nakloněné

Logaritmické rovnice s různými základy Logaritmické kvadratické rovnice Vnější síly způsobují změnu pohybového stavu tuhého tělesa. Pohyb tělesa může být: Valivý pohyb je složen z posuvného a rotačního pohybu. Platí: Kinetická energie kola je E k = 1,5 kJ. 15 13 - Příklad:Energie setrvačníku (FYZ - Pohyb tuhého tělesa) - Duration: 4:23. 16 - Pohybová rovnice otáčivého pohybu (FYZ - Pohyb tuhého tělesa) - Duration: 16:40

 1. Tato rovnice je známá jako pohybová rovnice. Jak rozebereme později, ve tvaru ( 5 ) platí Jak rozebereme později, ve tvaru ( 5 ) platí pohybová rovnice jen pro hmotný bod nebo pro translační (posuvný) pohyb tuhého tělesa
 2. Kinematika rotačního pohybu tělesa. Kinematika volného obecného rovinného pohybu tělesa. 8. Obálka výtvarné křivky při obecném rovinném pohybu tělesa. Kinematika vázaného obecného rovinného pohybu s 1° volnosti. 9. Kinematika valivého pohybu tělesa. 10. Pól, polodie pevná, polodie hybná obecného rovinného pohybu.
 3. Nestacionární pohyb tuhého tělesa v kapalině v anglickém jazyce: Unsteady movement of a stiff body in a liquid Stručná charakteristika problematiky úkolu: Řešení nestacionárního pohybu tuhého tělesa v kapalině s vlivem stacionárního průtoku, bez vlivu stacionárního průtoku a za předpokladu neviskozní kapaliny

Fyzika: Pohyb tuhého tělesa: Příklad: Roztáčení setrvačník

 1. Kinetická energie rotačního pohybu. Rozklad pohybu na translaci a rotaci (Chaslesova věta). Důsledek pro kinetickou energii (Koenigova věta). Drobná perlička: jednoduché odvození pohybových rovnic v neinerciálním systému z Lagrangeovy funkce. Eulerovy rovnice a setrvačníky Eulerovy úhly a Eulerovy kinematické rovnice
 2. Rotační pohyb tělesa Při rotačním pohybu tělesa se všechny body pohybují po kružnicích se středem na ose rotace. Úhlová rychlost ω všech bodů je stejná. Úhlové zrychlení α všech bodů je stejné. Rotační pohyb tělesa vyšetřujeme jako pohyb bodu po kružnici ( ) ϕ ω ϕ ω α ϕ ω d d dt d dt d dt d 2; 2 2 2 = = =
 3. 00:33 Dynamika posuvného pohybu tělesa 20:13 Pohybové rovnice tělesa s posuvným pohybem 25:06 Dynamika rotačního pohybu tělesa 59:21 Newtonovy pohybové rovnice rotačního pohybu tělesa 01:00:59 D'Alembertovy pohybové rovnice rotačního poh. tělesa 01:16:07 Dynamika rotace ve 2D 01:45:38 Kinetická energie rotujícího tělesa.
 4. ulosti, přítomnosti i budoucnosti nebo naopak z časové závislosti polohy přesně určit silová působení. Rozeznáváme dva základní typy pohybu tuhého tělesa, translaci a rotaci. Translace.
 5. Diferenciální rovnice pohybu, To odpovídá tomu, že pohybová rovnice v r je obyčejná diferenciální rovnice druhého řádu (ODE) v r, [(), Tyto Newton-Eulerovy rovnice spojit síly a momenty působící na tuhého tělesa do jedné rovnice

Kinetická energie tuhého tělesa :: ME

 1. Rovnice dynamiky rotačního pohybu je psána jako: Množství I i = m i r i 2 se nazývá moment setrvačnosti kolem osy i-tého bodu materiálu absolutně tuhého tělesa procházejícího jeho středem hmoty. Pak se uvádí úhlová hybnost hmotného bodu: L i = I i ω. Moment impulsu absolutně tuhého těla je psán jako součet.
 2. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA Pohybová rovnice rotujícího tuhého tělesa. Moment setrvačnosti. Steinerova věta. Energie rotačního pohybu. Pohyb setrvačníků. 5. GRAVITAČNÍ POLE Keplerovy zákony. Newtonův gravitační zákon. Matematické modely gravitačního pole. Intenzita a potenciál gravitačního pole
 3. z pohybu tělesa na nakloněné rovině podle obr. 2.55, platí-li F t f. F. Valivý pohyb tuhého rotačního tělesa po nakloněné rovině DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE Author: U ivatel Subject: Matematika Created Date: 3/18/2014 9:29:40 AM.
 4. Pohybové rovnice soustavy hmotných bodů. 1. a 2. věta impulsová. Izolovaná soustava hmotných bodů. Tuhé těleso. Translace a rotace tuhého tělesa. Hmotný střed (těžiště) tuhého tělesa. Rovnováha tuhého tělesa. Kinematika a dynamika tuhého tělesa. Kinetická a potenciální energie. Rotace kolem pevné osy

Dynamika tuhého tělesa Popis soustavy hmotných bodů Těžiště soustavy hmotných bodů I. a II. impulsová věta Tuhé těleso, těžiště Rovnováha tuhého tělesa Posuvný, otáčivý a kombinovaný pohyb tělesa Kinetická energie tuhého tělesa Moment setrvačnosti tuhého tělesa Pohybová rovnice při otáčení tělesa Rotace tuhého tělesa kolem pevné osy, pohybová rovnice, moment setrvačnosti k pevné ose otáčení, zákon zachování momentu hybnosti pro otáčení kolem pevné Popis pohybu tuhého tělesa v NVS pevně spojené s tělesem - Eulerovy rovnice. Volný symetrický setrvačník, gyroskopický efekt, apli-kace gyroskopů v technické praxi

6.1 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

 1. Při analýze dynamických vlastností tuhého tělesa se vyskytují závislosti rozložení hmotnosti na jeho geometrických souřadnicích. Tyto hmotné momenty setrvačnosti se označují jako druhé momenty. Analýza rotačního pohybu tělesa . Pohybová rovnice . Transformace do stavového prostoru. Substituce (jsou i jiné.
 2. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 6. Řešení úloh 6.3 Yo-yo 6.3 Zadání: Určete zrychlení pohybu dětské hračka Yo-yo při pohybu směrem dolů. Předpokládejme, že hračka má hmotnost m a moment setrvačnosti J. Hmotnost provázku zanedbejte. POZOR: Provázek je namotán na povrchu
 3. 10. Tuhé těleso, translační a rotační pohyb tuhého tělesa, hustota v daném bodě a střední hustota, těžiště soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa. 11. Odvození z pohybové rovnice tuhého tělesa věty o pohybu těžiště, tedy 1. impulzové věty. 12
 4. Pohybová rovnice rotačního pohybu má pro případ rotace kolem pevné osy tento tvar: \[\vec{M}\,=\,J\vec{\varepsilon},\tag{3}\] kde M je výsledný moment sil působících na předmět vzhledem k určitému bodu, J moment setrvačnosti rotujícího předmětu (kladky) vzhledem k ose procházející tímto bodem a ε úhlové zrychlení

Těžiště tuhého tělesa. Kinetická energie rotačního pohybu tuhého tělesa, moment setrvačnosti vzhledem k ose. Celková kinetická energie tuhého tělesa. Steinerova věta. Moment síly vzhledem k ose, moment hybnosti vzhledem k ose. První a druhá věta impulsová pro tuhé těleso. Pohybová rovnice pro otáčení tuhého tělesa. Mechanika kapalin a plynů (ucelený učební materiál na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích); Rande s fyzikou - vzdělávací cyklus České televize, který vznikl ve spolupráci s MFF UK v Praze v roce 201 3.6 Pohybová rovnice rotačního pohybu -102-3.7 Zákon zachování momentu hybnosti -103-4. MECHANIKA TĚLES -106-4.1 Mechanika tuhého tělesa -106-4.2 Mechanika pružných těles -143-5. MECHANIKA TEKUTIN -151-5.1 Hydrostatika a aerostatika -151-5.2 Hydrodynamika a aerodynamika -161-6. KMITAVÝ POHYB HMOTNÉHO BODU -170 Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.. Síla se projevuje statickými účinky - je příčinou deformace těles - a dynamickými účinky - je příčinou změny pohybového stavu tělesa (hmotného bodu), např. uvedení tělesa z klidu do pohybu nebo naopak, či změny velikosti nebo směru rychlosti tělesa

Newtonova pohybová rovnice. 3. Mechanika pohybu soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa. Moment setrvačnosti. Moment síly, moment hybnosti, dvojice sil. Mechanické namáhání tuhých těles: mechanické napětí, deformace, moduly pružnosti. 4. Mechanické kmitání. Netlumené, tlumené a nucené kmitání těleso 2.5.4 Skládání a rozklad sil 2.5.5 Těžiště 2.5.6 Dynamika posuvného a rotačního pohybu tuhého tělesa 2.5.7 Kinetická energie tuhého tělesa 2.5.8 5. KMITÁNÍ A VLNĚNÍ 5.1 Kmitání 5.1.1 Periodické děje, kmitání 5.1.2 Kmitavý pohyb 5.1.3 Harmonický kmitavý pohyb 5.1.4 Energie. Soustava sil, zjednodušení prostorové soustavy sil, dvojice sil. Pohyb tuhého tělesa, kinetická energie soustavy částic a tuhého tělesa, moment setrvačnosti tělesa, Steinerova věta. Pohybová rovnice pro rotaci kolem pevné osy. Kyvadlo. Mechanika pevného kontinua. Tah a tlak, Hookův zákon. Namáhání pružného tělesa tahem. Podobn ějako u transla čního pohybu je pohybový stav dám Hybností, u rota čního pohybu je dán momentem Hybnosti. kde je moment setrva čnosti tělesa vzhledem k ose rotace. Pohybová rovnice: Pohybová rovnice tělesa při rota čním pohybu je: Kinetická energie Kinetická energie rota čního pohybu tělesa je dána vztahem 2. Pohybová rovnice pro pohyb bedny z kopce: \[\vec{F}_G+\vec{N}+\vec{F}_2+\vec{F}_t\,=\,m\vec{a}_2\,=\,0\,.\] Oba pohyby jsou rovnoměrné přímočaré, zrychlení bedny je v obou případech nulové. Pohybové rovnice přepíšeme skalárně: Soustavu souřadnic volíme tak, že osu x orientujeme ve směru pohybu

Obsah přednášky Tuhé těleso, těžiště tuhého tělesa Moment síly, podmínky rovnováhy Moment hybnosti, impulsové věty Popis rotačního pohybu, moment setrvačnosti Tuhé těleso - fyzikální abstrakce, nezanedbáváme rozměry, ale ignorujeme deformační účinky síly (jinými slovy, sebevětší síla má pouze pohybové. Newtonovy pohybové zákony, pohybová rovnice a její aplikace. Síly působící při křivočarém pohybu. Inerciální vztažné soustavy. Práce, výkon, mechanická energie, zákony zachování. 3. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA: Tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb, moment síly, momentová věta, skládání sil, těžiště a hmotný. Kinetická a potenciální energie jsou energie uložené v rychlosti, popř. v poloze tělesa v silovém poli. V tomto videu si je jednoduše odvodíme a na jejich příkladě si vysvětlíme zákon zachování mechanické energie Vychází z rozšířené Newtonovy pohybové rovnice pro proměnlivou hmotnost tělesa. Tahové a odporové síly jsou popsány Newtonovou rovnicí pro aerodynamický viskózní odpor prostředí. Pohybová rovnice útku kde ρ A je hustota vzduchu, ρ V je hustota vody, L O je délka útku od odměřovače k trysce, kde na útek působ

2.5.6 Dynamika posuvného a rotačního pohybu tuhého tělesa 2.5.7 Kinetická energie tuhého tělesa 2.5.8 Rovnovážná poloha tuhého tělesa Úlohy 2.6 Mechanika kapalin a plynů 2.6.1 Základy statiky tekutin 2.6.2 Archimédův zákon 2.6.3 Ustálené proudění ideální tekutiny 2.6.4 Rovnice spojitosti pro ustálené prouděn Viz rovnice (1) a rovnice (2) [1]. kde [rad/s] je úhlová rychlost víru a [m/s] je vektor rychlosti rotujícího proudového pole. Při proudění s konstantní hustotou deviace rychlosti v okolí bodu lze vyjádřit superpozicí deformační rychlosti a rotačního pohybu tuhého tělesa s úhlovou rychlostí ω/2 pohybů tělesa hraje stejnou roli jako samotná hmotnost m u pohybů posuvných. Základní vztah pro tuto veličinu získáme např. při odvozování vzorce pro kinetickou energii Ek rotujícího tělesa - viz následující obrázek. Kinetickou energii Ek tuhého rotujícího tělesa určíme následujícím postupem =M pohybová rovnice rotačního pohybu Časová změna momentu hybnosti hmotného bodu je rovna momentu působící síly. Dynamika tuhého tělesa Tuhá soustava hmotných bodů (1. pohybová rce tělesa

Tuhé těleso, těžiště tuhého tělesa Moment síly, podmínky rovnováhy Moment hybnosti, impulsové věty Popis rotačního pohybu, moment setrvačnosti Obsah přednášky Tuhé těleso - fyzikální abstrakce, nezanedbáváme rozměry, ale ignorujeme deformační účinky síly (jinými slovy, sebevětší síla má pouze pohybové. Cvičení - Vyšetřování posuvného pohybu tělesa. Příklady. Vyšetřování rotačního pohybu tělesa. Rozběh (doběh) rotoru. Příklady. 7. týden: Přednáška - Obecný rovinný pohyb tělesa. Cvičení - Určování reakcí v ložiskách od nevyváženosti rotoru. Vyvažování rotorů. Příklady

- energie otáčivého pohybu, moment setrvačnosti hmotného bodu a tuhého tělesa vzhledem k ose otáčení - valivý pohyb tuhého tělesa - pohybová rovnice pro otáčivý pohyb tuhého tělesa - smykové tření a valivý odpor - praktické využívání energie (mechanické vody a větru, tepelná, chemická, jaderná, tepelné motory Rotace kolem pevné osy je zvláštním případem rotačního pohybu. Hypotéza pevné osy vylučuje možnost osy změnit svou orientaci a nemůže popsat takové jevy jako kolísání nebo precese.Podle Eulerovy věty o rotaci je simultánní rotace podél několika stacionárních os současně nemožná; pokud jsou vynuceny dvě rotace současně, objeví se nová osa rotace Mechanika tuhého tělesa - tuhé těleso, moment síly (velikost, směr - pravidlo pravé ruky), fáze, složené kmitání, dynamika kmitavého pohybu, pohybová rovnice, parametry mechanického oscilátoru, vlastní a nucené kmitání, rezonance, přeměny energie v mech. oscilátoru. 5.73Ú - všechny tři pohybová rovnice 6.31Ú - pohybová rovnice pro zrychlení = 0;, v rovnováze jsou síly, působící v bodě lana, kde je zavěšena kostka 6.33Ú - pohybová rovnice pro kostku A, tah ve vlákně = tíha kostky B 6.65Ú - odstředivá a tíhová síla 7.17Ú - práce = změna kinetické energie, v = dx / d

2.8.3.12 pohybová rovnice pro otáčení tuhého equation of motion for the rotation of a rigid. tělesa kolem pevné osy body about a fixed axis. 2.8.3.13 moment hybnosti tuhého tělesa angular momentum of a rigid body . 2.8.3.14 moment hybnosti tuhého tělesa k ose angular momentum of a rigid body about an axi Otáčivý pohyb tuhého tělesa - moment setrvačnosti, kinetická energie rotujícího tělesa. Porovnání posuvného a rotačního pohybu. 15.Tlak v kapalinách - Pascalův a Archimedův zákon 16.Atmosférický tlak - měření atmosférického tlaku 17.Proudění tekutin - rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, výtok kapaliny. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 8. Rotace (kap. 10). Posuvný a otáivý pohyb. Veliiny cha rakterizující otáivý pohyb. Korespondence obvodových a úhlových veliin. Kinetická energie tlesa p i otáivém pohybu. Výpoet momentu setrvanosti, Steinerova vta. Pohybová rovnice pro otáivý pohyb tuhého tlesa (druhá impulsová v ta). (Úlohy: 4. Pohybová rovnice posuvného pohybu tělesa bude ve tvaru =− − β + mt a S mt g f m g. 1 . .cos . . .sin β Kladka: Mčk S2 S1 Směr pohybu Pohybová rovnice rotačního pohybu kladky bude ve tvaru αK K . 1. I S rk = − čč− 2. M S rk, kde . . 2 2 1 K = I mk rk Buben: Mb Mčb Směr pohybu S2 Pohybová rovnice rotačního pohybu bubnu.

Pohyb tuhého tělesa. Kinematické veličiny (translačního a rotačního pohybu), první a druhá impulsová věta, moment hybnosti, tenzor setrvačnosti, kinetická energie rotačního pohybu. A3 Pohyb podrobený vazbám. Klasifikace vazeb, stupně volnosti, princip uvolnění, Lagrangeovy rovnice pro konzervativní soustavu, malé kmity. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. Moment síly, moment dvojice sil . Těžiště tělesa . Stabilita tělesa . Moment setrvačnosti hmotného bodu, tenkého válce . plného válce a koule , Kinetická energie rotačního pohybu Pohybová energie se skládá z kinetické energii posuvného pohybu a kinetická energie rotačního pohybu. Uplatňuje se moment setrvačnosti kývajícího se tělesa. Pro malé výchylky je doba kyvu (polovina doby kmitu) úměrná odmocnině z podílu l/g, kde g je tíhové zrychlení a je nezávislá na hmotnosti m a ohromné úsilí ty ostatní. Tato investice se však bohatě vyplatí — fyzika je totiž krásná. Tuto myšlenku nádherně vystihl jeden z nejvýznamnějších vědců-fyziků 20. století Richar

Fyzika I - B2B02FY1 (přednáší J

Mechanika tuhého tělesa Hmotný střed, rovnovážná poloha, pohybová rovnice hmotného středu, moment setrvačnosti ke zvolené ose, Steinerova věta, pohybové rovnice tuhého tělesa, moment hybnosti a zákon zachování momentu hybnosti, rotace setrvačníků, precese, nutace, rotace Země, pohybov Druhy pohybu tuhého tělesa, Charlesova věta. 20. Kinetická energie tuhého tělesa otáčejícího se kolem pevné osy, zavedení momentu setrvačnosti, Steinerova věta. 21. Kőnigova věta, pohybová rovnice tuhého tělesa otáčejícího se okolo pevné osy, analogie veličin popisujících translační a rotační pohyb tuhého tělesa Popisovat obecně pohyb tuhého tělesa by bylo nad rámec tohoto textu. Za- měříme se pouze na rovinný pohyb tělesa, kdy všechny body opisují rovinné trajektorie, které leží ve vzájemně rovnoběžných rovinách. Takové těleso má tři stupně volnosti (dva translační a jeden rotační) Obecná pohybová rovnice při rotačním pohybu je , kde MK [Nm] je hnací moment, I0 [kg.m2] je moment setrvačnosti rotujícího tělesa k ose rotace, [s-2] je úhlové zrychlení rotujícího tělesa, MPi [Nm] je moment odporů překonávaných při pohybu (například moment čepového tření) Pro rotační pohyb tuhého tělesa kolem pevné osy platí pohybová rovnice . kde e i je úhlové zrychlení závaží o hmotnosti m i. 1. Metoda měření dynamická (sohledem na dostatečně přesné určení časového intervalu pohybu)..

Bakalářská fyzik

Pohybová rovnice posuvného pohybu tělesa je shodná s pohybovou rovnicí hmotného bodu. Všechny body tělesa mají stejné zrychlení. Základy mechaniky, 14. přednáška Posuvný pohyb - dynamika. dm dm dm dm a a a a dD D dD dD dD T d'Alembertův princip má stejnou podobu jako u hmotného bodu Pohybová rovnice v STR ( II. pohybový zákon má formálně shodný tvar jako v klasické mechanice tj. platí: ( ze zákona o zachování hybnosti v inerciálních systémech, vzájemně vázaných Lorentzovou transformací plyne: , kde je tzv. klidová hmotnost tělesa Tuhé těleso, obecný pohyb tuhého tělesa, pohybové rovnice tuhého tělesa, otáčení tělesa kolem pevné osy a pevného bodu. 9. Teorie deformace, mechanické napětí, Hookův zákon. 10. Úvod do mechaniky tekutin - Eulerova pohybová rovnice, barometrická formule, Bernoulliova rovnice, Pascalův a Archimédův zákon. 11

2.3 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

Current Biology. doi: 10.1016/j.cub.2018.05.093 3. Definovat těžiště tělesa. 4. Vědět, že moment síly je příčinou změny pohybového stavu tělesa z hlediska rotačního pohybu, stejně jako síla je příčinou 16. Vysvětlit pojem pohybová rovnice rotujícího tělesa, znát základní vztah. 17. Definovat rotační impuls. 18 Hmotný střed, těžiště, stabilita proti převržení. Translace tuhého tělesa, rotace tuhého tělesa kolem pevné osy. Moment hybnosti, moment setrvačnosti, zákon zachování momentu hybnosti a příklady jeho užití, rotační kinetická energie. Analogie a odlišnosti v popisu translačního a rotačního pohybu

Dynamika - rotační pohyb tělesa - Absolventi A Sraz

Klasifikace pohybů. 3. Dynamika pohybu hmotné částice. Setrvačná hmotnost, hybnost, síla, impuls síly, pohybové zákony. Některé druhy sil. Newtonova pohybová rovnice. Pohyby v homogenním tíhovém poli Země. 4. Mechanika pohybu soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa. Hmotný střed. Pohyby těles. Moment síly, moment. Obrázky, zvuky či videa k tématu Mechanika ve Wikimedia Commons; Podkategorie. Zobrazuje se 14 podkategorií z celkového počtu 14 podkategorií v této kategorii Mechanika tuhého tělesa. Translace a rotace tuhého tělesa, vnitřní a vnější síly, těžiště, Moment síly, moment hybnosti, moment setrvačnosti, Steinerova věta, rotační energie, pohybová rovnice. Pevnost a pružnost těles, deformace v tahu, tlaku, smyku a torzi. integrály pohybu. Hamiltonovy kanonické rovnice. Žádná přímka tělesa nemění svůj směr. Všechny body se pohybují po stejné trajektorii, stejnou rychlostí, se stejným zrychlením. Pohyb posuvný cykloidní. Dynamika I, 5. přednáška Posuvný pohyb - dynamika. Pohybová rovnice posuvného pohybu tělesa je shodná s pohybovou rovnicí hmotného bodu Fyzika Obsah: Jednotky Násobné jednotky Dílčí jednotky Jednotky SI Definice jednotek SI Metr Kilogram Sekunda Ampér Kelvin Mol Kandela Skládání vektorů Kinematika Hmotný bod Vztažná soustava Relativnost klidu a pohybu Trajektorie a dráha Vektor posunutí Rozdělení pohybů Rychlost Zrychlení Rovnoměrný pohyb po kružnici Dynamika hmotného bodu Inerciální vztažná soustava.

Fyzika I&II pro studenty FEI KMF/IFY1E/IFY2E 2016 (2015

5.Mechanika tuhého tělesa Pojem tuhého tělesa. Pohyb posuvný a otáčivý. Harmonické kmity. Veličiny popisující kmitavý pohyb. Rovnice kmitavého pohybu. Fáze kmitavého pohybu. Časový a fázorový diagram. Superpozice izochronních kmitů. Rázy. Pohybová rovnice harmonického kmitání. Matematické kyvadlo. Přeměny. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. Tuhé těleso, otáčivý pohyb tělesa, úhlová rychlost, úhlové zrychlení, obvodová rychlost, převody, moment síly, moment setrvačnosti, setrvačníky, analogie translačního a rotačního pohybu, statika, podmínky rovnováhy, těžiště teplotní délková a objemová roztažnost látek. Newtonovy zákony. Moment síly a točivost. Pohybová rovnice hmotného bodu a její řešení (stanovení modelu sil, jejich výslednice, počáteční podmínky, sestavení diferenciální pohybové rovnice, její a tuhého tělesa. Základní pojmy: SHB, tuhé těleso, hmotný Kinematika a dynamika harmonického pohybu. Tlumené a. Dynamika rotačního pohybu Vnější síly mění rychlost pohybu tělesa (urychlení, zpomalení, uvedení z klidu do pohybu 1 Připomeňme, že setrvačná síla není silou vnější, a proto pohybová rovnice není skutečnou podmínkou rovnováhy, je jí pouze formálně podobná

Integrované okruhy ke státní závěrečné zkoušce z fyziky ZŠ

Pohybová rovnice Hybnost, zákon zachování hybnosti Skládání rovnoběžných sil, rozklad síly na rovnoběžné složky, těžiště tělesa, rovnováha tělesa Kinetická energie rotačního pohybu 6/ Mechanika tekutin Tlak v tekutinách Vztlaková síla Proudění tekutin 5/ Mechanika tuhého tělesa 6/ Mechanika tekutin 7. 1. rok studia kódPředmětKredityZSLS NUMP001Matematická analýza Ia&n. 5/ Mechanika tuhého tělesa . Moment síly, momentová věta . Skládání různoběžných sil, rozklad síly na různoběžné složky. Skládání rovnoběžných sil, rozklad síly na rovnoběžné složky, těžiště tělesa, rovnováha tělesa . Kinetická energie rotačního pohybu . 6/ Mechanika tekutin . Tlak v tekutinác - rotační pohyb tuhého tělesa: momenty setrvačnosti těles: zjišťování momentu setrvačnosti tělesa pokusem - základní rovnice dynamiky pro rotační pohyb - kinetická energie rotačního pohybu, práce zrachlujících sil, odstředivá síla - obecný rovinný pohyb tělesa: pohybová energie, hybnost tělesa

13.Dynamik dokonale tuhého tělesa - Absolventi A Sraz

Dynamika tuhého tělesa: moment setrvačnosti, Steinerova věta, rotace kolem pevné osy, pohybová rovnice, silové reakce při rotaci, deviační momenty, moment hybnosti a energie setrvačníku, hlavní osy a hlavní momenty setrvačnosti, Eulerovy rovnice, volný a těžký setrvačník, aplikace setrvačníku (2) 7 MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 8. Rotace (kap. 10). Posuvný a otáivý pohyb. Veliiny charakterizuj ící otáivý pohyb. Korespondence obvodových a úhlových veliin. Kinetická energie tlesa p i otáivém pohybu. Výpoet momentu setrvanosti, Steinerova vta. Pohybová rovnice pro otáivý pohyb tuhého tlesa (druhá impulsová v ta). (Úlohy: 4. Otáčení tělesa kolem pevné osy, tenzor setrvačnosti. Vlastní čísla a vektory včetně interpretace elipsoidu setrvačnosti. Kinetická energie rotačního pohybu. Eulerovy úhly a Eulerovy kinematické rovnice. Eulerovy dynamické rovnice. Ukázkové příklady: analýza pohybu symetrického bezsilového setrvačníku 11. Moment setrvačnosti, steinerova věta, kinetická energie tuhého tělesa 12. Moment síly a moment hybnosti, ii. impulozvá věta, zákon zachování momentu hybnosti 13. Práce a výkon při rotaci 14. Pohybová rovnice pro rovinnou rotaci, věta o kinetické energii pro tuhé těleso, valení válce po nakloněné rovině 15 Autor knihy: Ladislav Samek, Téma/žánr: fyzika, Počet stran: 168, Cena: 229 Kč, Rok vydání: 2017, Nakladatelství: ČVUT Prah

Nestacionární Pohyb Tuhého Tělesa V Kapalin

Mechanika tuhého tělesa. Translace a rotace tuhého tělesa, vnitřní a vnější síly, těžiště, energie, pohybová rovnice. Pevnost a pružnost těles, deformace v tahu, tlaku, smyku a torzi. Gravitace. Sluneční soustava, Keplerovy zákony, Newtonův gravitační zákon, intenzita integrály pohybu. Hamiltonovy kanonické. Mechanika rovinného pohybu tuhého tělesa ; Pohyb a síla Lineární a kvadratické rovnice, nerovnice a jejich soustavy, iracionální rovnice. Určitý integrál - výpočet objemu rotačního tělesa ; Matematický seminář - řešené úlohy na úrovni VŠ. - určí kinetickou energii rotačního pohybu tělesa a celkovou energii valícího se tělesa Mechanika tuhého tělesa - opakování, prohloubení a rozšíření fyzikálních znalostí a dovedností - žák řeší úlohy s hydraulickým zařízením - vypočítá hydrostatickou tlakovou sílu a tla Physics I. - Mechanika dokonale tuhého telesa Príklady. Andy Butkaj's CMS, free elearning website projects, university economy and physics (mechanics, optics, electricity, vectors, nuclear, etc.), teaching online with school flash arcade daily games, mobile phone java applications, music and ringtones, videos, blogs & e-books, analytics statistics, photo galleries and image databases and.

 • Mistrovství evropy v krasobruslení.
 • Ruske slepice.
 • Jak se zbavit fleků po akné.
 • Czech airlines fleet.
 • Oběť.
 • Android nejde zapnout bluetooth.
 • Šatna ze sádrokartonu.
 • Vánoční gify ke stažení zdarma.
 • Sestříhané mikádo 2018.
 • Hlavní město monako.
 • Sunrise time.
 • Alena šeredová 2017.
 • Termín zápisu do zš 2019 2020.
 • Pružnost a pevnost halama.
 • Divadlo hybernia obrázky.
 • Islám čr.
 • Nová republika film.
 • Pražské stavební předpisy koupit.
 • Hypoperfuze ledvin.
 • Rádio krokodýl zvuk.
 • Když muž potřebuje čas.
 • Jerry horton.
 • Jak padělat peníze.
 • Pánské účesy číro.
 • M3a cvut fsv.
 • Co je to galaxie.
 • Finecar recenze.
 • Soustava soudů v čr.
 • Vazební věznice praha pankrác ičo.
 • Osazení ocelového překladu.
 • U buldoka jicin.
 • Az jince.
 • Valčík návod.
 • Golovkin alvarez.
 • Starbucks ledová káva.
 • Stomatologie mladá boleslav.
 • Warrior olomouc.
 • Registrační značky krajů.
 • Honor 9 lite parametry.
 • Yummy ftp pro.
 • Broskvoň honey red.