Home

Kardinální ctnosti

Třetí část Disputovaných otázek o ctnostech (QD De virtutibis, q. 5), tentokrát o ctnostech kardinálních. Žádné obavy, druhá část (q. 2-4 o božských ctnostech) vám neunikla, bude následovat až.. Název kardinální je odvozen od latinského slova cardo, tj. dveřní čep, stěžej či osa, a znamená, že se kolem těchto ctností otáčejí všechny ostatní a mají v nich oporu, tak jako dveře ve svých stěžejích (závěsech) Kardinální ctnosti nejsou určené pouze kardinálům, protože název je odvozen od latinského slova cardo, tj. dveřní čep, stěžej či osa. Jde o věc nutnou a pro kardinální ctnosti se proto užívá též název základní ctnosti. Sv 3. Kardinální ctnosti Hus představuje čtveřici morálních ctností (spravedlnost, statečnost, prozíravost a 16uměřenost) klasickým způsobem jako ctnosti obecné, hlavní a kardinální. Kardinální jsou proto, že se kolem nich točí veškeré věci morální povahy, podobně jako se dveře otáčejí kolem veřejí (cardi-nes)

kardinální lidské ctnosti. Upozornění: vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor. Význam: křesťané rozlišují vedle tří božských či teologických ctností (víry, naděje a lásky) ještě čtyři kardináln. 1) kardinÁlnÍ ctnosti Slovo kardinální je odvozeno z latinského slova cardo, tj. veřej, okolo které se dveře otáčejí. Kardinální ctnosti se označují ctnosti, na nichž stojí lidský život, kterými procházíme jako dveřmi

Kardinální ctnosti. Stoický výčet čtyř hlavních ctností - rozumnost, spravedlnost, statečnost a uměřenost - přejímá deuterokanonická Kniha moudrosti (8,7). Přebírá je i sv. Ambrož (De officiis) a označuje je jako ctnosti kardinální Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova Typy symptomů a syndromů v psychologii, charakter a jeho utváření, psychologie osobnosti učitele a učitelky, pracovní a osobní hodnocení, metoda pozorování v psychologii, antropocentrická orientace, jáství, kardinální lidské ctnosti, ale CTNOSTI Je sedm ctností, tři božské a 4 lidské, víra, naděje a láska a moudrost, spravedlnost, statečnost a umírněnost, první tři jsou nadpřirozené, další 4 základní. Slovo nectnost, neřest zná každý a každý je používá. Žijeme v době negativního, záporného Kardinální ctnosti, někdy též základní ctnosti jsou v křesťanství čtyři lidské ctnosti, kolem nichž jsou ostatní seskupeny - každá ctnost v sobě tyto čtyři určitým způsobem obsahuje. Jedná se .61.2.3)) o moudrost , spravedlnost , mírnost a statečnost Kardinální ctnosti, někdy též základní ctnosti (lat. cardinalis - hlavní) jsou v křesťanství čtyři lidské ctnosti, kolem nichž jsou ostatní seskupeny - každá ctnost v sobě tyto čtyři určitým způsobem obsahuje

Otázky o ctnostech III: Kardinální ctnosti - KOSMAS

Kardinální ctnosti - Paulínk

 1. Ctnosti v antické filozofii. Platónovo učení se zabývalo otázkou, zda se ctnosti dají pěstovat. Platónskou filozofií jsou hlavní, kardinální ctnosti definovány jako: moudrost (sofia, sapientia); statečnost (andreia, fortitudo); uměřenost, rozumnost (sófrosyné, temperantia)+ spravedlnost (dikaiosyné, justitia)
 2. Kardinální ctnosti. Stoický výčet čtyř hlavních ctností - rozumnost, spravedlnost, statečnost a uměřenost - přejímá deuterokanonická Kniha moudrosti (8,7). Přebírá je i sv. Ambrož (De officiis) a označuje je jako ctnosti kardinální. Ty podle něj mají základ v bázni před Hospodinem, která je nejvlastnějším.
 3. Třetí část Disputovaných otázek o ctnostech (QD De virtutibis, q. 5), tentokrát o ctnostech kardinálních. Žádné obavy, druhá část (q. 2-4 o božských ctnostech) vám neunikla, bude následovat až nakonec
 4. Čtyři kardinální ctnosti moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost již definoval Platón a po něm další řečtí filosofové. Nacházíme je též v Knize Moudrosti (Mdr 8,7) a u církevních Otců. Svatý Augustin o nich píše: Jsou jako císařské vojsko, které sídlí ve tvém srdci

Kardinální ctnosti - Tradice

Všechny ctnosti sice směřují ke stejnému cíli, nejvyššímu dobru. Už všechna přikázání zákona se týkají ctností a apoštol Pavel v 1 Tim. 1,5 říká, že: Cílem přikázání je láska. Láska působí na všechny ostatní ctnosti. Působí tak, aby konaly vlastnictvím.16 Kardinální ctnosti, nebo také základní ctnosti stojí v základech mravního ţivota þlověka. A když někdo miluje spravedlnost, plodem jejích námah jsou ctnosti, poněvadž ona učí mírnosti a opatrnosti, spravedlnosti i statečnosti. (Mdr 8,7) Otázky o ctnostech III(Akvinský Tomáš) - Mezi nejvýznamnější otázky, kterými se Tomáš Akvinský zabývá, patří bezpochyby etika. Mezi klíčovými pojmy jeho etiky hrají centrální roli ctnosti. V komplexu pěti disputací o ctnostech (Quaestiones disputatae de virtutibus) probírá Tomáš ctnosti obecně, poté se zabývá božskými a nakonec kardinálními ctnostmi V tom mají Pieperova pojednání blízko ke Guardiniho knize o ctnostech (Pieper se ostatně pokládal tak trochu za Guardiniho žáka); Pieper se ovšem soustředí jen na čtyři ctnosti, od časů Ambrože Milánského nazývané kardinální čili hlavní: rozumnost (či praktickou moudrost: prudentia, fronésis), spravedlnost, statečnost. Kapitoly ze sebevýchovy Kardinální ctnosti (1) Úvod Duch svatý nám vložil (říká o. kardinál Tomášek ve svém Katechismu) jen schopnost k ctnostnému jednání. Teprve však, když tuto schopnost rozvíjíme, získáváme časem dobrý návyk, náklonnost, pohotovost a zručnost konat dobro vždy a všude, a to ihned, snadno a s chutí

Kardinální ctnosti - Cardinal virtues. z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Obraz zosobňující čtyři ctnosti ( Ballet Comique de la Reine, 1582) V Bibli, ve Starém zákoně, v klasickém starověku a v tradiční křesťanské teologii byly uznány čtyři hlavní ctnosti Tag Archives: kardinální ctnosti. 0. Promluva o kardinálních ctnostech. 2. 8. 2012 O víře, Vianney, Jan Maria. Sv. Jan Maria Vianney. Moudrostí poznáváme, co je Bohu nejmilejší a pro spásu naší duše nejužitečnější. Musíme vždy zvolit to nejdokonalejší. Mají být vykonány dva skutky: jeden pro osobu, kterou máme rádi. Nejprve se pátrá po tom, jaké by to měly být, a dochází se zcela přirozeně ke čtyřem hlavním, ze kterých všechny ostatní plynou. V další kapitole autor ještě staví podstavec, na kterých tyto čtyři kardinální ctnosti musí stát, mají-li být pevné a ukotvené v cíli - a to jsou božské ctnosti víry, naděje a lásky

Z dějin Všeobecné studovny NK ČR — Národní knihovna České

Ctnosti a hříchy. Sedm hlavních hříchů ; Sedm dobrých skutků; Sedm božských ctností; Kardinální ctnosti; Desatero Božích přikázání; Bible; Anděl strážný; Zjevení Panny Marie ve Fatimě; Křesťanské svátky a svátky svatých; Fotogalerie; Liturgické texty a kalendář; Odkazy a soubor Otázky o ctnostech III. Kardinální ctnosti Subject: 323504353 Created Date: 8/5/2014 8:08:43 AM. Ctnosti zkrátka člověku zjednodušují mravný život a mravný život z nich vyplývá. Obecně je třeba ctnosti v sobě pěstovat, není to nic, co bychom obdrželi při narození. Pokud se nebudeme snažit a chtít, nikdy si žádné ctnosti neosvojíme. Ctnosti kardinální Tomáš Akvinský rozlišuje čtyři ctnosti přirozené - moudrost, spravedlnost, statečnost a uměřenost (nazývají se kardinální ctnosti). - jako základ přirozeného zákona (lex naturalis), který odráží věčný zákon Boží (lex aeterna) Nika - kardinální ctnosti. Lidské ctnosti. Co je to ctnost? Ctnost je trvalá dispozice konat dobro. Jsou to ustálené postoje našeho rozumu a naší vůle, které se vyznačují pevností v konání dobra. Člověk ctnostný koná dobro snadno, nevyžaduje to od něj velkou námahu, stává se to jeho druhou přirozeností. Jednat.

kardinální lidské ctnosti - ABZ

Ctnosti teologické a kardinální Teologické - Víra, Nadìje, Láska A tak zùstává víra, nadìje a láska, ale nejvìtší z té trojice je láska. Apoštol Pavel - Bible kralická 1K 13,13 Kardinální - Spravedlnost, Obezøetnost, Mírnost a Stateènost Platon (Ústava) (IV, 427 an.) - ctnosti požadované od obèanù ideálníh Třetí část Disputovaných otázek o ctnostech (QD De virtutibis, q. 5), tentokrát o ctnostech kardinálních. Žádné obavy, druhá část (q. 2-4 o božských ctnostech) vám neunikla, bude následovat až nakonec. (kardinální ctnosti Prohlížení Univerzita Pardubice dle předmětu kardinální ctnosti Přihlásit se. Digitální knihovna UPa → Univerzita Pardubic Otázky o ctnostech III. Kardinální ctnosti - Tomáš Akvinský: Krátky popis: Neodolatelný produkt Otázky o ctnostech III.Kardinální ctnosti - Tomáš Akvinský od výrobce Krystal OP u nás najdete výhodně od 126 Kč : Obvyklá cen Kardinální ctnosti (ty čtyři) - ty nejdůležitější Vozataj a spřežení (vozataj je kočí a symbolizuje rozum, ctnost, moudrost, snaží se držet koně v klidu - když se to povede, dosáhne spravedlivé duše

Sv. Tomáš Akvinský - ETIKA CTNOSTÍ - LÁSKA (část 1 ..

ZÁKLADNÍ (kardinální) CTNOSTI moudrost spravedlnost statečnost mírnost MRAVNÍ CTNOSTI (opak hlavních hříchů) Přiřaď ke každé ctnosti jeden ze symbolů. Můžeš vymyslet i vlastní symbol. 1. pokora (opak pýchy) 2. štědrost (opak lakomství kardinální ctnosti Kardinaltugend. kardinální číslo Grundzahl, Kardinalzahl. kardinální vokály Hauptvokal. stemming. Příklad věty s kardinální, překlad paměť.

Ctnost - Wikipedi

Odvaha a zdravý rozum? Kardinální ctnosti v poradní literatuře komnenovského období. V pořadí 99. starostou New Yorku byl Fiorello Henry La Guardia. Tento úřad zastával v letech 1934-1945. Měl pověst jako ohnivý a oddaný reformátor, byl otevřeným kritikem Adolfa Hitlera a mimochodem už v roce 1934 v rozhlase varoval, že součástí Hitlerova programu je kompletní vyhlazení Židů v Německu. Jako starosta také oznámil, že německý konzulát v New Yorku. etika - (z řec. éthos = mrav, zvyklost) - fil. disciplína nebo učení o odpovědném jednání uvnitř lidského spolubytí. Za synonymum e. lze považovat v Čechách méně používaný název morální filozofie, který zavedl M. T. Cicero (philosophis moralis - z lat. mos, mores = mrav, mravy) a který v lat. antice a ve scholastické filozofii nahrazoval označení e. Kardinální ctnosti. Občanská odvaha angažovanost -předpoklad dobrého fungování votevřených, demokratických společnostech. eliminace negativních tendencí ve společnosti (manipulace, diskriminace, prosazování osobních zájmů, zneužívání moci apod.

Kardinální ctnosti. Hlavní ctnosti, ve kterých mají být obsaženy všechny další ctnosti (srovnej ctnost). Podle Platóna (* 427 před n.l.) žáka Sokrata a učitele Aristotela (převzal četné motivy starších filozofií i mýtické tradice), jež rozvinul učení o kardinálních ctnostech v souvislosti své teorie o částech. Andělé symbolizovali čtyři kardinální ctnosti: moudrost, statečnost, spravedlnost a mírnost. Ďáblové byli symbolem zlého: hlad, válka, mor, nevíra. Ďábel nevíry bývá popsán jako hereze (odchylka víry uvnitř církve). Není pravdou, že hereze představovala nekatolickou víru. Anděl s kopím stál vpředu vlevo, anděl. 7.2 kardinální ctnosti Je-li bohatství statek, v životě žádoucí, co jest bohatšího nežli moudrost, která všecko působí? Působí-li co znalost, (takže lidé po ní touží), kdo jest více umělec z celého světa, než ona? A miluje-li kdo spravedlnost, její snahy jsou ctnosti; neboť vyučuje (dokonale) mírnosti a opatrnosti. 1. Několik předběžných poznámek k obnově etiky ctnosti. Po staletí až do novověku měla etika podobu etiky postojů. Významnou roli přitom hrály u Řeků čtyři hlavní (kardinální) ctnosti: moudrost, statečnost, rozvahu a spravedlnost a v křesťanské etice tři božské ctnosti: víra, naděje a láska Prachatické kardinální ctnosti. Za mé portugalské cesty nám ukazovali v jednom klášteře jako pozoruhodnost obrazy čtyř hlavních ctností, jimiž jsou Moudrost, Statečnost, Mírnost a Spravedlnost. Při pohledu na jejich znázornění jsem hned nalezl jistou podobu s freskami na prachatickém domě Žďárských (v originále in.

Uveďme si napřed dva základní katalogy těchto ctností. Platón (respektive Platónův Sokrates) vyjmenovává všeho všudy čtyři základní (kardinální) ctnosti: statečnost, spravedlnost, rozumnost; a pak ještě ctnost čtvrtou, jejíž výstižný překlad jmenovitě do češtiny je ovšem velmi nesnadný Otázky o ctnostech I - Akvinský Tomáš . Kniha: Otázky o ctnostech I; Autor: Akvinský Tomáš; K nejvýznamnějším spisům, které věnoval Tomáš Akvinský etice, patří soubor pěti diskutovaných otázek o ctnostech (Quaestiones disputatae de virtutibus) kardinální ctnosti. Kardinaltugend. kardinální číslo. Grundzahl · Kardinalzahl. kardinální vokály. Hauptvokal. Beispiele. Stamm. Schvalování práva na svévolnou moc je projevem kardinálního kacířství ze strany těch, kdo tvrdí, že bychom měli [] uznat majetek ukradený státu jako právoplatně nabytý Kardinální ctnosti ( Quaestiones disputatae de virtutibus q. 5), T. Machula - překlad z latiny a úvodní studie Tomáš o kardinálních ctnostech, s. 3-23; Praha: Krystal OP 2013 (monografie 113 stran) Otázky o ctnostech III. Tomáš Akvinský, překlad Tomáš Machula, brož., 116 str., rok vydání 2013 Mezi nejvýznamnější otázky, kterými se Tomáš Akvinský zabývá, patří bezpochyby etika. Mezi klíčovými pojmy jeho etiky hrají centrální roli ctnosti. V komplexu pěti disputací o ctnostech (Quaestiones disputatae d

kardinální - ABZ.cz: slovník cizích slo

Brno ctí spravedlnost i technický pokrok. 13. září 2010 (mak) - Od minulého týdne je naše město bohatší o dvě výrazná výtvarná díla.Prostranství na Moravském náměstí před Nejvyšším správním soudem zdobí od čtvrtka socha Spravedlnosti a v sobotu večer se na ploše u obchodního domu Centrum rozzářily čtyři žárovky v nadživotní velikosti Základní funkci v mravním životě mají čtyři ctnosti, které se proto nazývají základní neboli kardinální. Jsou to: moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost. Všechny ostatní ctnosti jsou seskupeny okolo těchto základních ctností. A když někdo miluje spravedlnost, plodem jejích námah jsou ctnosti, poněvadž. kardinální znamení, kardinální ctnosti, kardinální číslo, kardinální znaky, kardinální proměnná, kardinální kříž, kardinální a ordinální čísla, kardinální znak, kardinální data, kardinální škál ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST. Lobendavská 112 407 82 Dolní Poustevna +420 731 402 565. farnost.dolni.poustevna@dltm.c Stránky katolického Řádu menších bratří kapucínů. Vztahy v rodině: Záchranné lano v době krize Zvonohra na vlastní oč

Obrazem: Plzeňsko vzhlíží k barokní vznešenosti a

Ve cviklech a lunetách jsou zde zobrazeny teologické i kardinální ctnosti. Instalace pokojů vychází z dobových inventářů a věrně ilustruje původní vybavení. Velký horní sál s vlašským krbem byl plně zpřístupněn veřejnosti 15. června 2009. Jde o mimořádný prostor, který vždy sloužil především ke společenským. Antika uvádí čtyři základní mravní ctnosti, označované kardinální (lat. cardo = veřej; kolem těchto ctností se točí celý mravní život člověka jako dveře ve veřejích). Tyto ctnosti jsou obezřetnost (opatrnost, prozíravost), spravedlnost, statečnost a mírnost (uměřenost). Mravních ctností je velké množství, je však snaha všechny zařadit pod čtyři základní

Víra (Z 105)

Description: Cardinal virtues, i. e. prudence, courage, temperance and justice, are the core of the Byzantine advisory and panegyric works. Accentuating or overshadowing some of those virtues, writers could confront the ruler's deeds with the depiction of an ideal ruler and by means of subtle remarks guide his behavior Jsem přesvědčen, že to zvláště platí o kardinální ctnosti, jíž říkáme spravedlnost. Možná, že se tradice spravedlnosti, mimo rodiny a komunity, dá získat ze soukromé četby: dříve nikdo, kdo pozorně četl řekněme viktoriánské romanopisce, nemohl nenasát - byť třeba nevědomky - principy osobní a sociální.

Sedm ctností (3 božské a 4 lidské) - Poutník Ja

Augustin popisuje kardinální ctnosti následovně: Jsou jako císařské vojsko, které sídlí ve tvém srdci. Neboť jakož císař za pomocí svého vojska koná, co se mu zlíbí, tak také Pán Ježíš Kristus, jenž se usídlil v našem vnitřním člověku, tj. v srdci skrze víru [Ef 3, 17], používá tyto ctnosti jakožto své. Mezi lidskými ctnostmi jsou čtyři ctnosti, které se nazývají kardinální, protože všechny ostatní ctnosti jsou seskupeny okolo nich. Je to prozíravost, spravedlnost, statečnost a mírnost (srov. Katechismus, 1805) Ctnosti neboli dokonalosti, které harmonizují a sjednocují komplexní vitální dynamizmy člověka, jsou v zásadě čtyři: moudrost, statečnost, umírněnost a spravedlnost (tzv. kardinální ctnosti v pozdějším etickém myšlení)

3. Nauka o ctnostech. Základní dělení: ctnosti kardinální a teologické. Výklad výklad jednotlivých ctností. 4. Psychologický pohled na odpuštění a smíření, teologie smíření (původce, Boží spravedlnost a milosrdenství, místo v životě církve), svátost smíření (její části a formy), lítost. 5 kardinální ctnosti cardinal virtues. kardinální číslo cardinal number, cardinality. kardinální měření. Ctnosti: 4 kardinální = rozumnost, statečnost, uměřenost a spravedlnost + 3 ctnosti křesťanské: víra, naděje, láska. Dobrý člověk = ten, kdo má dobrou vůli. Zlo nemá vlastní bytí, je pouze nedostatkem dobra. Politické názory převzal od Aristotela. Nejdůl. úkol státu = uchování míru + vytvoření blahobytu. Úkol. Jsem přesvědčen, že to zvláště platí o kardinální ctnosti, jíž říkáme spravedlnost. Možná, že se tradice spravedlnosti, mimo rodiny a komunity, dá nahlédnout ze soukromé četby: každý, kdo pozorně čte řekněme viktoriánské romanopisce, nemůže nenasát - byť třeba nevědomky - principy osobní a sociální. kardinální ctnosti 27‑423.78 ctnosti kardinální BT ctnosti cardinal virtues ctnosti NT teologální ctnosti NT kardinální ctnosti sociálně vyloučené lokality 316.334.55/.56:36 4.624.4 vyloučené lokality RT sociální vyloučení sites of social exclusio

čtyři čstnosti stežějné, čtyři čstnosti hlavnie čtyři kardinální ctnosti (moudrost, spravedlnost, statečnost, mírnost) 2. ctný skutek, dobrý čin 3. šlechetnost, dobrot Mezi nejvýznamnější otázky, kterými se Tomáš Akvinský zabývá, patří bezpochyby etika. Mezi klíčovými pojmy jeho etiky hrají centrální roli ctnosti.V komplexu pěti disputací o ctnostech (Quaestiones disputatae de virtutibus) probírá Tomáš ctnosti obecně, poté se zabýv. Kardinální ctnosti (Quaestiones disputatae de virtutibus q. 5), T. Machula - překlad z latiny a úvodní studie Tomáš o kardinálníc h ctnostech, s. 3-23; Praha: Krystal OP 2013 (monografie 113 stran)

Tomáš Akvinský, Otázky o ctnostech III: Kardinální ctnosti, Praha: Krystal OP, 2013 (úvodní studie) Alasdair MacIntyre, Ztráta ctnosti: K morální krizi současnosti, Praha: Oikúmené, 2004 (jedna kapitola) V naší křesťanské společnosti byly tradičně ceněny čtyři kardinální ctnosti: moudrost (prudentia), spravedlnost (iustitia), mírnost (temperantia) a statečnost (fortitudo). Kolem těchto základních ctností jsou pak seskupeny všechny další. Každá ctnost v sobě některou z těchto obsahuje Tomáš Akvinský - Referát - dílo, filosofie, ontologie, 5 důkazů boží existence, kardinální ctnosti, nauka o duši, tomismus, další zdroje skosti, v níž se všichni učí všestranně moudrosti, ctnosti a zbožnosti«. Jak vidíme, přikládal Komenský velký význam mravní výchově. Ona pěstuje základní či 'kardinální ctnosti: moudrost, umírněnost, statečnost a spravedlivost. To je třeba i »vštěpovat do srdcí jinochů«. Ne náhodou nahrazuje Ko Vira, naděje, láska, kardinální ctnosti - co znamenají v životě kardinála Josepha Ratzingera? 0 víře jsme už mluvili hodně. Říkali jsme, že je to kořen, ze kterého raší život, základní rozhodnutí vnímat a přijímat Boha. A že je to klíč, kterým se vysvětluje ostatní Jak napnout dobře šňůry: ctnosti. 4 . Ctnosti jsou dovednosti a dobré návyky, které mě disponují ke konání dobra. Dovolují mi nejen konat dobré skutky, nýbrž i vydávat ze sebe to nejlepší. Všemi svými smyslovými silami hledám dobro a volím je v konkrétním jednání (sv. Řehoř z Nyssy)

 • Jak se naučit tancovat na diskotéce.
 • Aktualni kurz litecoin.
 • Bandy shop.
 • Old macdonald farm.
 • Hamburg weather.
 • Muslimské čtvrti v londýně.
 • Pegas symbolika.
 • Danek jmeno.
 • Plodnice.
 • Moravský pohár a mistrovství slovenska.
 • 4029215003/0800.
 • Iphone 7 návod.
 • Objektiv fyzika.
 • Skate of mind tričko.
 • Vyvolání fotek zlín.
 • F jako fčela.
 • Odbočovací pruh.
 • Css3 rounded.
 • Neckermann last.
 • House planner.
 • Stromy u rybníka.
 • Intercars eshop.
 • Pirates of the caribbean hra.
 • Znak paragraf windows.
 • Steroidy top.
 • Jake gyllenhaal prince of persia.
 • Prodám kostým pro mažoretku.
 • Novoročné priania 2018.
 • Nymeria sand.
 • Snidane jindrichuv hradec.
 • Auto esa praha.
 • Dámské hodinky gucci.
 • Irma satellite.
 • Depilace cukrovou pastou praha 2.
 • Kdo je otec ježíše.
 • Paraziti v lidském těle léčba.
 • Krýzovy jesličky 2017.
 • Konica žamberk.
 • Válcovny plechu frýdek místek volná pracovní místa.
 • Úhelník.
 • Kryštof koncerty 2018.